Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên THPT hệ công lập

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:56' 20-05-2008
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 1101
Số lượt thích: 0 người
Bộ nội vụ
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===o0o===Trích Quy chế
Đánh giá, xếp loại giáo viên phổ thông công lập
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2006/QĐ - BNV
Ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ)

I. Nội dung đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại
Điều 5: Nội dung đánh giá
Việc đánh giá, xếp loại giáo viên sau một năm học phải căn cứ vào các quy định tại Điều 4 của Quy chế này về các mặt:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Nhận thức tư tưởng, chính trị;
b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước;
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân;
đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
2. Kết quả công tác được giao:
a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể;
b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình, tự phê bình.
3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội v.v…)
Điều 6. Tiêu chuẩn xếp loại
1. Tiêu chuẩn xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Loại tốt: Là những giáo viên đạt các yêu cầu sau:
- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;
- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân dân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;
- Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; có ảnh hưởng tốt trong nhà trường và ngoài xã hội.
b. Loại khá: Là những giáo viên đạt các yêu cầu sau:
- Chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, cá quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học; đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền , lợi ích chính đáng của người học;
- Có uy tín trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
c. Loại trung bình: Là những giáo viên đạt các yêu cầu sau:
- Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
- Còn thiếu sót trong kỷ luật lao động, nề nếp chuyên môn và lối sống, có khuyết điểm nhưng chưa đến mức độ kỷ luật khiển trách;
- Uy tín trong đồng nghiệp và học sinh chưa cao.
d. Loại kém: Là những giáo viên vi phạm một trong các trường hợp sau:
- Không chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Có thiếu sót về đạo đức và lối sống;
- Không hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
- Bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
- Không còn tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
2. Tiêu chuẩn xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ:
Tất cả giáo viên của các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quy chế này đều được đánh giá xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ một lần trong năm học ở cấp trường để xếp thành 04 loại: tốt, khá, trung bình, kém. Kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ là tiêu chuẩn quan trọng để phân loại giáo viên sau đánh giá.
Nội dung, tiêu chuẩn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ của loại tốt, khá, trung bình, kém theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy ở bậc trung học).
Điều 7: Các trường hợp xem xét cụ thể
1. Khi xem xét đến uy tín, lối sống, cần đối chiếu với các hành vi bị cấm của giáo viên được quy định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Nừu giáo viên vi phạm một trong các hành vi mà nhà giáo không được làm quy định tại Điều 75 Luật Giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005 thì bị xếp tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống thấp hơn một bậc liền kề so với quy định.
2. Không xếp tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đạt loại tốt đối với những giáo viên có tiêu chuẩn xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ từ trung bình trở xuống.
3. Trường hợp giáo viên bị xử lý kỷ luật mà đã có quyết định hết hiệu lực kỳ luật thì không căn cứ vào hình thức kỷ luật đó để đánh giá, xếp loại về đạo đức cho thời gian tiếp theo.
Điều 8: Phân loại giáo viên sau đánh giá
Căn cứ vào nội dung đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện phân loại giáo viên theo 04 loại sau:
1. Loại xuất sắc: Là những giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống xếp loại tốt; chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại tốt
2. Loại khá: Là những giáo viên không đủ điều kiện xếp loại xuất sắc, đạt các yêu cầu sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ xếp từ loại khá trở lên.
3. Loại trung bình: Là những giáo viên không đủ điều kiện xếp loại xuất sắc, loại khá và đạt các yêu cầu sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống xếp loại trung bình trở lên; chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại trung bình.
4. Loại kém: Là những giáo viên có một trong các xếp loại sau đây:
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống xếp loại kém;
b. Chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại kém.
II. Tiêu cuẩn xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Khoản I, Điều 6:
Tiêu chuẩn xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống quy định tại khoản 1, Điều 6 của “Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mần non và giáo viên phổ thông công lập” (Ban hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được áp dụng chung cho giáo viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập.
III. Tiêu chuẩn xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ
Khoản 2, Điều 6:
Để phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu giảng dạy, giáo dục của từng cấp học, tại khoản 2, Điều 6 của Quy chế có quy định: “Nội dung, tiêu chuẩn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ của loại tốt, loại khá, trung bình và kém theo quy định và hướng dẫn cụ thể để thực hiện các quy định đó cho mỗi cấp học, không có quy định chung cho việc xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cả giáo viên mần non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
Đối với giáo viên phổ thông công lập, ngoài những quy định trên đây các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục phổ thông công lập cần phải dựa vào thông tư số 07/2004/TT-GD&ĐT ngày 30/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn giáo viên phổ thông để vận dụng và thực hiện.
Trước mắt, để phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại giáo viên năm học 2005 - 2006, tiêu chuẩn xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên mần non và giáo viên phổ thông tạm thời thực hiện theo các quy định và hướng dẫn sau:
1. Đối với giáo viên bậc trung học
Việc đánh giá, xếp loại giáo viên THCS và THPT về chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trước mắt, tạm thời thực hiện theo hướng dẫn sau:
Nội dung đánh giá xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên bậc trung học bao gồm hai nội dung chính sau:
1.1. Trình độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về giảng dạy, giáo dục học sinh;
1.2 Kết quả đánh giá tiết dạy của giáo viên trên lớp.
Nội dung 1.1: Trình độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về giảng dạy và giáo dục học sinh của giáo viên được đánh giá theo 4 tiêu chí cụ thể sau:
a. Đạt trình độ chuẩn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo theo quy định cụ thể là:
- Có kiến thức cơ bản đạt trình độ chuẩn đựơc đào tạo;
- Có kiến thức cần thiết về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi;
- Có kiến thức
 
Gửi ý kiến