Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình sử 6,7,8,9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:33' 02-07-2008
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 729
Số lượt thích: 0 người

phân phối chương trình lịch sử-lớp 7
Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết/tuàn= 70 tiết
Học kỳ I : mỗi tuần 2 tiết x 18 tuần = 36 tiết
Kọc kỳ II : mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần 34 tiết
học kỳ i
Phần một: Khái quát lịch sử thế giới Trung đại
Tiết 1: Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Tiết 2:Bài 2: Sự suy vong của chế độ PK và sự hình thành CNTB ở châu Âu
Tiết 3: Bài 3: Cuộc đtranh của GC TS chống PK thời hậu kì trung Đại ở châu Âu.
Tiết 4: Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
Tiết 5 : Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến ( TT)
Tiết 6: Bài 5: ấn Độ thời phong kiến
Tiết 7: Bài 6:Các quốc gia phong kiến Đông Nam á
Tiết 8: Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam á ( TT)
Tiết 9: Bài 7:Những nét chung về xã hội phong kiến
Tiết 10:Làm bài tập lịch sử(phần thế giới)
Phần hai : Lịch sử Việt Nam từ TK X đến giữa TK XIX
Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô -Đinh- Tiền Lê ( thế kỷ X)
Tiết 11: Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Tiết 12: Bài 9: Nước Đại Cổ Việt thời Đinh- Tiền Lê
Tiết 13: Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê ( TT)
Chương II: Nước Đại Việt thời Lý ( thế kỷ XI-XII)
Tiết 14: Bài 10: Nhà Lí đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Tiết 15: Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống(1075-1077)
Tiết 16: Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) (TT)
Tiết 17: Bài 12: Đời sống kinh tế-văn hoá - I/ Đời sống kinh tế
Tiết 18: Bài 12: Đời sống kinh tế-văn hoá ( TT) – II/ Sinh hoạt xã hội-văn hoá
Tiết 19: Bài tập lịch sử
Tiết 20: Ôn tập
Tiết 21: Kiểm tra viết 1 tiết
Chương III: Nước Đại Việt thời Trần ( thế kỷ XIII – XIV)
Tiết 22: Bài 13: Nước Đại Việt thế kỷ XIII. I. Nhà trần thành lập
Tiết 23: Bài 13:Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII ( TT). II. Nhà Trần xây dung.......
Tiết 24: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (I)
Tiết 25: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (II)
Tiết 26: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (III)
Tiết 27: Bài 14: Ba lần K/c chống quân xâm lược Mông- Nguyên(TK XIII). (IV)
Tiết 28: Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần. ( I )
Tiết 29: Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần. ( II )

Tiết 30: Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. ( I )
Tiết 31: Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. ( II )
Tiết 32: Bài 17: Ôn tập chương II và chương III
Chương IV: Đại Việt từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX thời Lê Sơ
Tiết 33: Bài 18: Cuộc K/c của nhà Hồ và PTKN chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Tiết 34: Làm bài tập lịch sử (Phần chương III)
Tiết 35: Ôn tập
Tiết 36: Kiểm tra học kỳ I
học kỳ iI
Tiết 37: Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427. ( I và II)
Tiết 38: Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427. ( III)
Tiết 39: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ1428-1527. (I)
Tiết 40: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ1428-1527. (II)
Tiết 41: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ1428-1527. (III)
Tiết 42: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ1428-1527. (IV)
Tiết 43: Bài 21: Ôn tập chương IV
Tiết 44: Làm bài tập lịch sử(Phần chương IV)
Chương V: Đại Việt ở các thế kỷ XVI - XVIII
Tiết 45: Bài 22: Sự suy yếu của NN phong kiến tập quyền(TKXVI -XVIII). ( I )
Tiết 46: Bài 22: Sự suy yếu của NN phong kiến tập quyền(TKXVI -XVIII). ( II )
Tiết 47: Bài 23: Kinh tế, văn hoá thế kỷ XV-thế kỷ XVIII. ( I )
Tiết 48: Bài 23: Kinh tế, văn hoá thế kỷ XV-thế kỷ XVIII. ( II )
Tiết 49: Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII. )
Tiết 50: Bài 25: Phong trào Tây Sơn. ( I )
Tiết 51: Bài 25: Phong trào Tây Sơn. ( II )
Tiết 52: Bài 25: Phong trào Tây Sơn. ( III )
Tiết 53: Bài 25: Phong trào Tây Sơn. ( IV )
Tiết 54: Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước
Tiết 55: Làm bài tập lịch sử (Phần chương V)
Tiết 56 : Ôn tập
Tiết 57 : Làm bài kiểm tra 1 tiết
Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX
Tiết 58: Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn. ( I )
Tiết 59: Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn. ( II )
Tiết 60: Bài 28: Sự phát triển của VH dân tộc cuối TK-XIII- nữa đầu XIX. ( I )
Tiết 61: Bài 28: Sự phát triển của VH dân tộc cuối TK-XIII- nữa đầu XIX. ( II )
Tiết 62: Bài 29: Ôn tập chương Vvà chương VI
Tiết 63:Làm bài tập lịch sử(Phần chương VI)
Tiết 64: Bài 30:Tổng kết
Tiết 65: Ôn tập Tiết 66: Kiểm tra học kỳ II
Tiết 67,68,69,70: Lịch sử địa phương

phân phối chương trình lịch sử- lớp 8
Cả năm học: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết
HK I: Mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần 34 tiết
Tuần thứ 18 x 1 tiết/tuần = 1 tiết
KH II: Mỗi tuần 1 tiết x 17 tuần = 17 tiết
học kỳ i
Chương I: Thời kì xác lập CNTB ( Từ TK XVI đến nửa sau thế kỷ XIX)
Tiết 1: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Tiết 2:Bài 1: NHững cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ( TT)
Tiết 3: Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp ( 1789-1794)
Tiết 4: Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp ( 1789-1794) ( TT)
Tiết 5: Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Tiết 6: Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (TT)
Tiết 7: Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Tiết 8: Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (TT)
Chương II: Các nước Âu-Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Tiết 9: Bài 5: Công xã Pa ri 1871
Tiết 10: Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX
Tiết 11: Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX-đầi thế kỷ XX (TT)
Tiết 12: Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX
Tiết 13: Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu TK XX (TT)
Tiết 14: Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật......
Chương III: Châu á giữa thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX
Tiết 15: Bài 9: Ân Độ thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX
Tiết 16: Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
Tiết 17: Bài 11: Các nước Đông Nam á cuối TK XIX - đầu TK XX
Tiết 18: Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
Tiết 19: Kiểm tra viết 1 tiết
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
Tiết 20: Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918)
Tiết 21: Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại ( Từ giữa TK XVI đến năm 1917)
Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917-1945
Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dung CNXH ở Liên Xô ( 1921-1941)
Tiết 22: Bài 15: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc...... ( 1917-1921)
Tiết 23: Bài 15: Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và cuộc ... ( 1917-1921) ( TT)
Tiết 24: Bài 16: Liên Xô xây dung chủ nghĩa xã hội 1921 – 1941
Chương II: Châu Âu và Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Tiết 25: Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Tiết 26: Bài 17: Châu ÂU giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939 ( TT)

Tiết 27: Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Chương III: Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Tiết 28: Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939
Tiết 29: Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu á 1918-1939
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945
Tiết 30: Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu á 1918-1939 ( TT)
Tiết 31: Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945)
Tiết 32: Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945) ( TT)
Chương V. Sự phát triển văn hoá, KH-KT thế giớinửa đầu TK XX
Tiết 33: Bài 22: Sự phát triển văn hoá, KH – KT nửa đầu thế kỷ XX
Tiết 34: Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1917-1945)
Tiết 35: Kiểm tra học kì I
học kỳ iI
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ 1858-1918
Chương I: Cuộc kháng chién chống TD Pháp từ năm 1858 ( cuối TK XIX
Tiết 36: Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Tiết 37: Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 ( TT)
Tiết 38: Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc 1873-1884
Tiết 39: Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc 1873-1884 ( TT)
Tiêt 40: Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối TK XIX
Tiết 41: Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối TK XIX ( TT)
Tiết 42: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 43: Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX
Tiết 44: Làm bài tập lịch sử
Tiết 45: Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuốiTK XIX
Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897-1918
Tiết 46: Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế –xã hội ở Việt Nam
Tiết 47: Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và ...... ( TT)
Tiết 48: Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 1918
Tiết 49: Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp ....... ( TT)
Tiết 50: Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam ( 1858-1918)
Tiết 51: Kiểm tra học kì II
Tiết 52: Bài : Lịch sử địa phương


phân phối chương trình lịch sử – lớp 9
Cả năm học: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết
HK I: Mỗi tuần 1 tiết x 18 tuần 18 tiết
KH II: Mỗi tuần 2 tiết x 17 tuần = 34 tiết
học kỳ i
Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương I: Liên xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh TG thứ hai
Tiết 1: Bài 1: Liên xô và các nước Đông Âu từ sau 1945( giữa
 
Gửi ý kiến