Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De thi co ma tran

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kiệt
Ngày gửi: 10h:23' 20-03-2013
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA
MÔN SINH HỌC 12
Thời gian 45 phút ĐỀ 11. Cô theå sinh vaät maø boä NST taêng leân soá nguyeân laàn boä NST ñôn boäi ( 3n, 4n, 5n…) cuûa loaøi laø theå
A. ña boäi B. ñôn boäi C. löôõng boäi D. leäch boäi
2. Mỗi Nuclêôxôm được một đoạn ADN dài quấn quanh bao nhiêu vòng?
A. quấn quanh  vòng B. quấn quanh 2 vòng
C. quấn quanh  vòng D. quấn quanh  vòng
3. Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec:
A. QT có số lượng lớn và ngẫu phối. B Không có di - nhập gen.
C. không có chọn lọc và đột biến. D. tất cả đều đúng.
4. Một trong những đặc điểm của mã di truyền là:
A. không có tính đặc hiệu. B. mã bộ ba. C. không có tính thoái hóa. D. không có tính phổ biến.
5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?
A. Có nhiều dạng đột biến điểm như : mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
B. Tất cả các đột biến gen đều có hại. C. Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình. D. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
6. Cơ chế chính tạo nên các biến dị tổ hợp theo Menđen là do
A. sự phân li độc lập của các nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân.
B. sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh.
C. sự phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể trong nguyên phân. D. A và B đúng.
7.Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là:
A. Trao đổi chéo giữa các crômatit trong cặp NST kép tương đồng trong giảm phân .
B. Hoán vị gen xảy ra như nhau ở 2 giới đực và cái
C. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các NST
D. Các gen trên cùng 1 NST bắt đôi không bình thường trong giảm phân
8. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế phiên mã là :
A. A liên kết với T, G liên kết với X B. A liên kết với U, G liên kết với X
C. A liên kết với X, G liên kết với T D. A liên kết với U, G liên kết với U.
9. Giao tử bình thường của một cơ thể lưỡng bội có 15 NST . Số lượng NST ở thể ba nhiễm là :
A.17 B.31 C.45 D.46.
10. Maõ di truyeàn laø maõ boä ba vì:
A. soá nucleotit cuûa moãi maïch gen daøi gaáp 3 laàn soá axit amin cuûa chuoãi polipeptit.
B. nucleotit ôû hai maïch cuûa gen daøi gaáp 6 laàn soá axit amin cuûa chuoãi polipeptit.
C. maõ boä 3 vaø maõ boä hai khoâng taïo ñöôïc söï phong phuù.
D. 3 nucleotit maõ hoaù cho moät axit amin thì soá toå hôïp seõ laø 43 = 64 boä ba dö thöøa ñeå maõ hoaù 20 loaïi axit amin.
11. Moät gen sau khi ñoät bieán coù chieàu daøi khoâng ñoåi, nhöng taêng theâm 1 lieân keát hiñroâ. Gen naøy bò ñoät bieán thuoäc daïng: A. maát 1 caëp A-T. B. theâm 1 caëp A-T
C. thay theá 1 caëp G-X baèng 1 caëp A-T. D. thay theá 1 caëp A-T baèng 1 caëp G-X.
12. Moät gen daøi 5100A0. Đột biến làm cho gen có chiều dài giảm 3.4 A0 và số liên kết hiđrô giảm 3. Đột biến thuộc dạng:
A. mất cặp A- T. B. thêm cặp A-T. C. Mất cặp G –X. D. thêm cặp G –X
13. Biết 1 gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 cặp tính trạng ở F1 là
A. 27/ 64 B. 1/16 C. 9/64 D. 1/3
14. Một gen có 150 vòng xoắn và có 4050 liên kết hyđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là :
A. A = T = 450 và G = X = 1050. B. A = T = 1050 và G = X = 450.
C. A = T = G = X = 750. D. A = T = 900 và G = X = 600.
15. Giả sử một gen của vi khuẩn có số nuclêôtit là 3000. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?
A. 500 B. 499 C. 498 D. 750
16. Hoán vị gen là một trong những cơ chế tạo ra
A. nhiều biến dị tổ hợp. B. biến đổi trong cấu trúc của gen.
C. nhiều biến dị đột biến. D. thường biến.
17. Đối tượng nào sau đây con cái có cặp NST giới tính XX và con đực có cặp NST giới tính XY?
A. Người và ruồi giấm. B. Động vật có vú và ruồi giấm.
C. Chim và bướm. D. Châu chấu và ruồi giấm.
18. Bản chất quy luật phân li của Menđen là :
A. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.
B. sự phân li KH ở F2 theo tỉ lệ 1:2:1.
C. sự phân li KH ở F2 theo tỉ lệ 3:1.
D. sự phân li KH ở F2 theo tỉ lệ 1: 1 : 1: 1.
19. Gen laø moät ñoaïn cuûa phaân töû
A. ARNmang thoâng tin maõ hoaù cho moät chuoãi polipeptit hay moät phaân töû ARN
B. AND mang thoâng tin maõ hoaù cho moät chuoãi polipeptit hay moät phaân töû ARN.
C. AND mang thoâng tin maõ hoaù cho moät chuoãi polipeptit.
D. AND mang thoâng tin maõ hoaù cho moät chuoãi polipeptit hay ARN.
20. Caùc gen naèm treân NST giôùi tính X luoân tuaân theo quy luaät di truyeàn naøo?
A. di truyeàn cheùo B. di truyeàn theo doøng meï
C. di truyeàn cho giôùi dò giao töû. D. di truyeàn thaúng
21. Trong kiểu tương tác cộng gộp, kiểu hình phụ thuộc vào?
A. Số alen trội trong kiểu gen. B. Số alen trong kiểu gen.
C. Cặp gen đồng hợp. D. Cặp gen dị hợp.
22. Tính trạng có túm lông trên vành tai của người là do gen trên nhiễm sắc thể
A. giới tính qui định. B. X qui định. C. Y qui định. D. thường qui định.
23. Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn một mạch được tổng hợp gián đoạn?
A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.
B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.
C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.
D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.
24. Gen đa hiệu là hiện tượng:
A. một gen có khả năng làm tăng cường hoạt động của các gen khác.
B. một gen đồng thời quy định nhiều tính trạng.
C. các gen tương tác để quy định các tính trạng khác nhau.
D. nhiều gen quy định một tính trạng.
25. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành:
A. thể lưỡng bội B. thể đơn bội. C. thể tam bội. D. thể tứ bội.
26. Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 18. Số lượng nhóm gen liên kết tối đa của loài này là:
A. 18 B. 36 C. 9 D. 18
27. Trường hợp nào dưới đây thuộc đột biến số lượng nhiễm sắc thể?
A. đa bội và mất đoạn B. Lệch bội và đa bội.
C. Lệch bội và chuyển đoạn. D. Mất cặp nucleotit và đa bội.
28. Khi lai hai cây đậu thuần chủng hoa trắng với nhau được F1: 100% hoa tím, F2: 9 hoá tím: 7 hoa trắng. Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật
A. trội lặn hoàn toàn B. trội lặn không hoàn toàn
C. tương tác gen theo kiểu bổ sung D. Tương tác gen theo kiểu cộng gộp.
29.Cho đoạn mạch khuôn ADN có trình tự là A G X T T A G X A. Trình tự nucleotit trên mARN được tổng hợp là:
A. A G X U U A G X A B. T X G A A T X G T
C. U X G A A U X G U D. A G X T T A G X A
30. Hiện tượng nào sau đây KHÔNG phải là sự mềm dẻo kiểu hình?
A. Sự thay đổi màu da của tắc kè hoa theo nền môi trường. B. Sự thay đổi hình dạng lá cây rau mác.
C. Bọ que có thân và chi giống cái que. D. Sự thay đổi màu sắc ở cây hoa cẩm tú cầu.
31. Maøu da ôû ngöôøi do ít nhaát maáy gen quy ñònh?
A. 4 gen B. 2gen C. 5 gen. D. 3gen
32. Tần số tương đối của một alen được tính bằng:
A. số lượng alen đó trên tổng số alen của gen đó trong QT B. Tỉ lệ % các KG của alen đó trong QT
C. Tỉ lệ % số cá thể có kiểu hình mang alen đó trong QT. D. Tỉ lệ % số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong QT
33.Ñeå loaïi boû moät soá gen khoâng mong muoán ôû thöïc vaät ngöôøi ta duøng dạng đột biến nào?
A. laëp ñoaïn B. maát ñoaïn C. ñaûo ñoaïn D. chuyeån ñoaïn
34.Cho bieát 1 gen qui ñònh 1 tính traïng vaø gen troäi laø troäi hoaøn toaøn.Theo lí thuyeát, pheùp lai Bb x Bb cho ra ñôøi con coù
A. 2 kieåu gen, 3 kieåu hình. B. 3 kieåu gen, 3 kieåu hình.
C. 3 kieåu gen, 2 kieåu hình. D. 2 kieåu gen, 2 kieåu hình.
35.Theo quy luật phép lai một tính trạng của Menđen. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn đời sau thu được 100% hạt trơn. Kiểu gen của bố mẹ là
A. AA x aa B. Aa x aa
C. AA x aa hoặc Aa x aa D. AA x aa hoặc Aa x aa hoặc aa x aa.
36. Trong 1 quần thể (QT) tự phối thì thành phần kiểu gen (KG) của QT có xu hướng
A. Tăng KG đồng hợp, giảm kiểu gen dị hợp. B. Ngày càng phong phú , đa dạng KG.
C. Tồn tại chủ yếu ở trạng thái dị hợp. D .Ngày càng ổn định về tần số các alen.
37. Nội dung của định luật Hacđi - Vanbec: Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng của (A), tần số tương đối của các alen ở mỗi gen và thành phần kiểu gen của quần thể có khuynh hướng (B) từ thế hệ này sang thế hệ khác.
A. (A): quần thể giao phối ; (B): thay đổi liên tục B. (A): quần thể tự phối ; (B): thay đổi liên tục
C. (A):quần thể giao phối; (B):duy trì không đổi D. (A): quần thể tự phối ; (B):duy trì không đổi
38. Kết quả nào dưới đây KHÔNG phải là do hiện tượng giao phối gần?
A. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm. B. Tạo ra dòng thuần.
C. Tạo ưu thế lai. D. Các gen lặn đột biến có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp.
39. Cơ theå coù kieåu gen BbDdEe giaûm phaân bình thöôøng cho toái ña maáy loaïi giao töû ?
A. 4 B. 16 C. 8 D. 32
40.Quần thể nào sau đây đã cân bằng di truyền:
A. 0.49AA + 0.51 Aa + 0aa =1 B. 0.3 AA + 0.5 Aa + 0.2 aa =1
C. 0.42 AA + 0.
 
Gửi ý kiến