Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Chiểu
Ngày gửi: 23h:17' 01-04-2013
Dung lượng: 972.0 KB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN NGỌC HIỂN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 112/PGD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngọc Hiển, ngày 22 tháng 02 năm 2013


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông
và giáo dục thường xuyên năm học 2012 - 2013


Căn cứ vào Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ vào Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;
Căn cứ vào Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
Căn cứ vào Kế hoạch số 144/KH-SGDĐT ngày 21/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012 - 2013 cụ thể như sau:
I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên
1. Cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. Đối tượng bồi dưỡng
- Tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học trong huyện.
- Tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy ở các trường THPT (có cấp THCS) trong huyện.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
Nội dung BDTX trong chương trình BDTX do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành với tổng thời lượng 120 tiết/giáo viên/năm học.
1. Khối kiến thức bắt buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2)
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế-xã hội đi sâu vào quan điểm đường lối phát triển; Tình hình phát triển kinh tế-xã hội và Giáo dục -Đào tạo giai đoạn 2012-2015; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD & ĐT; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD & ĐT; các văn bản chỉ đạo của Bộ GD & ĐT.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục theo từng cấp học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
1.2.1. Đối với giáo dục mầm non
Thực hiện BDTX theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
1.2.2. Đối với giáo dục tiểu học
Thực hiện BDTX theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
 
Gửi ý kiến