Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai toan xac dinh CTPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Minh
Ngày gửi: 12h:16' 20-10-2008
Dung lượng: 79.5 KB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
Bài toán xác định công thức phân tử và số đồng phân
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức A thu được 13,2 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của A là công thức nào sau đây ?
A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C3H5OH
Câu 2. Hợp chất X (chứa C, H, O) có M<170 gam/mol. Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 (đktc) và 0,270 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C6H14O5 B. C7H12O6 C. C5H10O6 D. C6H10O5
Câu 3. Hoá hơi hoàn toàn 2,48 gam một ancol no, mạch hở X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,12 gam khí N2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là
A. C3H10O B. C2H6O C. C2H6O2 D. C3H8O
Câu 4. Một anđehyt có %mO =53,33% thì Công thức của anđehýt là:
A. HCHO B.CH3CHO C. C2H5CHO D. Đáp án khác
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn a g chất hữu cơ Y cần 0,336 lit Oxi ( đktc), tạo ra 0,44 g CO2 và 0,27 g H2O. Y chứa các nguyên tố nào?
A. C, H và có thể có O B. C, H và N C. C, H và O D. C và H
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g chất hữu cơ A thu được 67,2 lit CO2 và 0,35 mol H2O. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất A cần 212,8 lit oxi. Xác định c.t.p.t A biết thể tích các khí đo ở điều kiện chuẩn.
A. C6H14 B. C6H12 C. C5H12 D. C7H16
Câu 7. Q là RH có CTPT là C5H8. Q tác dụng với Ag2O/NH3 tạo ra kết tủa màu vàng. Có mấy CTCT Q?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 8. Chất hữu cơ A có M < 160 đ.V.C và %C = 92,3%. Nếu hidro hóa hoàn toàn A ta được A` có %C = 80%. Tìm c.t.c.t A?
A. CH2=CH2 B. CHCH C.  D. CH3CHO
Câu 9. Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích hidrocacbon A cần 6 thể tích oxi, sinh ra 4 thể tích CO2. A làm mất màu nước brom và có đồng phân hình học. Cho biết tên của A?
A. buten-1 B. buten-2 C. penten-2 D. 2-metylpropen
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn một ete đơn chức thu được H2O và CO2 theo tỉ lệ số mol 4:3. Ete này có thể được điều chế từ ancol nào dưới đây bằng một phương trình hoá học.
A. CH3OH và CH3CH2CH2OH B. CH3OH và CH3CH(CH3)OH
C. CH3OH và CH3CH2OH D. C2H5OH và CH3CH2CH2OH
Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn a g chất Y cần 0,336 lit Oxi ( đktc), tạo ra 0,44 g CO2 và 0,27 g H2O. Xác định a?
A. 1,15 g B. 2,3 g C. 0,23 g D. 0,115 g
Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 2 g một hợp chất hữu cơ X thu được 2,75 g CO2 và 2,25 g H2O. Công thức của X là?
A. C2H8O2 B. (CH4O)n C. CH4O D. C2H4O2
Câu 13. Đốt cháy hết 1,152 g một hidrocacbon mạch hở rồi cho sản phẩm vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 3,94 g kết tủa và dung dịch B. Đun nóng dd B lại thấy kết tủa xuất hiện, lọc lấy kết tủa lần 2 đem nung đến
 
Gửi ý kiến