Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các bài tập Pascal lớp 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Thanh Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:39' 30-03-2010
Dung lượng: 132.5 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP PASCAL
Chủ nhật, 30/11/2008 12:23 pm
BÀI TẬP PASCAL
Chương 1.
Bài 1
Program Ca_dao;
Begin
            Writeln(`Trong dam gi dep bang sen,`);
   Writeln(`La xanh bong trang lai chen nhi vang,`);
   Writeln(`Nhi vang bong trang la xanh.`);
   Writeln(`Gan bun ma chang hoi tanh mui bun`);
   Readln
End.
Bài 2
Program Tam_giac;
Begin
            Writeln(`*********`);
            Writeln(` *******`);
            Writeln(` *****`);
            Writeln(`   ***`);
            Writeln(`    *`);
   Readln
End.
Bài 3
Program Phep_Tru;
Var
            so1,so2,hieu :Integer;
 
Begin
            Writeln(` CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP TRU SO HOC`);
   Writeln(`         co toi da 4 ky so`);
            Write(`-Nhap so thu nhat = `);
            Readln(so1);
            Write(`-Nhap so thu hai = `);
   Readln(so2);
   hieu:= so1-so2;
            Writeln;
   Writeln;
   Writeln(`-------------------------------`);
   Writeln;
   Writeln(`     `,so1:4);
   Writeln(` - `,so2:4);
   Writeln(`    -----`);
   Writeln(` = `,hieu:5);
            Readln
End.
Bài 4
Program Cuu_chuong_1;
Var
            so :Integer;
 
Begin
   Write(`-Bang cuu chuong so may ?: `);
            Readln(so);
            Writeln;
   Writeln;
   Writeln(` CHUONG TRINH BANG CUU CHUONG`);
   Writeln(`-------------------------------`);
   Writeln;
   Writeln(so:2,` lan 1 = `,so*1:3);
            Writeln(so:2,` lan 2 = `,so*2:3);
   Writeln(so:2,` lan 3 = `,so*3:3);
   Writeln(so:2,` lan 4 = `,so*4:3);
   Writeln(so:2,` lan  5 = `,so*5:3);
   Writeln(so:2,` lan 6 = `,so*6:3);
   Writeln(so:2,` lan 7 = `,so*7:3);
   Writeln(so:2,` lan 8 = `,so*8:3);
   Writeln(so:2,` lan 9 = `,so*9:3);
   Writeln(so:2,` lan 10 = `,so*10:3);
            Readln
End.
Bài 5
rogram Cuu_chuong_2;
Var
            so,i :Integer;
 
Begin
   Write(`-Bang cuu chuong so may ?: `);
            Readln(so);
            Writeln;
   Writeln;
   Writeln(` CHUONG TRINH BANG CUU CHUONG`);
   Writeln(`-------------------------------`);
   Writeln;
   For i:=1 To 10 Do
            Writeln(so:2,` lan `,i:2,` = `,so*i:3);
            Readln
End.
Bài 6
Program Hinh_thang;
Var
            a,b,h:Integer;
       S:Real;
Begin
            Writeln(`CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG`);
   Write(`-Cho biet day ngan = `);
   Readln(a);
   Write(`-Cho biet day dai = `);
   Readln(b);
   Write(`-Cho biet chieu cao = `);
   Readln(h);
   S := 0.5 * (a + b) * h;
            Writeln(`+Dien tich hinh thang = `,s:6:2,` met vuong`);
            Readln
End.
Bài 7
Program Tam_Giac;
Var
            a,b,c:Integer;
      p,s:Real;
Begin
            Writeln(`CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC`);
   Write(`-Cho biet canh thu nhat = `);
   Readln(a);
   Write(`-Cho biet canh thu hai = `);
   Readln(b);
   Write(`-Cho biet canh thu ba   = `);
   Readln(c);
   p := 0.5 * (a + b + c);
   s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));
            Writeln(
 
Gửi ý kiến