Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Trung Sơn
Ngày gửi: 20h:56' 26-10-2008
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: VẬT LÝ 12
Thời gian: 45 phút Họ Và Tên: …………………………………………
Lớp: 12……

Câu 1/ Một con lắc lò xo dao động có phương trình x = -4 sin5t ( cm). Điều nào sau đây là SAI:
Biên độ dao động là A = 4cm. B. Tần số góc là 5rad/s.
Chu kỳ là T = 0,4s. D. Pha ban đầu = 0.
Câu 2/ Chọn câu ĐÚNG: Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào trong nước thì đại lượng nào sau đây không
thay đổi? A. Vận tốc. B. Tần số . C. Bước sóng. D. Năng lượng.
Câu 3/ Một vật thực hiện đồng thời 2 DĐĐH cùng phương có các dao động thành phần:
x1=A1sin (+ φ1); x1 =A2 sin (+φ2). Nếu φ1= φ2+6π thì biên độ dao động tổng hợp là:
A. A=A1 +A2. B. A=A1 - A2. C. A=A2 –A1. D. A=A1 + 2A2.
Câu 4/ Môt DĐĐH với tần số f = 5Hz), khi vật có li độ x=2cm thì vận tốc là 2dm/s) biên độ dao động là
A. 4cm. B. 2cm/s. C. 4cm. D. 5cm.
Câu 5/ Hai DĐĐH cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là 4cm và 9cm. Biên độ dap động tổng hợp không thể
nhận giá trị nào sau đây? A. 10 cm. B. 6cm. C. 12cm. D. 16cm.
Câu 6/ Một con lắc nằm ngang, dđ trên quỹ đạo MN quanh VTCB 0. Nhận xét nào dưới đây sai.
A.Tại VTCB 0, Động năng cực đại, thế năng bằng 0
B. Khi chuyển từ M hoặc N về VTCB 0 thế năng giảm, động năng tăng.
C. Ở vị trí M,N gia tốc cực đại, vận tốc của vật bằng 0
D. Khi qua VTCB 0, Vận tốc cực đại vì lực hồi phục cực đại
Câu 7/ Một con lắc lò xo, khối lượng vật nặng m, độ cứng k. Nếu tăng độ cứng k lên gấp đôi và giảm khối lượng vật
nặng còn một nửa thì tần số dao động của con lắc sẽ:
A.Tăng 4 lần B.Giảm 4 lần C.Tăng 2 lần D. Giảm 2 lần
Câu 8/ Một vật có khối lượng 100g gắn vào 1 lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Kích thích cho quả cầu dao động với
biên độ 4cm. Vận tốc cực đại của quả cầu là:
A.0,4 cm/s B.4cm/s C.40cm/s D.10 cm/s
Câu 9/ Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí cân bằng O, giữa hai điểm biên B
và C. Trong giai đoạn nào thì vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc?
A. B đến C. B. O đến B. C. C đến B. D. C đến O.
Câu 10/ Một dây đàn dài 100cm phát ra âm có tần số 100
 
Gửi ý kiến