Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

De Cuong tin 7 HK2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Tình
Ngày gửi: 00h:42' 09-04-2012
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 396
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2
MÔN TIN HỌC 7
NĂM HỌC : 2011-2012

A. LÝ THUYẾT:
Câu 1: Để lưu 1 trang trính ta cần sử dụng lệnh nào sau đây?
a. File/Open b. File/Exit c. File/Save d. File/Print
Câu 2: Để gộp nhiều ô của trang tính thành một ô và thực hiện canh giữa dữ liệu chọn nút lệnh
a. ; b. ; c. ; d. 
Câu 3 Để định dạng kiểu chữ đậm sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
a. b. c. d. a và c đúng
Câu 4. Nút lệnh có nghĩa là:
a. Màu b. Kiểu chữc. c. Đóng khung bảng tính d. Căn dữ liệu bảng
Câu 5 Nút lệnh sắp xếp dữ liệu giảm dần.
a. b. c. d.
Câu 6: Để mở 1 trang trính có sẳn trong máy tinh, ta cần sử dụng lệnh nào sau đây?
a. File/Open b. File/Save c. File/Exit d. File/Print
Câu 7: Để định dạng kiểu chữ in nghiên, em sử dụng nút lệnh nào?
a. b c. d. A và C đúng
Câu 8 Để thoát khỏi trang trính ta cần sử dụng lệnh nào sau đây?
a. File/Exit; b. Alt+F4;
c. Nháy chuột vào nút lệnh trên thanh công cụ d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 9 Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm trang tính?
a/ MicroSoft Word b/ MicroSoft Excel c/ MicroSoft Power Point / MicroSoft Access
Câu 10: Để thực hiện việc in văn bản, em chọn nút lệnh nào?
a. b. c. d. b và c đúng
Câu 11: Nút lệnh nào sau đây dùng để vẽ biểu đồ?
a. b. c. d.
Câu 12: Để làm phép toán 3/4 + 7/9 trong phần mềm Toolkit Math, ta dùng lệnh
a. solve b. plot c. expand d. simplify
Câu 13: Để vẽ đồ thị trong phần mềm Toolkit Math, em dùng lệnh nào sau đây?
a. simplify b. expand c. solve d. plot
Câu 14: Để thay đổi lề trang in, em sử dụng lệnh
a. File/Page Setup/chọn trang Magins b. File/Page Setup/chọn trang Sheet
c. File/Page Setup/chọn trang Page d. Câu a, b, d đều đúng
Câu 15: Để thay đổi hướng trang in, em sử dụng lệnh
a. File/Page Setup/chọn trang Magins b. File/Page Setup/chọn trang Sheet
c. File/Page Setup/chọn trang Page d. Câu a, b, d đều đúng
Câu 16 : Để lọc dữ liệu ta thực hiện lệnh?
a Data/Filter/Show All; c. Data/Filter/Advanced Filter;
b. Data/Filter/AutoFilter; d. Data/AutoFillter/Filter
Câu 17: Muốn xoá hẳn một hàng ra khỏi trang tính ta thực hiện câu lệnh nào sau đây?
a. Nhấn phím Delete; b. Edit Delete; c. Table Delete Rows; d. Tool Delete.
Câu 18: Để sắp xếp điểm của một môn học (ví dụ: Tin học), bước đầu tiên là.
a. Bấm vào nút b. Tô đen hết vùng dữ liệu
c. Click chuột vào cột Tin học c. Bấm vào nút 
Câu 19 Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Câu 20: Để giải các phương trình đại số bằng phần mềm Toolkit Math sử dụng lệnh:
a. Simplify; b. Plot; c. Expand; d. Solve.
Câu 21: Phần mềm nào sau đây dùng để vẽ hình học động
a. Typing Test b. Earth Explorer c. Toolkit Math d. Geogebra
Câu 22: Để tính toán với đa thức bằng phần mềm
 
Gửi ý kiến