Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU QĐ CÔNG NHẬN BTTND TRƯƠNG HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Thị Phượng
Ngày gửi: 01h:15' 25-12-2009
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 1217
Số lượt thích: 0 người
NGÀNH GIÁO DỤC EAKAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS trường …………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/ QĐ-CĐCS -----O0O-----
…. Ngày …tháng…năm 20…


QUYẾT ĐỊNH
( V/v công nhận Ban thanh tra nhân dân)

Căn cứ Nghị định 99/2005/ NĐ- CP, ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của ban Thanh tra nhân dân.
Căn cứ biên bản Hội nghị cán bộ- công chức nhà trường ngày…tháng…năm20…

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG………………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:
Nay công nhận Ban thanh tra nhân dân nhà trường nhiệm kỳ: 20… - 20…gồm các ông (bà) có tên sau:
1. ……………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………….
Điều 2:
Ban thanh tra nhân dân nhà trường có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của ban theo đúng Nghị định 99/ NĐ-CP quy định.
Thời gian làm việc của Ban thanh tra nhân dân từ ngày ra quyết định đến hết nhiệm kì theo nhiệm kì Công đoàn cơ sở.
Điều 3:
Các bộ phận có liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành .
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CHỦ TỊCH
 
Gửi ý kiến