Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Tuấn
Ngày gửi: 16h:32' 02-04-2011
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 794
Số lượt thích: 0 người
NÂNG CAO VIỆC QUẢN LÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN CỦA TỔ VIÊN THÔNG QUA SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN


I. TỔNG QUAN
1. Nhiệm vụ tổ chuyên môn
Nhiệm vụ của tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
“Điều 16. Tổ chuyên môn
1. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị thí nghiệm của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.
2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:
a. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;
b. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
c. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần.
2. Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường; là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện.
- Việc sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT (2 lần/tháng. Thời gian do Hiệu trưởng quy định và tuỳ yêu cầu về tính chất, nội dung công việc);
- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định (tránh việc sinh hoạt chỉ để giải quyết sự vụ, sự việc và hoặc mang tính hành chính);
3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động tổ chuyên môn
Trích Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS và Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.
a. Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học;
b. Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác;
c. Hàng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN
1. Đặc điểm tình hình tổ năm học 2010–2011:
- Tổng số giáo viên: 18
* Nhóm Hóa: 10
* Nhóm Sinh: 8
Lãnh đạo tổ gồm có 01 đồng chí Tổ trưởng và 02 đồng chí Tổ phó
a. Thuận lợi:
- Tinh thần đoàn kết tốt
- Trình độ chuyên môn khá đồng đều tất cả đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn
- Mỗi thành viên trong tổ đều hiểu rõ nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của năm học và xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân.
b. Khó khăn:
- Tổ gồm 2 nhóm chuyên môn
- Có đồng chí đi học, có con nhỏ, nghỉ sinh con
- Đồ dùng dạy học và dụng cụ thí nghiệm đúng theo quy chuẩn chưa có đủ
- Phòng thí nghiệm chưa đáp ứng được yêu cầu bộ môn cả về số lượng và chất lượng, không có cán bộ chuyên trách.
2. Xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn và lập hồ sơ tổ chuyên môn
a. Xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn
Cơ sở để xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn là:
+ Kết quả năm học trước thông qua báo cáo tổng kết năm học.
+ Năng lực giáo viên trong tổ thông qua điều tra cơ bản.
+ Cơ sở vật chất của Nhà trường,
 
Gửi ý kiến