Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tờ trình đề án vị trí làm việc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Ngọt
Ngày gửi: 20h:32' 19-04-2013
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT AN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐÔNG YÊN 3 Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.

Số : /T.Tr-TH ĐY3 Đông Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2013


TỜ TRÌNH
Về việc thẩm định Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên.

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện An Biên;
- Phòng Nội vụ huyện An Biên;
- Phòng Giáo dục và Đào An Biên.

Căn cứ Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ, quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 236/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, về việc thực hiện đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân huyện An Biên, về việc thực hiện đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện An Biên;
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Biên, về việc thực hiện đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

Trường Tiểu học Đông Yên 3 trình đến Ủy ban nhân dân huyện An Biên, Phòng Nội vụ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo An Biên, xem xét thẩm định đề án vị trí việc làm của đơn vị trường/.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi;
- Lưu VP.Ý KIẾN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
 
Gửi ý kiến