Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án hóa 8 tập 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Lê Vĩnh Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:41' 28-04-2008
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TRI PHÆÅNG - Giaïo viãn: Træång Thë Ba
Ngaìy soaûn :
Tiãút 37: TÊNH CHÁÚT CUÍA OXI
A. MUÛC TIÃU :
1. Kiãún thæïc: HS nàõm âæåüc traûng thaïi tæû nhiãn vaì caïc tênh cháút váût lyï cuía oxi
2. Kyî nàng: Biãút âæåüc mäüt säú tênh cháút hoïa hoüc cuía oxi
3. Thaïi âäü: Reìn luyãûn ké nàng láûp phæång trçnh hoïa hoüc cuía oxi våïi âån cháút vaì mäüt säú håüp cháút.
B. CHUÁØN BË CUÍA GV VAÌ HS
GV:
* GV chuáøn bë phiãúu hoüc táûp
* GV chuáøn bë caïc thê nghiãûm
1. Thê nghiãûm: quan saït tênh cháút váût lyï cuía oxi
2. Thê nghiãûm: âäút læu huyình, photpho trong oxi
* Duûng cuû:
- Âeìn cäön
- Muäi sàõt
* Hoaï cháút:
- 3 loü chæïa O2 (âaî âæåüc thu sàôn tæì træåïc)
- Bäüt S
- Bäüt P
- Dáy Fe
- Than
C. HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS

Hoaût âäüng 1
I. TÊNH CHÁÚT VÁÛT LYÏ (15 phuït)

GV: Giåïi thiãûu:
Oxi laì nguyãn täú hoïa hoüc phäø biãún nháút (chiãúm 59,4% khäúi læåüng voí traïi âáút).
GV: Trong tæû nhiãn, oxi coï åí âáu ?

HS: Trong tæû nhiãn: oxi täön taûi dæåïi 2 daûng:
+ Daûng âån cháút : khê oxi coï nhiãöu trong khäng khê
+ Daûng håüp cháút: Nguyãn täú oxi coï trong næåïc, âæåìng, quàûng, âáút, âaï, cå thãø ngæåìi vaì âäüüng váût, thæûc váût.


GIAÏO AÏN Män Hoïa Hoüc - Låïp 8 Trang 1
TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TRI PHÆÅNG - Giaïo viãn: Træång Thë Ba

GV: Haîy cho biãút kyï hiãûu, cäng thæïc hoïa hoüc, nguyãn tæí khäúi vaì phán tæí khäúi cuía oxi


GV: Cho HS quan saït loü coï chæïa oxi ( yãu cáöu HS nãu nháûn xeït.
GV: Em haîy cho biãút tè khäúi cuía oxi so våïi khäng khê ? ( tæì âoï cho biãút: oxi nàûng hån hay nheû hån khäng khê ?

GV: åí 200C: 1 lêt næåïc hoìa tan âæåüc 1 ml khê O2 . Amoniac tan âæåüc 700 lêt trong 1 lêt næåïc. Váûy oxi tan nhiãöu hay êt trong næåïc?
GV: giåïi thiãûu:
- Oxi hoïa loíng åí - 1830C
- Oxi loíng coï maìu xanh nhaût
GV: Goüi mäüt HS nãu kãút luáûn vãö tênh cháút váût lyï cuía oxi.
HS:
- Kê hiãûu hoïa hoüc: O
- Cäng thæïc cuía âån cháút: O2
- Nguyãn tæí khäúi: 16
- Phán tæí khäúi: 32
HS: oxi laì cháút khê, khäng maìu, khäng muìi.
HS:
32
29
(oxi nàûng hån khäng khê
HS: oxi tan ráút êt trong næåïc .


HS: Oxi laì cháút khê khäng maìu, khäng muìi, êt tan trong næåïc, nàûng hån khäng khê.
- Oxi hoïa loíng åí - 1830C
- Oxi loíng coï maìu xanh nhaût

Hoaût âäüng 2
II. TÊNH CHÁÚT HOÏA HOÜC
1. Taïc duûng våïi phi kim (18 phuït)

GV: Laìm thê nghiãûm âäút læu huyình trong oxi theo trçnh tæû.
+ Âæa mäüt muäi sàõt coï chæïa bäüt læu huyình (vaìo ngoün læía âeìn cäön)
( yãu cáöu HS quan saït vaì nháûn xeït.
+ Âæa læu huyình âang chaïy vaìo loü coï chæïa oxi.
( caïc em haîy quan saït vaì nãu hiãûn tæåüng. So saïnh caïc hiãûn tæåüng oxi chaïy trong oxi vaì trong khäng khê?
a) Våïi Læu huyình


HS: Læu huyình chaïy trong khäng khê våïi ngoün læía nhoí, maìu xanh nhaût.


HS: Læu huyình chaïy trong khäng khê oxi maînh liãût hån, våïi ngoün læía maìu xanh, sinh ra cháút khê khäng maìu.

 GIAÏO AÏN - Män Hoïa Hoüc - Låïp 8 Trang 2
TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TRI PHÆÅNG - Giaïo viãn: Træång Thë Ba
GV: giåïi thiãûu:
Cháút khê âoï laì læu huyình âioxêt: SO2 coìn goüi laì khê sunfurå
( caïc em haîy viãút phæång trçnh phaín æïng vaìo våí:GV: Laìm thê nghiãûm âäút photpho âoí trong khäng khê vaì trong oxi
( caïc em haîy nháûn xeït hiãûn tæåüng? So saïnh sæû chaïy cuía photpho trong khäng khê vaì trong oxi?

GV: Bäüt âoï laì P2O5 (âi photpho pentaoxit) tan âæåüc trong næåïc ( caïc em haîy viãút phæång trçnh phaín æïng vaìo våí.
HS: viãút phæång trçnh phaín æïng:
S + O2 SO2
(r) (k) (k)
b) Taïc duûng våïi photphoHS: photpho chaïy maûnh trong oxi våïi ngoün læía saïng choïi, taûo ra khoïi daìy âàûc baïm vaìo thaình loü dæåïi daûng bäüt.

HS: Viãút phæång trçnh phaín æïng:
4P + 5O2 2P2O5


Hoaût âäüng 3
LUYÃÛN TÁÛP - CUÍNG CÄÚ (10 phuït)

GV: Yãu cáöu HS laìm baìi luyãûn táûp 1:
Baìi táûp 1:
a) Tênh thãø têch khê oxi täúi thiãøu (åí âktc) cáön duìng âãø âäút chaïy hãút 1,6 gam bäüt læu huyình
b) Tênh khäúi læåüng khê SO2 taûo thaình.


HS: Laìm baìi táûp vaìo våí
Phæång trçnh phaín æïng:
S + O2 SO2
1,6
32
Theo phæång trçnh:
nO2 = nSO2 = nS = 0,05 mol
( thãø têch khê oxi (åí âktc) täúi thiãøu cáön duìng laì:
VO2 = n x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (lêt)

 GIAÏO AÏN - Män Hoïa Hoüc - Låïp 8 Trang 3
TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TRI PHÆÅNG - Giaïo viãn: Træång Thë Ba
mSO2 = n x M


GV: Yãu cáöu HS laìm baìi táûp säú 2:
Baìi táûp 2:
Âäút chaïy 6,2 gam photpho trong mäüt bçnh coï chæïa 6,72 lêt khê O2 (åí âkct)
a) Viãút phæång trçnh phaín æïng xaíy ra
b) Sau phaín æïng photpho hay oxi dæ? Säú mol cháút coìn dæ laì bao nhiãu?
c) Tênh khäúi læåüng håüp cháút taûo thaình.GV: Goüi 1 HS khaïc giaíi caïch 2. hoàûc GV gåüi yï âãø HS giaíi
c) mO2 (phaín æïng) = 0,25 x 32
= 8 (gam)
Theo âënh luáût baío toaìn khäúi læåüng
b) Khäúi læåüng SO2 taûo thaình laì:
mSO2 = n x M = 0,05 x 64 3,2 (gam)
MSO2 = 32 + 16 x 2 = 64 (gam)
HS: caïch 2:
+ Khäúi læåüng oxi cáön duìng laì
mSO2 = n x M = 0,05 x 32 = 1,6 (gam)
+ Theo âënh luáût baío toaìn khäúi læåüng:
mSO2 = mS + mO2
( mSO2
= 1,6 + 1,6 = 3,2 (gam)
HS: Laìm baìi táûp våí
a) Phæång trçnh phaín æïng
4P + 5 O2 2P2O5
m 6,2
M 31
V 6,72
22,4 22,4
( oxi coìn dæ, photpho phaín æïng hãút.
Theo phæång trçnh phaín æïng:
+ Säú mol oxi âaî phaín æïng laì:
0,2 x 5
4
nO2 (dæ) = 0,3 - 0,25 = 0,05 (mol)
c) Theo phæång trçnh:
nP 0,2
2 2
mP2O5 = n x M = 0,1 x 142
= 14,2

 GIAÏO AÏN - Män Hoïa Hoüc - Låïp 8 Trang 5
TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TRI PHÆÅNG - Giaïo viãn: Træång Thë Ba
mP2O5 = mP + MO2 (phaín æïng)
= 6,2 + 8 = 14,2 (gam)


Hoaût âäüng 4
BAÌI TÁÛP VÃÖ NHAÌ (2 phuït)

Baìi táp vãö nhaì 1, 2, 3, 4, 5, (SGK tr.84)


PHIÃÚU HOÜC TÁÛP

Baìi táûp 1:
a) Tênh thãø têch khê oxi täúi thiãøu (åí âktc) cáön duìng âãø âäút chaïy hãút 1,6 gam bäüt læu huyình.
b) Tênh khäúi læåüng khê SO2 taûo thaình
Baìi táûp 2:
Âäút chaïy 6,2 gam photpho trong mäüt bçnh coï chæïa 6,72 lêt khê O2 (åí âktc)
a) Viãút phæång trçnh phaín æïng xaíy ra
b) Sau phaín æïng photpho hay oxi dæ ?
Säú mol cháút coìn dæ laì bao nhiãu ?
c) Tênh khäúi læåüng håüp cháút taûo thaình.GIAÏO AÏN - Män Hoïa Hoüc - Låïp 8 Trang 6
TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TRI PHÆÅNG - Giaïo viãn: Træång Thë Ba
Ngaìy soaûn:
Tiãút 38: TÊNH CHÁÚT CUÍA OXI (Tiãúp)
A. MUÛC TIÃU :
1. Kiãún thæïc: HS biãút âæåüc mäüt säú tênh cháút hoïa hoüc cuía oxi
2. Kyî nàng: Reìn luyãûn ké nàng láûp phæång trçnh phaín æïng hoaï hoüc cuía oxi våïi mäüt säú âån cháút vaì mäüt säú håüp cháút
3. Thaïi âäü: Tiãúp tuûc reìn luyãûn caïch giaíi baìi toaïn tênh theo phæång trçnh hoïa hoüc
B. CHUÁØN BË CUÍA GV VAÌ HS
GV:
1. Phiãúu hoüc táûp
2. Thê nghiãûm âäút sàõt trong oxi
* Duûng cuû:
- Âeìn cäön
- Muäi sàõt
* Hoaï cháút:
- 1 loü chæïa O2 (âaî âæåüc thu sàôn tæì træåïc)
- Dáy Fe
C. HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC
Hoaût âäüng cuía GV
Hoaût âäüng cuía HS

Hoaût âäüng 1
I. TÊNH CHÁÚT VÁÛT LYÏ (15 phuït)

GV: Kiãøm tra lyï thuyãút:
HS 1: Nãu caïc tênh cháút váût lyï vaì tênh cháút hoaï hoüc (âaî biãút) cuía oxi. Viãút phæång trçnh phaín æïng minh hoaû cho tênh cháút hoaï hoüc (viãút phæång trçnh phaín æïng vaìo goïc baíng phaíi)
GV: goüi HS 2 chæîa baìi táûp säú 4 (SGK tr.84)

HS 1: Traí låìi lyï thuyãút
HS 2: Chæîa baìi táûp säú 4 (SGK tr.84)
Phæång trçnh phaín æïng:
4P + 5O2 2P2O5
m 12,4
M 31
m 17
M 32
Theo phæång trçnh: oxi dæ

GIAÏO AÏN Män Hoïa Hoüc - Låïp 8 Trang 7
TRÆÅÌNG THCS NGUYÃÙN TRI PHÆÅNG - Giaïo viãn: Træång Thë BaGV: Goüi caïc HS khaïc nháûn xeït, GV cháúm âiãøm cho pháön traí låìi cuía caïc HS.
 0,4 x 5
7
nO2 (dæ) = 0,53125 - 0,5
= 0,03125 (mol)
b) Cháút âæåüc taûo thaình laì âi photpho pentaoxit (P2O5)
nP 0,4
2 2
mP2O5 = n x M
= 0,2 x 142 = 28,4 (gam)
MP2O5 = 31 x 2 + 16 x 5 = 142 (gam)

Hoaût âäüng 2
2. Taïc duûng våïi kim loaûi (10 phuït)

GV: Tiãút træïåc chuïng ta âaî biãút oxi taïc duûng âæåüc våïi mäüt säú phi kim nhæ: S, P, C... Tiãút häm nay chuïng ta seî xeït tiãúp caïc tênh cháút hoaï hoüc cuía oxi, âoï laì caïc tênh cháút taïc duûng våïi kim loaûi vaì mäüt säú håüp cháút.
GV: Laìm thê nghiãûm theo caïc bæåïc sau:
- Láúy mäüt âoaûn dáy sàõt (âaî cuäún) âæa vaìo trong bçnh oxi, coï dáúu hiãûu cuía phaín æïng hoaï hoüc
 
Gửi ý kiến