Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sự điện ly

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Thao
Ngày gửi: 18h:50' 21-10-2008
Dung lượng: 128.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li
A. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hoá -khử
B. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch
C. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện
D. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy (*)
Câu nào sai?
A. quá trình phân ly các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li
B. những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là chất điện li
C. những muối vô cơ khi nóng chảy không phân li ra ion nên không là chất điện li (*)
D. những muối vô cơ khi nóng chảy phân li ra ion được gọi là ion
Phát biểu nào sau đây không chính xác
A. sự điện li của chất điện li mạnh là một quá trình bất thuận nghịch (*)
B. sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li
C. dung dịch chất điện li ngoài ion còn có phân tử trung hòa
D. sự điện li của chất điện li yếu là một quá trình thuận nghịch
Trong quá trình điện li, nước đóng vai trò:
A. Môi trường điện li. B. Dung môi không phân cực.
C. Dung môi phân cực. D. Tạo liên kết hidro với các chất tan.
(Bài 7NC11/7) Cơ chế của quá trình điện ly chất điện ly là hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị phân cực như thế nào?
A. Khi hòa tan chất điện ly vào nước, mỗi phân tử nước sẽ hút một phân tử chất điện ly, làm cho các phân tử chất điện ly rời nhau ra và phân bố đều trong dung dịch.
B. Khi hòa tan chất điện ly vào nước, hai phân tử nước sẽ gắn vào hai đầu của một phân tử chất điện ly, kéo phân tử chất điện ly này ra khỏi khối phân tử, cuối cùng làm cho mỗi phân tử chất điện ly tách rời nhau ra và mỗi phân tử chất điện ly được bao quanh bởi các phân tử nước
C. Khi hòa tan chất điện ly vào nước, phần dương của chất điện ly hút đầu âm và phần âm của chất điện ly hút đầu dương của phân tử nước, kết hợp với sự chuyển động hỗn loạn không ngừng của các phân tử nước dẫn đến sự điện ly thành ion của phân tử chất điện ly (*)
Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất điện li là những chất tan trong nước phân li ra ion dương và ion âm.
B. Chất điện li mạnh là những chất khi tan trong nước phân li gần như hoàn tòan.
C. Chất điện li yếy là chất khi tan trong nước chỉ phân li một phần.
D. Các dung dịch HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, NaCl là những chất điện li yếu.(*)
Chọn câu phát biểu không đúng:
A. dung dịch bazơ kiềm, luôn luôn có [OH-] ≥ [cation] (*)
B. muối trung hòa là muối mà trong phân tử không có H
C. chất điện li mạnh là những chất có [cation] ≥ [phân tử hòa tan]
D. axit, bazơ, muối tan trong nước là chất điện li
Dãy chất nào sau đây chỉ gồm những chất điện ly mạnh
A. HNO3,NaOH, NaCl, H2O, Zn(NO3)2
B. HCl, Ba(OH)2, MgSO4, (NH4)2CO3,H2SO3
C. CaCl2,Ca(OH)2, CuSO4, Na2SO4 (*)
D. H2SO4, Mg(OH)2, FeSO4, NH4NO3, NaHS
Bộ 3 chất nào sau đây đều là chất điện li:
A. NaCl, KMnO4, Na2CO3 (*) B. NaCl, ete, BaCl2
C.saccarozơ, glixerol, ancol etylic D. NaOH, rượu etylic, SO2
Dãy chất nào chỉ gồm những chất điện li mạnh
A. Axit nitric, đồng (II) nitrat, canxi photphat, axit photphoric
B. Canxi clorua, đồng(II) hidroxit, đồng sunfat, axit nitric
C. Kali clorua, axit sunfuric, nước, canxi clorua.
D. Axit sunfuric, natri clorua, kali nitrat, bari nitrat.(*)
Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li:
A. H2S, H2SO4, KClO, CaCO3, BaSO4
B. NaHCO3, HCl, CH3CH2OH, BaCl2.
C. HNO3, NaCl, HClO3, K2Cr2O7, NH3.(*)
D. C6H6, C6H5ONa, C2H5OK , HF
Dãy chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh :
A. Ca(OH)2, CaCO3, AgCl B. NaCl, Al(NO3)3, AgCl
C. NaCl, Al(NO3)3,
 
Gửi ý kiến