Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QĐ công nhận GVG cấp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lý
Ngày gửi: 09h:14' 24-06-2011
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 2294
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SƠN DƯƠNG
TRƯỜNG THCS KHÁNG NHẬT
Số: .... /QĐ - NTr
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kháng Nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học 2010-2011

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KHÁNG NHẬT
Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2010-2011;
Xét đề nghị của các tổ chuyên môn và kết quả chất lượng giảng dạy đã đạt được của giáo viên năm học 2010-2011;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công nhận 09 đồng chí đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các giáo viên có tên trên được cấp giấy chứng nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2010-2011.
Điều 3. Các tổ chuyên môn, kế toán nhà trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3 (để T/h);
- Lưu VT, TĐ-KT
HIỆU TRƯỞNG


 
Gửi ý kiến