Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch BDTX cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Thị Hà
Ngày gửi: 16h:55' 20-10-2013
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA KAO
TỔ KHỐI I


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ tông, ngày 15 tháng 10 năm 2013KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học: 2013 – 2014

Họ và tên: Ninh Thị Hà
GVCN lớp : 1A
Trường Tiểu học Đa Kao
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giào dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bội dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học.
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-SGDĐT ngày 24/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-PGD&ĐT Đam Rông ngày 25/01/2013 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
Căn cứ Kế hoạch của trường TH Đa Kao về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
Căn cứ kế hoạch số 06/ KH-TK của tổ khối 1 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014 như sau:
I/ MỤC ĐÍCH:
1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.
2. Để nhằm trang bị kiến thức cho bản thân về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
II/ ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc tiểu học
Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
* Nội dung
- Học tập Nghị quyết TW 6 khoá XI (15 tiết )
- Tập huấn dạy học Tiếng Việt CNGD1, các kĩ thuật dạy học (10 tiết )
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
a. Công tác xây dựng chuyên đề: 5 tiết
- Chuyên đề dạy học Tiếng Việt CNGD1 (5 tiết)
b. Điều chỉnh dạy học môn toán, Tiếng Việt và các môn học khác (5 tiết)
c. Dạy học tăng thời lượng Tiếng việt, Toán cho HS dân tộc (10 tiết)
- Vai trò của việc dạy học Tiếng Việt CNGD1 (1 tiết)
- Lập kế hoạch dạy học Tiếng Việt CNGD1 (6 tiết)
- Phương pháp, hình thức dạy học Tiếng Việt CNGD1 (2 tiết)
- Dự giờ tiết dạy áp dụng dạy học Tiếng Việt CNGD1 (11 tiết)
d. Lập kế hoạch dạy học tăng số buổi/tuần: (5 tiết)
2. Khối kiến thức tự chọn: (Gọi là nội dung bồi dưỡng 3).
Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
* Nội dung đăng kí:
+ Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.
+ Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học.
+ Tăng cường năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Mục tiêu bồi dưỡng
T.gian tự học (tiết)
Thời gian học tập trung (tiết)

 Lý thuyết
Thực hành

Tháng 9/2013
đến tháng 10/2013

 Mã mô đun: TH12
Lập kế hoạch dạy học tích
 
Gửi ý kiến