Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài giảng tập huấn chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:28' 28-09-2009
Dung lượng: 355.2 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người


18/07/2009


Người thực hiện: Lê Quốc Tuấn- Trường Tiểu học Phước Hiệp
Hướng dẫn dạy học & đánh giá kết quả môn THủ CÔNG, Kĩ THUậT
theo chuẩn kiến thức, kĩ nANG
Người thực hiện : LÊ QUỐC TUẤN
Đơn vị : Trường Tiểu học Phước Hiệp
Ph?n II. Kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KTKN môn Thủ công, Kĩ thuật
Ph?n I. Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN môn Thủ công, Kĩ thuật
Nội dung tập huấn
I. Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN môn thủ công, kĩ thuật
1.1.Ch­¬ng trình là pháp lệnh, trong ®ã bao gồm : (5yêu cầu)
- Mục tiêu
- Nội dung
- Yêu cầu cần đạt
- Phương pháp dạy học
- Đánh giá
1.2. Khái niệm vÒ chuẩn KT-KN:
Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiển thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được.

Chuẩn kiến thức, kĩ năng được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp và cho cả cấp học.
Chuẩn kiến thức, kĩ năng là cơ sở để biên soạn SGK, quản lý dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học, hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của chương trình tiểu học ; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục

1.3. Mối quan hệ giữa Chuẩn và SGK, giữa Chuẩn và công tác tổ chức dạy học :
Chuẩn và SGK :
+ SGK: Tài liệu tiếp nối chương trình, cụ thể hóa những quy định của chương trình về mục tiêu bộ môn, phạm vi, số lượng, mức độ các đơn vị kiến thức, định hướng PPDH, gợi ý tổ chức các hoạt động học tập.
Chuẩn và SGK :
+ Căn cứ biên soạn SGK là chương trình (cụ thể là chuẩn ).

+ Mục đích, yêu cầu của Chuẩn được thể hiện trong mục tiêu và nội dung bài học trong SGK.
Chuẩn và SGK :
+ Tuy nhiên, MT của SGK là mọi đối tượng HS với những khả năng và điều kiện học tập không giống nhau.
Vì vậy, trên cơ sở Chuẩn, SGK còn có một số nội dung Kiến thức, Kĩ năng có tính “mở rộng, phát triển”
Về dạy học :
* Theo SGK : (nhầm lẫn SGK là pháp lệnh). Thực trạng của SGK là :
=> Khó, dài, nặng
=> Quá tải (GV- HS)

* Theo chương trình (chương trình là pháp lệnh)
- Đảm bảo nội dung.
- Dạy học theo Chuẩn + Đánh giá theo Chuẩn.
2/ Mục tiêu môn Thủ công, Kĩ thuật:
* Về kiến thức :
Biết sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản để: cắt một số hình đơn giản bằng giấy, bìa; cắt, khâu, thêu trên vải; nấu ăn; chăm sóc rau hoa, vật nuôi; lắp ghép mô hình kĩ thuật.

Biết mục đích, cách tiến hành một số công việc lao động đơn giản trong gia đình: cắt, khâu, thêu; nấu ăn; chăm sóc rau hoa và vật nuôi.


* Về kĩ năng :
- Xé, gấp, cắt, đan, dán được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy bìa.
- Làm được một số công việc lao động đơn giản trong gia đình và lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật.

* Về thái độ :
- Yêu lao động và quý trọng sản phẩm lao động. Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và thói quen làm việc theo quy trình.
- Có ý thức tự phục vụ, hợp tác với bạn bè, và giữ gìn môi trường sạch đẹp.
3 / Nội dung môn TC, KT :
* Kế hoạch dạy học :
* Nội dung dạy học từng lớp:
Lớp1- Thủ công
Xé, dán giấy (Tuần 2 - Tuần 12)
Gấp hình (Tuần 13 - Tuần 21)
Cắt, dán giấy (Tuần 22 - Tuần 34)
Lớp 2- Thủ công
Gấp hình
Phối hợp gấp, cắt, dán hình
Làm đồ chơi theo ý thích
Lớp 3- Thủ công
Phối hợp gấp, cắt, dán hình
Cắt, dán chữ đơn giản
Đan nan
Làm đồ chơi đơn giản
Lớp 4- Kĩ thuật
- Cắt, khâu
- Thêu
- Trồng rau, hoa
- Lắp ghép mô hình cơ khí

Lớp 5 – Kĩ thuật
Khâu, thêu
- Nấu ăn
Nuôi gà
Lắp ghép mô hình cơ khí
Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT- KN môn Thủ công, Kĩ thuật

Cấu trúc
tài liệu
Tuần
Tên bài dạy
Yêu cầu cần đạt
Ghi chú
Tuần
Tên bài dạy
Cột Tuần, Tên bài dạy : ghi rõ nội dung bài học ở từng tuần theo các chủ đề của môn học được quy định trong chương trình GDPT cấp Tiểu học ( Ban hành kèm theo QĐ 16/ 2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 ). Nội dung bài học, thời gian bài học của mỗi tuần được điều chỉnh cho phù hợp với HS vùng miền.
Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT- KN môn Thủ công, Kĩ thuật
Sự điều chỉnh này đã có văn bản hướng dẫn của Bộ (CV 896 ngày 13/2/2006 về điều chỉnh việc dạy học cho HS tiểu học; CV 9832 ngày 01/9/2006 về HD thực hiện chương trình các môn học lớp 1,2,3,4,5 )
Những bài học trong thời gian 2 tiết / 2 tuần, thực hành 2 sản phẩm sẽ được tách thành 2 bài học, mỗi bài 1tiết/tuần và thực hành 1 sản phẩm .
Ví dụ : Bài Xé dán hình chữ nhật, hình tam giác lớp 1 được tách thành 2 bài : Xé, dán hình chữ nhật (1 tiết)và Xé, dán hình tam giác (1 tiết).

Cột yêu cầu cần đạt : Đối với từng bài học là Chuẩn (cơ bản, tối thiểu) mà tất cả HS cần phải đạt được và có thể đạt được. Đối với các bài học thực hành cắt, khâu, thêu và lắp ghép mô hình kỹ thuật không yêu cầu HS phải làm được sản phẩm ở mức độ tối đa. HS biết cách thực hiện những sản phẩm HS làm được trong thời gian ở trên lớp có thể chưa đều, chưa thẳng, chưa đẹp, chưa chắc chắn. Đối với các bài học trồng cây rau, hoa chủ yếu yêu cầu HS biết cách thực hiện và liên hệ với thực tiễn (nếu có), (tuyệt đối không để HS phải đem về nhà).
* Điều quan trọng là HS biết mục đích của công việc, biết cách làm ra sản phẩm và yêu thích công việc đó .
PhÇn Ghi chó : ë mét sè bµi lµ c¸c kiÕn thøc kÜ năng dµnh k/khÝch HS khéo tay ®¹t ®­îc ë møc ®é cao h¬n so với Chuẩn. Riªng ®èi víi HS yÕu, GV cÇn cã biÖn ph¸p d¹y häc thÝch hîp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ®èi t­îng nÇy tõng b­íc ®¹t ®­îc ChuÈn quy ®Þnh.

(Đây là yêu cầu dành cho học sinh có năng khiếu nhằm phát triển thêm năng khiếu đó )
18/07/2009
Người thực hiện : Lê Quốc Tuấn – Trường Tiểu học Phước Hiệp
Phần II : Kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KTKN môn Thủ công, kĩ thuật
Môn Thủ công lớp 1,2,3 và Kĩ thuật lớp 4,5 là môn học được đánh giá bằng nhận xét . Cụ thể mức độ đánh giá như sau :
* Loại Hoàn thành (A) : HS đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng của môn học (từ 50% số nhận xét trở lên trong từng học kỳ hay cả năm học). Những HS đạt loại hoàn thành nhưng có biểu hiện rõ về năng lực về học tập môn học, đạt 100% số nhận xét từng học kỳ hay cả năm học được đánh giá là (A+) và ghi nhận xét cụ thể vào học bạ để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng.
18/07/2009
Người thực hiện : Lê Quốc Tuấn – Trường Tiểu học Phước Hiệp
* Loại chưa hoàn thành (B): HS chưa đạt những yêu cầu theo quy định, đạt dưới 50% số nhận xét trong từng học kỳ hay cả năm.
Việc đánh giá bằng nhận xét cần nhẹ nhàng, không tạo áp lực cho cả GV và HS. Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét là cần quan niệm là sự khơi dậy tiềm năng học tập của các em.
Đánh giá kết quả học tập của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn thủ công (tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học – Bộ GD&ĐT, 2008). Cụ thể như sau:
18/07/2009
Người thực hiện : Lê Quốc Tuấn – Trường Tiểu học Phước Hiệp
Một số lưu ý :
Đối với môn Kĩ thuật lớp 4&5 : Bộ GD-ĐT đã 1 lần điều chỉnh là giảng dạy theo PA1 or PA2 nhưng sau đó thống nhất dạy theo PA1.
Hiện nay chương trình áp dụng không nhất thiết theo PA1 or PA2 mà theo chương trình Chuẩn kiến thức – kĩ năng của môn học Thủ công ở lớp 1,2,3 và môn Kĩ thuật lớp 4&5.
18/07/2009
Người thực hiện : Lê Quốc Tuấn – Trường Tiểu học Phước Hiệp
Trong quá trình đánh giá HS. GV chúng ta không nên máy móc, bắt buộc HS phải thực hiện hoàn hảo mà chúng ta cần phải nhẹ nhàng đảm bảo Chuẩn KT-KN như phần Yêu cầu cần đạt là đủ. Tuy nhiên trong quá trình đánh giá HS ở nhiều phương diện như : Sản phẩm của nhóm, thái độ học tập, tinh thần hợp tác …. Nếu là sản phẩm cá nhân thì phải hoàn thành tại lớp không được mang về nhà làm. (Nếu HS yếu thực hiện chưa hoàn chỉnh sản phẩm GV giúp đỡ HS yếu hoàn thành sản phẩm tại lớp )
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓