Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN Mo dule TH 15-16 (2013-2014)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hoàng Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:55' 08-12-2013
Dung lượng: 21.3 KB
Số lượt tải: 1433
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH&THCS MINH TIẾN
TỔ CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
PHẦN TỰ CHỌN ( 02 MODULE)
Năm học: 2013-2014

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ c Số: 13/KH PGDĐT Lục Yên, ngày 22 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014;
Căn cứ kế hoạch năm học của Trường TH&THCS Minh Tiến
Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch TỰ BDTX như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
2. Yêu cầu
- Nắm vững, vận dụng đúng Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học để lựa chọn nội dung(mô đun) bồi dưỡng sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, đối tượng học sinh và yêu cầu về nâng cao nhiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện BDTX theo kế hoạch và có chất lượng.
B. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
I. Khối kiến thức bắt buộc: Nội dung 1 và 2.
- Tham gia, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo kế hoạch cấp trên.
II. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung 3 (60 tiết/năm học.)
Trong 04 Mô đun tự chọn/năm học của giáo viên: Nhà trường lựa chọn 01 Mô đun là nội dung bồi dưỡng chung cho tất cả giáo viên; các tổ chuyên môn lựa chọn 01 Mô đun là nội dung bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ.
Cá nhân tôi lựa chọn 02 nội dung cần bồi dưỡng Theo chuẩn nghề nghiệp về yêu câu: “VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học”
Nội dung 3
Số tiết

Module TH 15 Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
15 Tiết

Module TH16 Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
15 Tiết

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Để việc bồi dưỡng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế:
* Bồi dưỡng thông qua hình thức tự học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập dưa vào tài liệu hướng dẫn.
* Thông qua thực hành, vận dụng thực tế vào giảng dạy.
* Thông qua hình thức học tập qua mạng Internet.
IV. TÀI LIỆU, KINH PHÍ BDTX
- Tài liệu BDTX http://taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
- Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học - HOP - DAO TAO - TAP HUAN TRUC TUYEN
- Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của BGD&ĐT.
- Các tài liệu học tập theo chương trình dạy học bậc TH.
- Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng theo hướng dẫn của BGD&ĐT.
- Các tài liêu học tập online.
V. KÉ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ
Mô đun TH2: (Thực hiện theo KHBD của Khối CM)
Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Mô đun TH12: (Thực hiện theo KHBD của Tổ CM)
Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Mô đun TH 15: (Cá nhân Tự xây dựng KHBD)
*Mục tiêu bồi dưỡng:
- Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.
- Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.
*Nội dung :
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓