Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Câu hỏi trắc nghiệm hidrocacbon

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thiên Phú
Ngày gửi: 10h:12' 04-06-2008
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 402
Số lượt thích: 0 người
HIDROCACBON
1/ Phát biểu nào sau đây là sai?
a tất cả các ankan đều cho pứ thế với Cl2 khi có ánh sáng khuếch tán.
b tất cả đồng đẳng của benzen đều không làm mất màu dd KMnO4
c tất cả đồng đẳng của benzen đều không làm mất màu dd Br2
d tất cả hidrocacbon không no đều làm mất màu dd Br2
2/ Khi cho 1 hidrocacbon no (A) td với Br2 chỉ thu được 1 dẫn xuất chứa brom có tỉ khối so với không khí bằng 5,207.(A) có tên gọi là:
a 2,3-dimetylbutan b n-butan c 2,2-đimetylpropan d 2-metylbutan
3/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở cùng dãy đồng đẳng thu được 11,2 lit CO2(đktc) và 9g H2O.Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng:
a ankan b aren c ankin d anken
4/ Khi cho HCl cộng hợp vào iso-buten sẽ tạo ra sản phẩm chính là
a CH3CHCl-CH2CH3 b (CH3)2CCl-CH3 c (CH3)2C-CH2Cl d (CH3)2CCl-CH2CH3
5/ Trộn axetilen và khí HCl theo tỉ lệ mol 1:1,5 ( có xt thích hợp) thì sau pứ tạo ra:
a CH2=CHCl và CH2Cl-CH2Cl b CH2=CHCl
c CH2=CHCl và CH3-CH2Cl d CH2=CHCl và CH3-CHCl2
6/ Trong số các chất sau,các chất nào làm mất màu dd brom?
benzen(1); toluen(2); stiren(3); propan(4); propin(5); butadien-1,3(6)
a 1,2,3,4,5,6 b 1,2,3,5 c 3,5,6 d 2,3,4,6
7/ Để làm sạch metan khỏi các tạp chất là etilen và axetilen,người ta dùng
a dd brom b dd KMnO4 c Ag2O/dd NH3 d a,b đều đúng
8/ Trong số các đồng phân của C5 H12,đồng phân td với khí Clo (có ánh sáng) tạo ra một dẫn xuất monoclo duy nhất là:
a iso-pentan b n-pentan c neo-pentan d tất cả đều đúng
9/ Chất (X) có công thức C4H4.(X) td được với Ag2O/dd NH3 tạo ra kết tủa và cộng H2 (Ni,to) tạo ra C4H10.Tên gọi của (X) là:
a butin-2 b Vinyl axetilen c butađien-1,3 d butin-1
10/ Đốt cháy 1,5g mỗi chất hữu cơ X,Y,Z đều thu được 0,9g H2 O và 2,2g CO2 .Điều khẳng định nào sau đây là đúng nhất?
a X,Y,Z đều là đồng đẳng với nhau. b X,Y,Z đều có cùng công thức đơn giản nhất.
c X,Y,Z đều là đồng phân của nhau. d X,Y,Z đều có cùng công thức phân tử.
11/ Công thức của hidrocacbon A có dạng (CnH2n+1)m .Vậy A thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây
a anken b ankin c ankan d aren
12/ Có thể dùng dd brom để phân biệt propan,propen,propin(mỗi khí 0,1 mol).Số mol Br2 cần là
a 0,1 mol b 0,3 mol c 0,2 mol d 0,05 mol
13/ Cho 12g một đồng đẳng của axetilen td hết với Ag2O/dd NH3 thu được 44,1g kết tủa.Tên gọi của hidrocacbon đó là:
a propin b butin-1 c butin-2 d axetilen
14/ Phân tích 1 chất hữu cơ (A) ta thấy: cứ có 2,1 phân khối lượng C lại có 2,8 phần khối lượng O và 0,35 phần khối lượng H.Ở đktc,1,00g (A) chiếm thể tích 373,3 ml.Vậy CTPT(A) là:
a CH2O b C3H6O2 c C2H4O2 d C4H8O2
15/ Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu cơ chứa C,H,Cl sinh ra 0,22g CO2 và 0,09g nước.Khi xác định lượng Clo trong lượng chất đó bằng dd AgNO3,thu được 1,435g AgCl.CTPT của nó là:
a C2H4Cl4 b CH2Cl2 c C3H6Cl2 d C4H6Cl4
16/ Cho sơ đồ: X,Y lần lượt là:
a CH3-CH2-CH3,BrCH2-CH2-CH2Br b xiclopropan,BrCH2-CH2-CH2Br
c CH3-CH=CH2,CH3-CHBr-CH2Br d CH3-CH=CH2,BrCH2-CH2-CH2Br
17/ Sự lưu hóa cao su làm tãng tính đàn hồi và tính chịu nhiệt,chịu ma sát nguyên nhân do
a có các cầu nối S giữa các phân tử cao su tạo ra cấu tạo mạch phân nhánh phức tạp
b cao su lưu hóa giữ được tính đàn hồi dù nhiệt độ cao hay thấp mà không bị dính hay hóa giòn.
c có các cầu nối đisunfua giữa các phân tử cao su tạo ra cấu tạo mạch thẳng không phân nhánh
d có các cầu nối đisunfua giữa các phân tử cao su tạo ra cấu tạo mạng không gian
18/ Hỗn hợp 2 olefin nào sau đây khi hidrat hóa cho hỗn hợp 2 rượu?
a CH2=CH-CH2CH3 và CH3CH=CHCH3 b CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3
c CH2=CH2 và CH2=CH-CH2CH3 d CH2=CH-CH2CH3 và CH2=CH-CH3
19/ Có 3 hiđrocacbon A,B,C có cùng số nguyên tử C;chúng có tỉ lệ H và C trong phân tử là:
A:  B:  C: 
A,B,C lần lượt là:
a C6H6, C6H12,C6H14 b C2H2 ,C2H4, C2H6 c C4H4 ,C4H8, C4H10 d tất cả đều đúng
20/ Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH4,C3H6,C4H10 thu được 4,4g CO2 và 2,52g H2O.Giá trị của m là:
a 1,34g b 6,92g c 1,48g d 1,84g
21/ Tổng số tất cả các đồng phân của C4H8 là:
a 3 b 5 c 6 d 4
22/ Trong số các hiđrocacbon sau,hidrocacbon nào có đồng phân cis-trans?
(CH3)2C=CH2(1); CH2=CH-CH2CH3(2); CH3CH=CHCH3(3); CH3CBr=CBrCH3(4)
a 3,4 b 1,2 c 1,4 d 2,3
23/ Đốt cháy 2,24 lit hh metan và axetilen thu được 3,584 lit CO2.(Các V khí ở đkc).Số mol của metan và axetilen lần lượt là:
a 0,05 mol và 0,05 mol b 0,025 mol và 0,075 mol
c 0,02 mol và 0,03 mol d 0,04 mol và 0,06 mol
24/ Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của monome có công thức là
a CH2=CCl-CH=CH2 b CH2=C(CH3)-CH=CH2
c CH3-C(CH3)=CH-CH3 d CH2=CH-CH=CH2
25/ Đốt cháy 1 ankan trong oxy thấy tổng số mol các chất tham gia pứ đúng bằng tổng số mol các sản phẩm.Ankan đó là:
a etan b butan c propan d metan
26/ Cho hidrocacbon A td với clo thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất có CTPT là C2H4Cl2.Cho hidrocacbon B td với clo thu được hỗn hợp 2 sản phẩm có cùng CTPT C2H4Cl2.Công thức của A và B lần lượt là:
a CH2=CH2, CH3-CH3 b CH( CH,CH3-CH3
c C2H4(OH)2,CH3-CH3 d CH3-CH3,CH2=CH2
27/ Khi đốt cháy axetilen cho ngọn lửa cháy sáng hơn metan vì:
a khi cháy,axetilen tỏa nhiều nhiệt hơn metan b hàm lượng C trong axetilen nhiều hơn metan
c khối lượng phân tử axetilen lớn hơn metan d phân tử axetilen chứa nhiều C hơn metan
28/ Người ta điều chế cao su butađien từ gỗ theo sơ đồ :


khối lượng gỗ cần để sản xuất 1 tấn cao su là:
a 6,94 tấn b 19,83 tấn c 16,72 tấn d 11,27 tấn
29/ Để phân biệt 3 chất lỏng : benzen,toluen,stiren,thuốc thử duy nhất cần dùng là:
a dd KMnO4 b dd Br2 c a,b đều đúng d a,b đều sai
30/ Đốt cháy 10 cm3 một hidrocacbon (X) bằng 80 cm3 O2 (lấy dư).Hỗn hợp khí thu được sau khi cho hơi nước ngưng tụ thì còn 65 cm3 trong đó có 25 cm3 bị P hấp thụ.
Các Vkhí đ ở cùng điều kiện.CTPT(X) là:
a C4H6 b C4H8 c C3H8 d C2H4
31/ Chất nào sau đây td được với AgNO3/NH3?
a CH2=CH-CH=CH2 b CH2=C -C( CH c CH( C-CH2CH3 d b,c đều đúng
32/ Đốt 2,9g một hidrocacbon thu được CO2 và 4,5g nước.CTPT của nó là:
a C4H6 b C3H6 c C2H5 d C4H10
33/ Cho 0,896 lit(đkc) hh 2 olefin đồng đẳng liên tiếp hấp thụ hết vào bình đựng dd Br2 dư.Sau pứ khối lượng bình tãng thêm 2,0g.CTPT của 2 olefin là:
a C2H4 và C4H8 b C4H8 và C5H10 c C3H6 và C4H8 d C2H4 và C3H6
34/ Khi cho propan td với Clo có mặt as theo tỉ lệ mol 1:1 sẽ tạo ra
a 2 sản phẩm thế trong đó 2-clopropan là sản phẩm chính.
b chỉ tạo ra 1sản phẩm duy nhất là 1-clopropan.
c 2 sản phẩm thế trong đó 1-clopropan là sản phẩm chính.
d chỉ tạo ra 1sản phẩm duy nhất là 2-clopropan.
35/ Đốt cháy 1 thể tích hidrocacbon thơm(X) thu được 8 thể tích CO2 ở cùng điều kiện.1 mol (X) cộng được tối đa 4 mol H2 nhưng 1mol (X) chỉ cộng được 1 mol Br2 .
Vậy CTCT thu gọn của (X) là:
a C6H5-CH3 b C6 H5-C( CH c C6H5-CH2-CH3 d C6H5-CH=CH2
36/ 448 ml(đktc) một ankin td vừa đủ với 4,64gAg2O/dd NH3 thu được 1 kết tủa.Ankin đó là:
a propin b butin-1 c pentin-1 d axetilen
37/ Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O.Cho sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là : a 37,5g b. 52,5g c. 15g d. 42,5g
38/Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm một ankan và một anken rồi cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn,dư thấy bình 1 tăng 4,14g,bình 2 tăng 6,16g.Số mol ankan có trong hỗn hợp là: a. 0,06 mol b. 0,09 mol c. 0,03 mol d. 0,045 mol
39/ Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 hidrocacbon có phân tử khối hơn kém nhau 28đvC thu được 6,72 lit CO2(đkc) và 7,2g H2O.Công thức phân tử của 2 hidrocacbon đó là: a. CH4 và C3H8 b. C2H4 và C4H8 c. C3H6 và C5H10 d. C2H6 và C4H10
40/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon có phân tử khối hơn kém nhau 28đvC thu được 8,96 lit CO2(đkc) và 7,2g H2O.Công thức phân tử của 2 hidrocacbon đó là: a. CH4 và C3H8 b. C2H4 và C4H8 c. C3H6 và C5H10 d. C2H6 và C4H10
41/Đốt hoàn toàn 1 hidrocacbon A( khí ở đk thường) thì trong hỗn hợp sản phẩm cháy thu được CO2 chiếm 76,52% khối lượng.CTPT(A) là: a. C4H6 b. C4H8 c. C3H6 d. C5H12
42/Hỗn hợp X gồm 1 hidrocacbon không no và H2 cho vào bình kín có bột Ni xúc tác.Đun nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp Y.Phát biểu nào sau đây là đúng? a. Sau phản ứng,số mol giảm đi bằng số mol H2 đã phản ứng . b. Số mol hidrocacbon trong X luôn bằng số mol hidrocacbon trong Y. c. Đốt cháy hoàn toàn X sẽ thu được số mol CO2 và H2O giống như khi đốt cháy Y. d. a,b,c đều đúng.
43/ Cho 11,2 lit H2(đkc) đi qua than đốt nóng ở 500oC có xt Ni ta được khí A.Đốt cháy khí A và cho sản phẩm hấp thụ vào 200 ml dd NaOH 2,75M thì thu được lượng muối là: a. 58,3g Na2CO3 b. 26,5g Na2CO3 c. 21g NaHCO3 d. 46,2g NaHCO3
44/ Cho sõ đồ:  A,B,C lần lượt là : a. CH4,C2H2,C2H4 b. C2H6,C2H4,C2H4Br2 c. C2H5OH,C2H4,C2H4Cl2 d. a,b,c đều đúng
45/ Cho toluen tác dụng với khí Cl2 có mặt bột Fe theo tỉ lệ mol 1:1 sẽ thu được: a. benzyl clorua b. m-clotoluen c. o- và p-clotoluen d. clobenzen
46/Trong các các hợp chất sau,hợp chất không có đồng phân cis-trans là: a. CHCl=CHCl b. HOOC-CH=CH-COOH c. CH3CH=CH-C2H5 d.CH3-C=C(CH3)2
47/ Cho ankan A tác dụng với brom có đun nóng,chỉ thu được 12,08g một dẫn xuất monobrom duy nhất.Để trung hòa hết HBr sinh ra cần vừa đúng 80 ml dd NaOH 1M.Vậy A có tên gọi là: a. pentan b. 2,2-dimetylpropan c. 2-metylbutan d. 2,2,3,3-tetrametylbutan
48/ Một loại polietilen có phân tử khối là 50000.Hệ số trùng hợp của nó xấp xỉ: a. 920 b. 1230 c. 1529 d. 1786
49/Cộng HBr vào một anken thu được sản phẩm có %Br=65%. Anken đó là: a. C2H4 b.C3H6 c. C4H8 d. C5H10
50/Khi đốt một hidrocacbon khí,mạch hở trong O2 trong bình kín thì thấy áp suát trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau.(các ap suất đo ở nhiệt độ không đổi trên 100oC).Hidrocacbon đó là: a. CH4 b. C2H4 c. C3H4 d. a,b,c đều đúng
51/Một hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon mạch hở có tỉ khối so với hidro là 17.Ở đktc,tr
 
Gửi ý kiến