Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Let's go 2a tuần 25 - 32

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Diệu Hằng
Ngày gửi: 11h:15' 30-04-2009
Dung lượng: 29.1 KB
Số lượt tải: 865
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 25
Date of teaching: 04 / 03 / 09
Class: 5 A – 5 D
Unit 3:
Lessson 49: Let’s read
Objectives: Mục tiêu
By the end of the lesson, students will able to read words which has sound ( in, it, ig)
Language content: Nội dung
Sound : in, it, ig
Teaching methods: Phương pháp giảng dạy
Group work
Teaching aids: Đồ dùng dạy học
Cassette player, book, picture
Procedure:

Teacher’s activity
Student’s activity

1. Warm up and review: Khởi động và ôn tập

Teacher hangs pictures on the board and invites Ss goes the the board and speak
Eg: S1: They are cooks
S2: They are teachers
S3: They are famers
…………………..
2. New lessson: Bài mới
a. Pre – teach
* Word family:
T introduces the “ It” and “ Ig” families
T wites “ It” on the board after that add “ H” letter before – it ( hit
T read first: hit, hit, hit
T asks Ss read after T
T asks Ss open their book P 26 and look at the picture and read
T introduce the “ ig” word family like the “ it” word family
- In
- It
- Ig

Fin
Hit
Big

Pin
Pit
Fig

Thin
Sit
Twig


2. While – teach
Teacher asks Ss open their book and look at the table
T plays the tape
- In: Fin, pin, thin
- It: Hit, pit, sit
- Ig: Big, fig, twig
T plays tape again
Teacher aks ss practice “ Can you read” part
T give some question:
1. What’s this?
2. Where’s the pin?
Teacher plays the tape
1. The pin is in the thin pin
2. Hit the ball and sit in the pit
3. The fig is on the big twig
c. Post – teacher
Teacher aks Ss find out the words which has “ it” “ in” in the end
Teacher asks ss work in groups
Works in pairs

Go to the board and speak
S1: They are cooks
S2: They are teachers
S3: They are famers
…………………..

Listen T explain how to make a word from word family
It ( hit
Read after T
Open the book and look at the picture
Listen


Copy down


Listen from the tape and read
Fin, pin thin
Hit, pit, sit
Big, fig, twig
Answer:
1. It’ s a pin
2. The pin is on the thin fin

Listen and readFind out the other words

Work in groups
Work in pairs
VI Summary: Tổng kết
Ss can read “ Can you read” part fluently
VII.Home work: Bài tập về nhà
Learn by heart new words and do Ex in workboook


Date of teaching: 05/ 03 / - 06 / 03 /09
Class: 5 A – 5 D
Unit 3:
Lessson 50: Let’s listen
I.Objectives: Mục tiêu
By the end of the lesson, students will able to able to listen and use model of unit 3
II.Language content: Nội dung
Practice listen skill, speking skill anf read skill
III.Teaching methods: Phương pháp giảng dạy
Group work
VI.Teaching aids: Đồ dùng dạy học
Cassette player, book, picture
V.Procedure:

Teacher’s activity
Student’s activity

1. Warm up and review: Khởi động và ôn tập
Slap the board

T sticks the pictures on the board and asks 2 students go to the board and slap
2. New lesson: Bài mới
a. Pre – listen
Teacher asks Ss open their book P. 27. Look at the pictures from 1 -> 8. Ss answer teacher’s question

1.Where is the bed?
2. Is there a chair in the livingroomTeacher asks Ss guess the picture before listening1
2
3
4
5
6
7
8

Guess
a/b
a/b
a/b
a/b
a/b
a/b
a/b
a/b

Listen
a
a
a
b
b
a
a
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓