Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỊNH HƯỚNG BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hữu Từ
Ngày gửi: 00h:45' 25-05-2013
Dung lượng: 130.0 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2172/SGDĐT-GDTX
V/v định hướng chuyên đề tự chọn và đăng ký chuyên đề, tài liệu BDTX GV
năm học 2012-2013.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2012Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thành phố;
- Các trường THPT, Trung tâm GDTX, NN-TH, KTTH-HN.

Tiếp theo công văn số 2110/SGDĐT-GDTX, ngày 16/11/2012 của Sở về việc hướng dẫn thực hiện BDTX giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch 2013-2014, nhằm giúp cho các đơn vị hướng dẫn giáo viên lựa chọn chuyên đề nội dung 3 thực hiện BDTX, Sở định hướng các chuyên đề bồi dưỡng và hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch, đăng ký chuyên đề, tài liệu BDTX năm học 2012-2013 như sau:

Định hướng các chuyên đề tự chọn BDTX năm học 2012-2013

Năm học 2012-2013, mỗi giáo viên lựa chọn, thực hiện từ 2 đến 3 chuyên đề (tương đương với 30 đến 45 tiết bồi dưỡng) theo cấp học trong các chuyên đề sau:
1. Giáo dục mầm non (08 chuyên đề - mô đun)

Nội dung đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục
MN1
Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.


MN2
Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm.


MN3
Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.


MN4
Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.


MN5
Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ.


MN6
Chăm sóc trẻ mầm non.


V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục của giáo viên
MN17
 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- 36 tháng.


 MN18
 Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi.

2. Giáo dục tiểu học (12 chuyên đề)

Nội dung đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên
TH9
Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học.

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
TH12
Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học.


TH13
Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.


TH14
Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học
TH15
Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.


TH16
Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
TH24
Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học


TH25
Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
TH39
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học


TH40
Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học


TH41
Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục.


TH42
Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học


3. Giáo dục THCS (14 chuyên đề)

Nội dung đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun

IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục
THCS
10
Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS.


THCS
11
Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
 
Gửi ý kiến