Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CAO SU LOP 5 PPBTNB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tân
Ngày gửi: 16h:39' 02-12-2013
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
NS :3-12-2013 Tiết:29
ND :4-12-2013 Tuần :15

THUỶ TINH
A – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát :
- Nhận biết được moät soá tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuyû tinh thoâng thöôøng ,thuyû tinh
chaát löôïng cao
- Neâu cách bảo quản các đồ dùng bằng thủy tinh .Có ý thức BVMT- TNTN
B – Ñoà duøng daïy hoïc :
- GV Hình vaø thoâng tin trang.60, 61 SGK .hoạt động nhóm , cá nhân , đồ dùng HT liên quan ( vật thật các loại đồ dùng bằng thủy tinh )
- HS : Dụng cụ HT ( như GV )
C– Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :

Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh

I – OÅn ñònh lôùp :
II – Kiểm tra bài cũ :
+ Xi măng được làm từ những vật liệu nào?
+ Nêu tính chất, công dụng của xi- măng?
- Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm
III– Baøi môùi :
a – Giôùi thieäu baøi : GV neâu muïc tieâu baøi hoïc – Ghi ñeà leân baûng “ Thuyû tinh”
b – Giaûng baøi :
HÑ 1 : - Quan saùt vaø thaûo luaän .
Muïc tieâu: HS biết được một số đồ dùng làm từ thủy tinh và moät soá tính chaát chaát của thủy tinh thông thường
Caùch tieán haønh:
1. Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
+ GV hỏi
- Em hãy nêu một số đồ dùng trong gia đình em làm bằng thủy tinh ?
- Công dụng của các đồ dùng đó ?
- Qua tìm hiểu nghiên cứu ( vật thật , hình ảnh , sử dụng ...) . Em thấy thủy tinh có những tính chất gì ?
2. Bộc lộ quan niệm ban đầu của HS
+GV cho hs thảo luận theo 5 nhóm
- Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trang 60 SGK vaø döïa vaøo caâu hoûi GV nêu thaûo luaän , trình bày
3.Đề xuất câu hỏi và thiết kế phương án thực nghiệm
a.Đề xuất câu hỏi nghi vấn
+ GV cho HS nhận xét kết quả của các nhóm trình bày
- Những điểm giống nhau ?
- Những điểm khác nhau ?
+ GV gợi ý cho HS một số nghi vấn
+ GV ghi các nghi vấn của HS lên bảng

b.Đề xuất phương án thực nghiệm
+GV hỏi HS
- Theo em ta làm thế nào để tìm ra cách trả lời các câu hỏi trên ?
+ GV lựa chọn phương án thích hợp cho HS tìm hiểu ( thí nghiệm )
4. Tiến hành thực nghiệm , tìm tòi , nghiên cứu
+GV cho HS làm thí nghiệm theo 5 nhóm
+ Thí nghiệm trên vật thật ( mắt nhìn , tay sờ ...)
+ Ghi kết quả thí nghiệm thực hành vào nháp (theo câu hỏi đã nghi vấn )
5,Kết luận và hợp thức hóa kiến thức
+GV cho HS trình bày kết quả thí nghiệm và trả lời các câu hỏi nghi vấn
- Qua thí nghiệm , thực nghiệm các em đã tìm được thủy tinh có những tính chất gì ?
+ GV cho HS so sánh đối chiếu nội dung suy nghĩ ban đầu để khắc sâu thêm kiến thức cho HS
+ GV gọi 2 HS nêu lại một số tính chất của thủy tinh
HÑ 2 :.Thöïc haønh xöû lí thoâng tin .
Muïc tieâu: Giuùp HS :
- Vật liệu sản xuất thủy tinh .Nêu được tính chất & công dụng của thuỷ tinh thông và thủy tinh chất lượng cao , bảo quản . thức BVMT
Caùch tieán haønh:
* Laøm vieäc theo nhoùm bàn
-Cho caùc nhoùm thaûo luaän 2 caâu hoûi trang 61 SGK
- Thủy tinh được làm bằng gì ?
- Có mấy loại thủy tinh ?
- Thủy tinh chất lượng cao dùng để làm gì ?
- Cách bảo quản đồ dùng bằng thủy tinh ?
+ GV theo doõi giuùp ñôõ HS.
+ GV cho HS trình bày , cho HS nhận xét . GV nhận xét củng cố .
Keát luaän: Ngoài thuyû tinh thông thường loaïi thuyû tinh chaát löôïng cao (raát trong; chòu ñöôïc noùng, laïnh; beàn ; khoù vôõ) ñöôïc duøng ñeå laøm caùc ñoà duøng & duïng cuï duøng trong y teá, phoøng thí nghieäm, duïng cuï quang hoïc chaát löôïng cao. ...
+ GV giáo dục hs ý thức BVMT khi sử dung các đồ dùng làm bằng thủy tinh
IV– Cuûng coá :
+Keå teân caùc vaät lieäu ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát ra thuyû tinh ?
+Neâu tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuyû tinh ù chaát löôïng cao ?
V – Nhaän xeùt – daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Xem baøi cho tuaàn sau: “Cao su”

- Lôùp haùt .
 
Gửi ý kiến