Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HDGD 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Minh Hải
Ngày gửi: 16h:45' 08-08-2008
Dung lượng: 237.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
THÁNG 9


( ( (CHỦ ĐIỂM :


TRUYỀN THỐNG

NHÀ TRƯỜNG

Ngày sọan : ___ / ___ / _____
Ngày thực hiện : ..................
Tuần ___ tháng ____ năm _____
Chủ điểm tháng 9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Hoạt động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP
Yêu cầu giáo dục:
* Giúp học sinh:
Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sư tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bố lớp hoạt động.
Có ý thức trách nhiệm trong việc lưa chọn những cán bộ có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức họat động:
a) Nội dung:
Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
Bầu đội ngũ cán bộ lớp (lớp trưởng, các lớp phó,các tổ trưởng, tổ phó, các cán sự môn học).
b) Hình thức:
Nghe báo cáo và thảo luận.
Bỏ phiếu bầu hoặc biểu quyết.
3. Chuẩn bị họat động:
a) Về phương tiện họat động:
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học vừa qua.
Phiếu bầu (Nếu bầu bằng phiếu).
Một vài tiết mục văn nghệ.
b) Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm họp với cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo về kết quả hoạt động năm học trước,dự kiến tiêu chuẩn cán bộ lớp và thống nhất chương trình hoat động.
Phân công người báo cáo kết quả hoạt động của lớp (thường là lớp trưởng), người điều khiển và thư kí.
Phân người chuẩn bị phiếu bầu.
Dự kiến ban kiểm phiếu.
Phân công tổ, nhóm trang trí lớp.
4. Tiến hành họat động:
a) Khởi động:
b) Báo cáo tổng kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua.
Cả lớp thảo luận góp ý kiến.
Người điều khiển tổng kết.
c) Bầu cán bộ lớp mới:
Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
Tự ứng cử đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
Thư kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có)và các ban 5 được đề cử lên bảng.
Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, có thể tiến hành như sau:
+ Lớp trưởng: .........................................................
+ Lớp phó học tập: .................................................
Bầu cán sự lớp.
+ Ban học tập gồm lớp phó học tập và 4 tổ trưởng.
+ Sao đỏ: ................................................................
+ Tổ trưởng và tổ phó:
Tổ 1 : ........................................................ TÔ 3 .............................................
.......................................................... .............................................
Tổ 2 : ........................................................ TỔ 4 .............................................
.......................................................... ..............................................
Ban kiểm phiếu làm việc, sau đo công bố kết quả.
Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến.
Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giao nhiêm vụ cho các em.

5. Kết thúc hoạt động
Ngày sọan : ___ / ___ / _____
Ngày thực hiện : ___ / ___ / _____
Tuần ___ tháng ____ năm _____ Hoạt động 2
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 8
1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
Tự giác, quyết tâm caao trong học tập.
Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nội dung và hình thức họat động:
a) Nội dung:
Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8.
Những nhiệm vụ trong năm học này.
Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
b) Hình thứchọat động:
Trao đổi ,thảo luận.
3. Chuẩn bị họat động:
a) Phương tiện họat động:
Một số câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Bạn suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (Vị trí ,vai trò và trách nhiệm của người học sinh lớp 8.)
Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
Câu 3: Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? (Về chủ quan, về khách quan)
Giấy khổ to, bút dạ để ghi kết quả thảo luận: phiếu làm việc cá nhân.
Một vài tiết mục văn nghệ.
b) Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho cả lớp về yêu cầu, nội dung, hoạt động và họp cán bộ lớp để phân công chuẩn bị các việc cụ thể sau:.
Thống nhất chương trình, hình thức va kế hoạch hoat động.
Phân công người điều khiển chương trình và thư kí.
Phân công chuẩn bị các phương tiện (Đã nêu ở mục a).
Mỗi tổ chuẩn bị một vài tiết mục văn nghe.
Phân công trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê bàn ghế.
Cử người mời đại diện.
4. Tiến hành họat động:
a) Khởi động:
b) Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học:
Người điều khiển nêu câu hỏi 1và 2 (Ở mục 3.a).
Học sinh trao đổi, thảo luận theo tổ. Tổ trưởng hoặc thư kí tổ ghi kết quả thảo luận lên giấy khổ to.
Đại diện trong tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình.
Lớp góp ý bổ sung, phân tích, lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí và nhiệm vụ năm học.
Cuối cùng, người điều khiển tổng kết thảo luận.
c) Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học:
Người điều khiển phát biểu cho từng học sinh va yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.
Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu của mình.
Mời một học sinh trình bày trước lớp về những biện pháp của mình. Thư kí ghi tóm tắt nhanh các ý chính lên bảng.
Cả lớp góp ý kiến bổ sung, cùng nhau phân tích, lựa chọn các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Người điều khiển tổng kết lai các biện pháp để mỗi học sinh , tổ, lớp vận dụng.
d) Văn nghệ:
Cán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục đã được phân công chuẩn bị và mời các bạn lên biểu diễn.
Hoạt động này cũng có thể xen vào giữa hoạt động b và hoạt động c.
5. Kết thúc họat động: Giáo viên chủ nhiệm nêu khái quát vị trí ,nhiệm vụ cua năm học và động viên học sinh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Ngày sọan : ___ / ___ / _____
Ngày thực hiện : ___ / ___ / _____
Tuần ___ tháng ____ năm _____ Hoạt động 3
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA LỚP, CỦA TRƯỜNG

1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
Hiểu được truyền thống của lớp và của trường sau hai năm học tập vá rèn luyện.
Biết trân trọng truyền thống đó.
Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp của trường.
2. Nội dung và hình thức họat động:
a) Nội dung:
Những truyền thống của lớp của trường.
Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy các truyền thống của lớp , của trường.
Kế hoạch và biện pháp của lớp, của từng cá nhân để phát huy truyền thống của lớp của trường.
b) Hình thứchọat động:
Thảo luận trao đổi, tự liên hệ, tự đánh gia, đề xuất các biện pháp.
Văn nghệ.
3. Chuẩn bị họat động:
a) Phương tiện họat động:
Một số câu hỏi để giao lưu:
Câu 1 : Hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của trường ?
Câu 2 : Do đâu có được truyền thống đó ?
Câu 3 : Nêu các truyền thống của lớp.
Câu 4 : Nêu tên những học sinh tiêu biểu đã góp nhiều công sức xây dựng truyền thống của lớp, của trường.
Bản kế hoạch phát huy truyền thống của trường, của lớp.
Bản kế hoạch cá nhân.
Bản kế hoạch của tổ.
Bản kế hoạch của lớp.
b) Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm nêu yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động và hướng dẫn học sinh chuẩn bị.
Cán bộ lớp họp để thống nhất chương trình và phân công:
Người điều khiển chương trình và thư kí.
Người mời đại biểu.
Lớp trưởng dự thảo và trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp.
Có thể phân công một số bạn làm nòng cốt trong việc chuẩn bị cho hoạt động (kế hoạch cá nhân.).
4. Tiến hành họat động:
a) Khởi động:
b) Thảo luận về truyền thống của lớp , của trường:
Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi.
Học sinh thảo luận theo tổ (có thể giao cho một tổ thảo luận câu hỏi 2, số tổ còn lại thảo luận câu hỏi 3 và câu 4) thư kí ghi tóm tắt kết quả thảo luận của tổ mình.
Mời đại diện mổi tổ báo cáo kết quả thảo luận một câu hỏi.
Cả lớp góp ý kiến.
Người điều khiển tổng kết.
c) Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp của trường:
Người điều khiển giao nhiệm vụ cho các tổ: xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ để phát huy truyền thống của lớp của trường.
Học sinh thảo luận theo tổ, góp ý cho bản dự thảo kế hoạch của tổ. Tổ trưởng ghi kết quả thảo luận của tổ mình. Sau đó từng tổ đại diện lên báo cáo trước lớp, các tổ khác góp ý kiến bổ sung.
Lớp trưởng trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp. Cả lớp thảo luận.
Lớp trưởng tiếp thu ý kiến của các thành viên và tổng kết lại.
c) Văn nghệ
5. Kết thúc họat động:
Ngày sọan : ___ / ___ / _____
Ngày thực hiện : ___ / ___ / _____
Tuần ___ tháng ____ năm _____
 
Gửi ý kiến