Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HD CĐCSQT-11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Võ Thạch Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:27' 26-11-2011
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Số:81/HD-CĐN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đông Hà,, ngày 25 tháng 8 năm 2011


HƯỚNG DẪN
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và
đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 16/02/2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN về việc “Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”;
Căn cứ Hướng dẫn số 13/HD-LĐ ngày 09/8/2011 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ;
Căn cứ Hướng dẫn số 594/HD-CĐN ngày 15/8/2011 của Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong Ngành Giáo dục;
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Quảng Trị hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như sau:
Phần thứ nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích yêu cầu
- Xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp các cấp công đoàn có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động của CĐCS; tạo điều kiện cho CĐCS nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của mình.
- Mỗi năm học một lần, thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS, công đoàn bộ phận (CĐBP), tổ công đoàn.
- Các cấp công đoàn trong ngành cần quán triệt nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục tính hình thức, thành tích trong đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.
2. Đối tượng, căn cứ để đánh giá
- CĐCS được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hàng năm phải được đánh giá, xếp loại. Những CĐCS thành lập mới hoặc được chia tách, sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động chưa đủ 8 tháng trong một năm thì không thực hiện đánh giá, xếp loại.
- Đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung của từng tiêu chuẩn để làm cơ sở chấm điểm xếp loại.
Phần thứ hai
TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CĐCS VỮNG MẠNH
I. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC; ĐƠN VỊ GIÁO DỤC CÔNG LẬP VÀ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
Tiêu chuẩn
Nội dung đánh giá
Thang điểm

1

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (sau đây gọi chung là nhà giáo và lao động); tham gia quản lí trường học, cơ quan, đơn vị.


45 điểm

1.1
- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị (giám đốc, hiệu trưởng) tổ chức hội nghị cán bộ công chức (CBCC) hàng năm đúng thời gian và quy trình đã hướng dẫn.
- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ và nội quy của cơ quan, đơn vị; giám sát thực hiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế, nội quy khi cần thiết.
- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên, nhà giáo và lao động tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
3

5


2


1.2
- Tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành và địa phương có liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo và lao động.
- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhà giáo và lao động theo đúng trình tự của Luật khiếu nại tố cáo; không có đơn thư vượt cấp.
 
Gửi ý kiến