Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài tập Chuong 3 phan 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Hải
Ngày gửi: 05h:57' 12-07-2008
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Chương 3
polime và vật liệu polime
Bài 12 : đại cương về polime
3.1. a) Xét về thành phần nguyên tố, cấu tạo phân tử và phân tử khối thì cao su thiên nhiên thuộc loại hợp chất gì ?
b) Chất nào sau đây có khả năng trùng hợp thành cao su (biết rằng khi hiđro hoá chất đó ta thu được isopentan) ?
A. CH2= C(CH=CH2 B. CH3(C =C=CH2
CH3 CH3
C. CH3(CH2(C(CH D. Tất cả đều sai.
Hãy chọn A, B, C hoặc D.
3.2. Từ chất khởi đầu là bột gỗ và các chất vô cơ cần thiết, nêu hai sơ đồ phản ứng điều chế thành 2 loại hợp chất cao phân tử theo phản ứng trùng hợp và trùng ngưng. Viết các phương trình hoá học.
3.3. Ba polime A, B và C có cấu tạo như sau :
CH3
( C ( CH ( ; (CH2(CH( ; (CH2(CH (
CH3 CH3 OH CH3
Hãy điều chế A từ isopentan và điều chế B, C từ axetilen. Viết các phương trình hoá học để minh hoạ (các hoá chất vô cơ cần thiết coi như có đủ).
3.4. Đơn phân nào đã tạo ra các phân tử polime sau ?
a) (CH2(CH (– b) ( CH2( CH (
C=O ; O
OCH3 C=O
CH3
c) ( CH(CH2(CH2(CH=C(CH2 (
C6H5 CH3
Viết phương trình hoá học của các phản ứng tạo ra các polime trên.
3.5. Viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp tạo thành các polime từ các monome sau :
a) Vinyl clorua với vinyl axetat.
b) Buta -1,3 - đien với stiren.
c) Axit metacrilic với buta -1,3 - đien.
3.6. Poli(vinyl ancol) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây ?
A. CH2=CH(COOCH3 B. CH2=CH(OCOCH3
C. CH2=CH(COOC2H5 D. A, B, C đều sai.
Hãy chọn A, B, C hoặc D.
3.7. Nếu đepolime hoá các polime sau sẽ thu được các monome nào ?
poli(metyl metacrilat), polistiren, CH ( CH
CH3 CH2Br
3.8. Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC (trong các số dưới đây) ?
A. 3 ; B. 2 ; C. 1 ; D. 4.
3.9. Trong số các polime sau đây : (1) tơ tằm ; (2) sợi bông ; (3) len ; (4) tơ enang ; (5) tơ visco ; (6) nilon 6-6 ; (7) tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là :
A. 1, 2, 6 ; B. 2, 3, 7 ; C. 2, 3, 6 ; D. 5, 6, 7.
3.10. Thế nào là phản ứng trùng hợp, đồng trùng hợp, trùng ngưng ? Mỗi loại phản ứng cho một ví dụ minh hoạ.
3.11. Trong các phân tử polime sau : polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo giống nhau ? Hãy xác định loại mạch của các phân tử polime đó.
3.12. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi H2O với tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O bằng 1 : 1. Hỏi polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau : poli(vinyl clorua) ; polietilen ; tinh bột ; protein ? Tại sao ?
3.13. Viết công thức cấu tạo của tất cả các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O, không tác dụng với NaOH. Trong số các dẫn xuất đó, chất nào thoả mãn điều kiện sau : A B polime.
Bài 13 : Các vật liệu polime
3.14. a) Câu nhận định “Sản phẩm của phản ứng trùng hợp phải là polime” có đúng không ? Giải thích, có ví dụ minh hoạ.
b) Khi cho hai chất A, B trùng ngưng tạo thành polime D có công thức :
O O
O([CH2]2(O(C(C6H4(C

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra chất D.
3.15. Hãy viết 3 sơ đồ điều chế cao su butađien đi từ ba loại nguyên liệu khác nhau có sẵn trong thiên nhiên.
3.16. Viết phương trình hoá học điều chế tơ capron và tơ enang (xem bài 3.9) từ các amino axit tương ứng. Tại sao hai loại tơ này không bền trong môi trường axit hoặc kiềm.
3.17. Từ amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành 3 loại polime khác nhau.
3.18. Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu polime được tạo thành từ các rượu bậc 2 có mạch cacbon phân nhánh có cùng công thức phân tử C6H14O ?
A. 6 ; B. 8 ; C. 7 ; D. 9.
Hãy chọn câu trả lời đúng.
3.19. Viết các phương trình hoá học biểu diễn quá trình chuyển đổi theo sơ đồ sau :
1,1-điclopropan A B C D E CH3(CH(OH)(COOH F G (( polime.
3.20. Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:
Metan Axetilen Vinyl clorua PVC.
Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc) ?
A. 5589m3 ; B. 5883m3 ; C. 2941m3 ; D. 5880m3.
Hãy chọn đáp án đúng.
3.21. Cứ 5,668 g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 g brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu ?
A. ; B. ; C. ; D. .
Hãy chọn đáp án đúng.
3.22. PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải sơn, ...
Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC.
3.23. Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống :
a) Các vật liệu polime thường là chất ...(1)... không bay hơi.
b) Hầu hết các polime ...(2)... trong nước và các dung môi thông thường.
c) Polime là những chất ...(3)... do nhiều ...(4)... liên kết với nhau.
d) Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime ...(5)... còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime ...(6)...
3.24. Nêu các dạng cấu trúc cơ bản của mạch phân tử polime. Cho ví dụ minh hoạ.
3.25. Hãy giải thích tại sao không nên giặt quần áo nilon, len, tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao, tại sao không nên giặt bằng nước quá nóng hoặc ủi quá nóng các đồ dùng trên.
Bài 14 : luyện tập : cấu trúc và tính chất của polime
3.26. Cho các chất : O2N([CH2]6(NO2 và Br[CH2]6Br.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành tơ nilon -6,6.
b) Hãy cho biết đặc điểm của loại tơ trên.
3.27. a) Cho biết bản chất hoá học của sợi bông, tơ visco, tơ tằm, len, tơ nilon. Nêu cách phân biệt đồ dùng làm bằng da thật và bằng da nhân tạo (PVC).
b) Làm thế nào để phân biệt được lụa sản xuất từ tơ nhân tạo và tơ thiên nhiên ?
3.28. Từ chất chính trong khí thiên nhiên và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết phương trình hoá học điều chế hai loại cao su tổng hợp.
3.29. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế poli(isobutyl metacrilat) từ axit và rượu tương ứng.
b) Khi đốt cháy 1V hiđrocacbon A cần 6V khí O2 và tạo ra 4V khí CO2. Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp chất A để tạo polime.
3.30. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hợp chất sau : H2N(CH2(CO(NH(CH(CO(NH( CH(CO(NH(CH(COOH
CH2COOH CH2C6H5 [CH2]4(NH2
3.31. Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrilat) thì khối lượng của axit và rượu tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu ? (Biết hiệu suất quá trình este hoá và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%).
A. 170 kg và 80 kg ; B. 171 kg và 82 kg
C. 65 kg và 40 kg ; D. Tất cả đều sai.
Hãy chọn đáp án đúng.
3.32. Đốt cháy hoàn toàn 8,7 g amino axit A (axit đơn chức) thì thu được 0,3 mol CO2 và 0,25 mol H2O và 1,12 lit (ở đktc) của một khí trơ.
a) Xác định công thức cấu tạo của A.
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo polime của A.
3.33. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ :
CH4 (( C2H2 (( CH2=CH(Cl (( 
Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 100% metan) cần dùng là bao nhiêu (trong các số dưới đây) ?
A. 3500 m3 ; B. 3560 m3 ; C. 3584 m3 ; D. 5500 m3.
3.34. Tính hệ số trùng hợp (số mắt xích) của tơ nilon-6,6 (biết M = 2500 g) và của tơ capron (biết M = 15000 g).
3.35. Từ metan và các hoá chất cần thiết hãy viết sơ đồ điều chế cao su buna bằng :
a) Bốn phản ứng liên tiếp.
b) Năm phản ứng liên tiếp.
3.36. Tơ nilon 6-6 là :
A. Hexacloxiclohexan
B. Poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin
C. Poliamit của axit (-aminocaproic
D. Polieste của axit ađipic và etylen glicol.
 
Gửi ý kiến