Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong thuong xuyen cu the

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Vào
Ngày gửi: 20h:24' 06-04-2013
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS …………..
Tổ : …………..
-----(((((-----

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN


NGƯỜI THỰC HIỆN: ………………..
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:TRƯỜNG THCS …………….

PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số : /KH-THCS….
 ………, ngày 30 tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên giáo viên: ………….
Ngày tháng năm sinh: ………………
Tổ chuyên môn: ………….
Năm vào ngành giáo dục : …………
Nhiệm vụ được giao trong năm học : …………………………….

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ hướng dẫn số 96/HD –SGD ĐT-12/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Công văn số 252/ SGDĐT-TCCB ngày 15/3/2013 V/v triển khai công tác BDTX
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCS……………….. xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng 1:
Thời lượng :30 tiết
Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm 15 tiết
Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở.
Tháng
Mục tiêu bồi dưỡng
Nội dung cần bồi dưỡng
Số tiết
Hình thức bồi dưỡng

7-2013
- Nắm được mục tiêu và các vấn đề được sử dụng
-Phương tiện chuẩn bị
- Tổ chức thực hiện
Theo kế hoạch Bộ Giáo dục
15

Tập trung
Thực hành các nội dung Mođul theo môn được đào tạo của Bộ Giáo dục.
15
Cá nhân (3t), nhóm (4t), SH chuyên môn tổ hoặc liên trường (cụm) (8t)

b. Nội dung bồi dưỡng 2:
Thời lượng :30 tiết
+Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
+Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ ,nhóm 15 tiết
Môn
Nội dung
t/gian tự học
t/g học tập trung

Ngữ văn
Lớp 7
Khung chương trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7
Chuyên đề 1: Văn biểu cảm
-Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
-Phương pháp làm bài văn biểu cảm
Chuyên đề 2: Các dạng bài biểu cảm
-Biểu cảm về sự vật con người
-biểu cảm về tác phẩm văn học
Chuyên đề 3: Ca dao
-Ngôn ngữ ,thời gian không gian nghệ thuật.
Chuyên đề 4: Ôn tập Tiếng Việt
-Chuyên đề 5: Cảm thụ văn học
+Ca dao
+Thơ trữ tình trung đại và hiện đại ,thơ Đường
+Tùy bút.
Chuyên đề 6 :Tục ngữ
chuyên đề 7 :Văn nghị luận
-Phép lập luận chứng minh
-phép lập luận giải thích

15 tiết
15 tiết


2. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết)
Giáo viên lựa chọn xây dựng kế hoạch cụ thể theo những mã mô đun sau:
Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2013:


 
Gửi ý kiến