Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai tap co ban ve axit cacboxylic

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thủy
Ngày gửi: 22h:32' 13-10-2008
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
Bài tập axit cacboxylic


Câu 1. Công thức tổng quát của axit cacboxylic no, mạch hở , đơn chức là :
A. CnH2n+1COOH. B. CnH2n+2COOH. C. CnH2n-1COOH. D. CnH2n-2COOH.
Câu 2. Số công thức cấu tạo của các axit có công thức C4H9COOH là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 3. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm –OH của các chất: C2H5OH, H2O, C6H5OH, CH3COOH được sếp theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải là:
A. C2H5OH, H2O, CH3COOH, C6H5OH. B. CH3COOH, H2O, C2H5OH, C6H5OH.
C. C2H5OH, H2O, C6H5OH, CH3COOH. D. H2O, CH3COOH, C6H5OH, C2H5OH.
Câu 4. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm –OH của các chất: HCOOH, CH3COOH, C2H3COOH và C6H5COOH được sếp theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải là:
A. CH3COOH, HCOOH, C2H3COOH, C6H5COOH. B. HCOOH, CH3COOH, C2H3COOH, C6H5COOH.
C. C6H5COOH, C2H3COOH, CH3COOH, HCOOH. D. C6H5COOH, C2H3COOH, HCOOH, CH3COOH.
Câu 5. Dung dịch axit axetic tác dụng được với chất nào trong dãy sau:
A. Na, Na2O, NaOH, NaCl. B. Na, Na2O, NaOH, Na2SO4.
C. Na, Na2O, NaOH, NaNO3. D. Na, Na2O, NaOH, Na2CO3.
Câu 6. Cho các chất rắn: Ca, Na2O, NaCl, NaOH, NaHCO3 , CaCO3 axit axetic có thể hoà tan được những chất nào?
A. Ca, Na2O, NaCl, NaOH, NaHCO3 . B. NaCl, NaOH, NaHCO3 , CaCO3
C. Ca, Na2O, NaCl, NaOH, NaHCO3. D. Ca, Na2O, NaOH, NaHCO3 , CaCO3.
Câu 7. Phản ứng giữa axit cacboxylic và rượu có mặt H2SO4 đặc được gọi là phản ứng:
A. tách nước của rượu. B. este hoá. C. ete hoá. D. hiđrat hoá.
Câu 8. Khi đốt cháy axit cacboxylic no, mạch hở , đơn chức luôn thu được số mol CO2:
A. lớn hơn số mol nước. B. nhỏ hơn số mol nước.
C. bằng số mol nước. D. bằng 2 lần số mol nước.
Câu 9. axit fomic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Mg, Cu, dd NH3, NaHCO3 . B. Cu, CH3OH, NaHCO3.
C. Mg, dd NH3, NaHCO3, NaCl. D. Mg, dd NH3, NaHCO3, AgNO3/NH3.
Câu 10. Khối lượng axit axetic cần để pha 500ml dung dịch 0,01M là:
A. 3g. B. 0,3g. C. 0,6g. D. 6g.
Câu 11. Để trung hoà 200ml dung dịch NaOH 1M cần dung dịch chứa m gam axit axetic. Giá trị m là:
A. 6 g. B. 24 g. C. 18 g. D. 12 g.
Câu 12. Để trung hoà 3 g một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tên của X là:
A. axit fomic. B. axit axetic. C. axit acrylic. D. axit propionic.
Câu 13. Để trung hoà vừa đủ m gam axit axetic cần 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được m’ gam muối. Giá trị của m và m’ là:
A. 24 và 21,6. B. 24 và 31,6. C. 12 và 31,6. D
 
Gửi ý kiến