Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài thu hoạch nghị quyết tư6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bài thu hoạch nghị quyết tư6
Người gửi: Nguyễn Văn Thạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:04' 26-03-2013
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 503
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ HOÀ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG T H HOÀ AN 1
---------- * ------------
BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHOÁ XI

Tôi tên là : Nguyễn Văn Thạnh
Chức vụ : Đảng viên
Hiện đang sinh hoạt tại : Chi bộ Trường Tiểu học Hoà An 1
Qua học tập,quán triệt,nghiên cứu nghị quyết TƯ 6 khoá XI do huyện uỷ Phú Hoà tổ chức bản thân tôi nhận thức như sau:
1/Những nội dung cơ bản của nghị quyết và kết luận chương trình hành động của huyện uỷ Phú Hoà:Tôi đã dược nghe báo cáo 4 chuyên đề trong nghị quyết TƯ 6 khoá XI .Qua đó tôi nhận thấy BCH TƯ Đảng đã thấy được sự cần thiết về việc ban hành các nghị quyết,đánh giá được tình hình và nguyên nhân ,công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp….
- Kết quả sắp xếp, đổi mới DNNN vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém: thể chế, cơ chế quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước vẫn còn sơ hở, bất cập; DNNN cũng còn những mặt hạn chế, chưa thật sự làm tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp .
-Việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động khoa học và công nghệ chưa được chú trọng; đầu tư cho khoa học và công nghệ còn thấp, hiệu quả sử dụng chưa cao. Việc đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập… - Giáo dục và đào tạo nước ta vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng nhất cho phát triển. Nhiều hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo đã được nêu từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII vẫn chưa được khắc phục cơ bản, có mặt nặng nề hơn.
Từ đó BCHTƯ Đảng đã có những định hướng phát triển:
-Về đất đai:- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, trên cơ sở kế thừa những định hướng về chính sách, pháp luật đất đai cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai. Cụ thể như sau:- Quy hoạch sử dụng đất, Giao đất, cho thuê đất, Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận, Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất, Phát triển thị trường bất động sản, Chính sách tài chính về đất đai,Giá đất, Cải cách hành chính, Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, Nâng cao năng lực quản lý đất đai
- Về doanh nghiệp:Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX, Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phù hợp với bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu.
- Kiên quyết điều chỉnh để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học – công nghệ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực: An ninh, quốc phòng; độc quyền tự nhiên; cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu; và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn. Sớm chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải ngoài ngành và hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước.
-Về khoa học công nghệ: Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.
- Đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ Tiếp tục đổi
 
Gửi ý kiến