Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thi hung biện HIV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Minh Tuyen (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:47' 07-06-2009
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 0 người

BAÌI HUÌNG BIÃÛN DÆÛ THI PHOÌNG CHÄÚNG HIV (((((((
Kênh thæa quyï vë âaûi biãøu
Kênh thæa quyï tháöy cä giaïo !
Thæa toaìn thãø caïc baûn thán mãún!
Âaûi dëch HIV/ãút laìm cho thãú giåïi mäùi ngaìy hiãûn nay coï thãm khoaíng 14 ngaìn ngæåìi láy nhiãùm måïi, täøng säú ngæåìi thäúng kã âæåüc laì khäng dæåïi 40 triãûu ngæåìi.
Nhæ chuïng ta âaî biãút, càn bãûnh quaïi aïc naìy noï âaî hoaình haình trãn khàõp caïc cháu luûc thãú giåï, noï khäng chæìa mäüt quäúc gia naìo, mäüt âäúi tæåüng naìo; Tæì ngæåìi giaì âãún em nhoí, tæì phuû næî âãún nam giåïi táút caí âãöu coï thãø bë láy nhiãùm nãúu nhæ chuïng ta khäng coï âáöy âuí nhæîng nhiãøu biãút vaì nhæîng kyí nàng phoìng chäúng âãø tæû baío vãû mçnh.
Theo säú liãûu thäúng kãú cuía täø chæïc Y tãú Thãú giåïi thç hiãûn nay trong täøng säú 40 triãûu ngæåìi bë nhiãùm HIV/ãút coï khoaíng 2 ngaìn treí em dæåïi 15 tuäøi, 12 ngaìn ngæåìi tæì 15 âãún 19 tuäøi, trong âoï 50% laì phuû næî, 50% laì thanh thiãúu niãn coï âäü tuäøi tæì 15 - 24.
ÅÍ Viãût Nam tçnh hçnh láy nhiãùm HIV/ãút âaî coï màût 64/64 tènh thaình, baïo caïo âãún nàm 2005 coï khoaíng 17289 ngæåìi bë láy nhiãùm vaì säú ngæåìi tæí vong laì 1071.
ÅÍ Quaíng Trë, càn bãûnh HIV âaî len loíi âãún 9 huyãûn thë, tênh âãún thaïng 9 nàm 2006 coï 88 ngæåìi màõc bãûnh, 17 ngæåìi âaî tæí vong. Gio Linh chuïng ta âãún thåìi âiãøm naìy cuîng âaî coï 7 ngæåìi màõc càn bãûnh thãú kyí naìy.
Kênh thæa quyï vë âaûi biãøu !
Kênh thæa quyï tháöy cä giaïo !
Thæa toaìn thãø caïc baûn thán mãún !
Táút caí nhæîng säú liãûu kãø trãn laì tiãúng chuäng caính baïo cho moüi quäúc gia, cho mäùi cäüng âäöng vaì cho chênh mäùi mäüt chuïng ta. Càn bãûnh HIV khi màõc phaíi tæïc laì laînh cho mçnh baín aïn tæí hçnh. Khäng chè coï thãú maì noï coìn gáy ra nhæîng thiãût haûi to låïn vãö kinh tãú, sæû khuíng hoaíng vãö tinh tháön, sæû báút haûnh khäø âau cho ngæåìi thán, gia âçnh, doìng hoü vaì nhæîng näùi lo cuía cäüng âäöng xaî häüi...
Nhæng coï phaíi vç thãú maì pháön låïn ngæåìi nhiãùm HIV/ãút bë kyì thë, xa laïnh, bë phán biãût âäúi xæí ?
Phaíi chàng ngæåìi ta såü bë láy nhiãùm HIV/ãút do thiãúu hiãøu biãút vãö noï ?
Phaíi chàng ngæåìi ta nhçn nháûn hoü nhæ nhæîng ngæåìi coï haình vi xáúu xa, âäöi baûi vç tham gia caïc tãû naûn xaî häüi ?
Vaì phaíi chàng khäng ai nghé ràòng baín thán mçnh cuîng coï thãø láy nhiãùm HIV/ãút ?
Váng, âaî coï nhiãöu ngæåìi trong cäüng âäöng chuïng ta coï nhæîng suy nghé vaì nhæîng haình vi nhæ váûy âáúy caïc baûn aû ! Giaí sæí mäüt ai âoï khäng may bë nhiãùm HIV vaì laûi säúng trong sæû kyì thë xa laïnh, phán biãût âäúi xæí, liãûu ngæåìi bãûnh âoï seî säúng nhæ thãú naìo trong pháön âåìi coìn laûi? Ngæåìi bãûnh seî phaín æïng ra sao træåïc nhæîng sæû kyì thë, phán biãût âoï? Vaì taïc haûi seî ra sao âäúi våïi gia âçnh cäüng âäüng, xaî häüi?
Kênh thæa quyï vë âaûi biãøu !
Kênh thæa quyï tháöy cä giaïo !
Thæa toaìn thãø caïc baûn thán mãún!
Thaïi âäü xa laïnh ngæåìi nhiãùm HIV seî chè caìng laìm khoï cho viãûc tiãúp cáûn, quaín lyï vaì dæû baïo säú ngæåìi láy nhiãùm. Hoü seî giáúu giãúm tçnh traûng sæïc khoíe cuía mçnh vaì cäú tçnh truyãön bãûnh cho ngæåìi khaïc. Sæû màûc caím cuía ngæåìi nhiãùm HIV hoü seî khäng nháûn âæåüc âáöy âuí caïc thäng tin vãö caïc biãûn phaïp phoìng bãûnh khi quan hãû tçnh duûc hoàûc tiãm chêch ma tuyï, gáy khoï khàn cho viãûc phoìng chäúng HIV/ãút. Chênh vç thãú maì nguy cå truyãön HIV cho våü, chäöng, baûn tçnh vaì con caïi cuía ngæåìi nhiãùm HIV seî tàng lãn cao.
Thaïi âäü phán biãût âäúi xæí seî taûo ra nhæîng aính hæåíng låïn âãún gia âçnh vaì baûn beì cuía ngæåìi nhiãùm HIV/ãút, laìm giaím vai troì cuía gia âçnh vaì cäüng âäöng trong viãûc chàm soïc ngæåìi nhiãùm HIV/ãút. Âiãöu âaïng nguy hiãøm hån næîa chênh sæû kyì thë, phán biãût âäúi xæí cuía chuïng ta våïi nhæîng säú pháûn báút haûnh, våïi ngæåìi nhiãùm HIV/ãút måïi laì âiãöu âaïng såü nháút vç noï seî cæåïp âi maûng säúng cuía hoü ngay khi hoü âang täön taûi.
Váûy ngay tæì báy giåì, täi - baûn vaì táút caí moüi ngæåìi, táút caí cäüng âäöng chuïng ta haîy nåïi räüng voìng tay nhán aïi âãø cuìng seî chia, cuìng caím thäng vaì cuìng häù tråü giuïp âåî hoü vãö váût cháút cuîng nhæ sæû chàm soïc laìm cho cuäüc säúng cuía hoü âæåüc gáön guíi hån, âæåüc thán thiãûn hån, âæåüc hoaì nháûp hån vaìo trong cuäüc säúng cuía cäüng âäöng âãø giuïp cho cuäüc säúng cuía hoü âæåüc keïo daìi hån, coï âiãöu kiãûn âãø âoïng goïp cho xaî häüi, âàûc biãût laì âoïng goïp cho viãûc phoìng chäúng HIV vaì chàm soïc ngæåìi nhiãùm HIV/ãút.
Âoï laì bæïc
 
Gửi ý kiến