Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công văn huong dan to chuc danh gia Chuan kien thuc ky năng ở Tieu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trọng Châu
Ngày gửi: 10h:42' 25-10-2010
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN LỘC HÀ
PHÒNG GD&ĐT

Số: 380 /CV-PGD&ĐT
V/v Đánh giá thực hiện Chuẩn KT,KN các môn học và Đổi mới PPDH ở Tiểu học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lộc Hà, ngày 25 tháng 10 năm 2010


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

Thực hiện Công văn số 1234/SGDĐT- GDTH ngày 25/10/2010 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức đánh giá thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học và Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học, Phòng Giáo dục & Đào tạo Lộc Hà hướng dẫn các trường Tiểu học thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:
1. Tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học theo Công văn số 624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009 về việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học.
2. Điều chỉnh nội dung dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học theo Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học.
3. Triển khai thực hiện Thông tư số 32/2009/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2009 Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học.
4. Triển khai hoạt động cam kết, bàn giao chất lượng học sinh từ lớp dưới lên lớp trên. (Hình thức, biện pháp tổ chức, ưu điểm, nhược điểm).
5. Đánh giá thực trạng đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học từ năm học 2007 - 2008 (thời điểm hoàn thành triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa tiểu học theo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT từ lớp 1 đến lớp 5) đến nay.
Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên đánh giá các nội dung trên, xây dựng báo cáo đánh giá (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng trước ngày 15/11/2010.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Bà Lê Thị Lệ Nhung, Chuyên viên Phòng GD&ĐT,
ĐT: 0393.656289; 0988901675, Email:lenhung72@gmail.com

KT. TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Phòng GDTH Sở (để b/c)
- Lãnh đạo Phòng (để b/c);
- Website Phòng;
- Lưu: VT.

Lê Trọng Châu
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỘC HÀ

MẪU BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CÁC MÔN HỌC
VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
(Đính kèm Công văn số 308 /CV-PGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2010)

Việc thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học.
a) Tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học theo Công văn số 624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009 về việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học:
- Công tác chỉ đạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên tại địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học.
- Đánh giá sự phù hợp của Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học đối với khả năng, điều kiện học tập, phát triển của học sinh; đánh giá hoạt động dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng của giáo viên (phù hợp Chuẩn, cao hơn hoặc thấp hơn chuẩn…).
b) Triển khai nội dung dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học theo Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học:
- Điều chỉnh nội dung dạy học: nêu rõ nội dung, lí do điều chỉnh của từng lớp; hiệu quả của việc điều chỉnh.
c) Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo Thông tư số 32/2009/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2010.
d) Triển khai hoạt động cam kết, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên theo Công văn số 455/SGDĐT-GDTH ngày 19/4/2010 và Công văn số 154/CV-PGD&ĐT ngày 26/24/2010; Công văn số 4919/BGDĐT-GDTH ngày 17/8/2010 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010, năm học 2010 – 2011.
2. Việc
 
Gửi ý kiến