Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài KT HK II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Kiều Hoa
Ngày gửi: 17h:03' 01-05-2008
Dung lượng: 425.0 KB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
Kỳ thi: THI HỌC KỲ 2
Môn thi: VẬT LÝ


001: Chän c©u ph¸t biÓu ®óng:
A. Nam ch©m chuyÓn ®éng kh«ng g©y ra tõ tr­êng
B. Nam ch©m ®øng yªn sinh ra tõ trêng
C. Hai dßng ®iÖn song song cïng chiÒu ®Èy nhau
D. §­êng søc tõ cña nam ch©m lµ ®­êng cong hë ®i tõ cùc b¾c sang cùc nam
002: Chän c©u ph¸t biÓu sai
Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn MN cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æt vu«ng gãc víi
®­êng søc tõ sÏ thay ®æi khi
A. Dßng ®iÖn vµ tõ tr­êng ®ång thêi ®æi chiÒu B. Dßng ®iÖn ®æi chiÒu
C. Tõ tr­êng ®æi chiÒu D. C­êng ®é dßng ®iÖn thay ®æi
003: Cho mét khung d©y h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 30 cm trong cã dßng ®iÖn I=5 A; khung ®­îc
®Æt trong tõ tr­êng ®Òu cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chøa khung vµ cã ®é lín B=0,1 T.
H·y x¸c ®Þnh ®é lín cña lùc tõ t¸c dông lªn chiÒu dµi cña khung. H·y chän ®¸p sè ®óng
A. 0,15 N B. 0,1 N C. 0,2 N D. 0,25 N
004: Mét d©y dÉn cã dßng ®iÖn ch¹y qua uèn thµnh vßng trßn. T¹i t©m vßng trßn c¶m øng tõ sÏ gi¶m khi
A. C­êng ®é dßng ®iÖn t¨ng lªn B. C­êng ®é dßng ®iÖn gi¶m ®i
C. Sè vßng d©y quÊn t¨ng lªn D. §­êng kÝnh vßng d©y gi¶m ®i
005: Hai d©y dÉn th¼ng song song dµi v« h¹n, c¸ch nhau a=10 cm trong kh«ng khÝ,trong ®ã lÇn l­ît cã hai dßng ®iÖn I1=I2= 5A ch¹y ng­îc chiÒu nhau. X¸c ®Þnh c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu hai d©y dÉn mét ®o¹n b»ng a=10 cm. H·y chän ®¸p sè ®óng
A. 10-5 T B. 2.10-5 T C. 3.10-5 T D. 0,5.10-5 T
006: H¹t ªlectron bay trong mét mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®­êng søc cña mét tõ tr­êng ®Òu,
kh«ng ®æi cã
A. ®é lín vËn tèc kh«ng ®æi B. h­íng cña vËn tèc kh«ng ®æi
C. ®é lín vËn tèc t¨ng ®Òu D. quü ®¹o lµ mét parabol
007: §¬n vÞ tesla t­¬ng ®­¬ng víi
A. kg.ms-1/C B. kg.s-1/C C. kg.s-1/mC D. kg.s/mC
008: Mét pr«t«n chuyÓn ®éng theo mét quü ®¹o trßn b¸n kÝnh 5 cm trong mét tõ tr­êng ®Òu B=10-2T
X¸c ®Þnh vËn tèc cña pr«t«n. H·y chän ®¸p sè ®óng
A. 4,785.104 m/s B. 2,78.104 m/s C. 4,79.10-4 m/s D. 4,578.104 m/s
009: Ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y lµ sai ?
Lùc tõ lµ lùc t­¬ng t¸c
A. gi÷a hai nam ch©m B. gi÷a hai ®iÖn tÝch ®øng yªn
C. gi÷a hai dßng ®iÖn D. gi÷a mét nam ch©m vµ mét dßng ®iÖn
010: §¬n vÞ cña tõ th«ng lµ
A. vªbe B. tesla C. Henry D. ampe
011: M¹ch kÝn (C) kh«ng biÕn d¹ng trong tõ tr­êng ®Òu . Hái tr­êng hîp nµo d­íi ®©y,tõ th«ng qua m¹ch biÕn thiªn ?
A. (C) chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn
B. (C) chuyÓn ®éng quay xung quanh mét trôc cè ®Þnh vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chøa m¹ch
C. (C) chuyÓn ®éng trong mét mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi 
D. (C) quay xung quanh trôc cè ®Þnh n»m trong mÆt ph¼ng chøa m¹ch vµ trôc nµy
kh«ng song song víi ®­êng søc tõ
012: Mét m¹ch kÝn h×nh vu«ng,c¹nh 10 cm,®Æt vu«ng gãc víi mét tõ tr­êng ®Òu cã ®é lín thay ®æi theo thêi gian. TÝnh tèc ®é biÕn thiªn cña tõ tr­êng,biÕt c­êng ®é dßng ®iÖn c¶m øng i=2A vµ ®iÖn trë cña m¹ch r =5. Chän ®¸p sè ®óng
A. 103 T/s B. 102 T/s C. 2.103 T/s D. 2.102 T/s
013: Ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y lµ sai ?
SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m cã gi¸ trÞ lín khi
A. dßng ®iÖn t¨ng nhanh B. dßng ®iÖn gi¶m nhanh
C. dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ lín D. dßng ®iÖn biÕn thiªn nhanh
014: Cuén tù c¶m L=2 mH,trong ®ã cã dßng ®iÖn c­êng ®é 10A. N¨ng l­îng tÝch luü trong cuén ®ã lµ bao nhiªu? H·y chän ®¸p sè ®óng
A. 0,05 J B. 0,1 J C. 1 J D. 0,1 kJ
015: §¬n vÞ tù c¶m lµ henry, víi 1H b»ng
A. 1J.A2 B. 1J/A2 C. 1V.A D. 1V/A
016: Mét vßng d©y dÉn diÖn tÝch S=100 cm2 nèi vµo mét tô ®iÖn C=200 , ®­îc ®Æt trong mét tõ tr­êng ®Òu,vÐc t¬ c¶m øng tõ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chøa vßng d©y vµ cã ®é lín t¨ng ®Òu
0,05 T/s. TÝnh ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn. H·y chän ®¸p sè ®óng
A. 10-7 C B. 10-6 C C. 2.10-7 C D. 10-5 C
017: ChiÕt suÊt tØ ®èi gi÷a m«i tr­êng khóc x¹ víi m«i tr­êng tíi
A. lu«n lín h¬n 1. B. lu«n nhá h¬n 1. C. b»ng tØ sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng tíi. D. b»ng hiÖu sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng tíi.
018: ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña mét m«i tr­êng truyÒn ¸nh s¸ng (trõ ch©n kh«ng)
A. lu«n lín h¬n 1. B. lu«n nhá h¬n 1. C. lu«n b»ng 1. D. lu«n lín h¬n 0.
019: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Ta lu«n cã tia khóc x¹ khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr­êng cã chiÕt suÊt nhá sang m«i tr­êng cã chiÕt suÊt lín h¬n.
B. Ta lu«n cã tia khóc x¹ khi tia s¸ng ®i tõ m«i tr­êng cã chiÕt suÊt lín sang m«i tr­êng cã chiÕt suÊt nhá h¬n.
C. Khi chïm tia s¸ng ph¶n x¹ toµn phÇn th× kh«ng cã chïm tia khóc x¹.
D. Khi cã sù ph¶n x¹ toµn phÇn, c­êng ®é s¸ng cña chïm ph¶n x¹ b»ng c­êng ®é s¸ng cña chïm s¸ng tíi
020: Cho mét tia s¸ng ®i tõ n­íc (n = 4/3) ra kh«ng khÝ. Sù ph¶n x¹ toµn phÇn x¶y ra khi gãc tíi:
A. i < 590. B. i > 420. C. i > 48,50. D. i > 43,50.
021: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
ChiÕu mét chïm s¸ng vµo mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh ®Æt trong kh«ng khÝ:
A. Gãc khóc x¹ r1 bÐ h¬n gãc tíi i1.
B. Gãc tíi r2 t¹i mÆt bªn thø hai bÐ h¬n gãc lã i2 khái mÆt bªn thø hai.
C. Lu«n lu«n cã chïm tia s¸ng lã ra khái mÆt bªn thø hai.
D. Chïm s¸ng bÞ lÖch ®i khi ®i qua l¨ng kÝnh.
022: Mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang lµ 600 vµ chiÕt suÊt lµ . ChiÕu mét tia s¸ng n»m trong mét tiÕt diÖn th¼ng cña l¨ng kÝnh vµo mÆt bªn cña l¨ng kÝnh d­íi gãc tíi i1=450. TÝnh gãc lÖch
A. 300 B. 450 C. 600 D. 150
023: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh ¶o cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt.
B. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh ¶o cïng chiÒu vµ lín h¬n vËt.
C. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh thËt ng­îc chiÒu vµ nhá h¬n vËt.
D. VËt thËt qua thÊu kÝnh ph©n kú lu«n cho ¶nh thËt ng­îc chiÒu vµ lín h¬n vËt.
024: ¶nh cña mét vËt thËt qua thÊu kÝnh héi tô
A. lu«n nhá h¬n vËt. B. lu«n lín h¬n vËt.
C. lu«n cïng chiÒu víi vËt. D. cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n vËt
025: Mét thÊu kÝnh héi tô tiªu cù 20 cm. VËt thËt AB vu«ng gãc víi trôc chÝnh cho ¶nh c¸ch vËt 18 cm.T×m vÞ trÝ cña vËt
A. c¸ch thÊu kÝnh 12 cm B. c¸ch thÊu kÝnh 10 cm
C. c¸ch thÊu kÝnh 20 cm D. c¸ch thÊu kÝnh 22 cm
026: Mét thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù 20 cm. T×m vÞ trÝ cña vËt tr­íc thÊu kÝnh ®Ó ¶nh cña vËt t¹o bëi thÊu kÝnh gÊp 4 lÇn vËt
A. C¸ch thÊu kÝnh 25 cm vµ 15 cm B. C¸ch thÊu kÝnh 20 cm vµ 15 cm
C. C¸ch thÊu kÝnh 25 cm D. C¸ch thÊu kÝnh 15 cm
027: Mét kÝnh lóp ®é tô 20 ®ièp. Ng­êi quan s¸t cã ®iÓm cùc cËn OCc=20 cm ng¾m chõng ë v« cùc ®Ó quan s¸t mét vËt. Sè béi gi¸c cña kÝnh cã trÞ sè nµo ?
A. 5 B. 4 C. 2 D. 6
028: Khi ®iÒu chØnh kÝnh hiÓn vi ta thùc hiÖn c¸ch nµo kÓ sau ?
A. Dêi vËt tr­íc vËt kÝnh
B. Dêi èng kÝnh (trong ®ã vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh ®­îc g¾n chÆt) tr­íc vËt
C. Dêi thÞ kÝnh so víi vËt kÝnh
D. Dêi m¾t ë phÝa sau thÞ kÝnh
029: VËt kÝnh cña mét kÝnh thiªn v¨n häc sinh cã tiªu cù 1,2 m. ThÞ kÝnh lµ 1 thÊu kÝnh héi tô tiªu cù 4 cm. TÝnh ®é béi gi¸c cña kÝnh trong tr­êng hîp ng¾m chõng ë v« cùc
A. 30 B. 40 C. 124 D. 300
030: Mét hÖ gåm hai thÊu kÝnh héi tô ®ång trôc chÝnh tiªu cù lÇn l­ît lµ 30 cm vµ 20 cm ®Æt c¸ch nhau 50 cm. Mét vËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña hÖ tr­íc thÊu kÝnh tiªu cù 30 cm (vËt ®Æt ngoµi kho¶ng 2 thÊu kÝnh) . TÝnh ®é phãng ®¹i cña ¶nh qua hÖ
A. -2/3 B. -3/2
C. 2/3 D. Ch­a ®ñ d÷ kiÖn ®Ó tÝnh to¸n

 
Gửi ý kiến