Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach Boi duong thuong xuyen-Binh Tan-Quang Ngai

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Bình Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:28' 10-04-2013
Dung lượng: 152.0 KB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH TÂN

Số: 18/ KH-THCS BTan
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

Bình Tân , ngày 27 tháng 3 năm 2013

  

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Thực hiện Công văn số 96/HD-SGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2013 và công văn số 252/SGD&ĐT-TCCB ngày 15/03/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn và thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên; Công văn số 146 /PGD-ĐT ngày 22/3/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Sơn về việc triển khai công tác Bồi dưỡng thường xuyên NH 2013 – 2014 và khảo sát nhu cầu BDTX NH 2014 – 2015;
Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch năm học của trường THCS Bình Tân. Trường THCS Bình Tân lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
a/ Về kiến thức:
* Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kién thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy hoc, năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
* Giúp giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình bậc THCS nói chung và bộ môn mình đảm nhận nói riêng.
* Góp phần làm cho giáo viên đạt chuẩn qui định.
b/ Về kĩ năng:
* Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, phát triển năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng giáo dục - đào tạo và của Sở giáo dục- đào tạo.
Cụ thể:
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THCS nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên THCS với yêu cầu phát triển giáo dục THCS và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
- Nâng cao trình độ về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
- Áp dụng hiểu biết của mình để lập kế hoạch và tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới của nội dung, chương trình sách giáo khoa môn học.
- Có kinh nghiệm dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Sử dụng SGK, chuẩn kiến thức - kĩ năng và hướng dẫn sử dụng SGK có hiệu quả.
- Thiết kế bài kiểm tra, đánh giá khảo sát học tập của học sinh theo tinh thần đổi mới.
c/ Về thái độ:
- Tự giác, chủ động và hợp tác trong học tập BDTX để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- Có ý thức vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học tập được qua BDTX vào thực tế giảng dạy, giáo dục học sinh.
2. Yêu cầu
- Nắm vững Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS để lựa chọn nội dung (mô đun) bồi dưỡng sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, đối tượng học sinh và yêu cầu về nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện BDTX theo kế hoạch và có chất lượng.
II. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Để việc bồi dưỡng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế:
* Bồi dưỡng thông qua hình thức tự học kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn,
 
Gửi ý kiến