Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29: Nhà nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hùng Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:43' 08-04-2009
Dung lượng: 771.8 KB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 1 người (nguyễn ngọc khang)
Phòng GD & ĐT Yên Mỹ
Trường THCS Nguyễn Văn LinhChào mừng quí vị đại biểu về dự hội thi giáo viên
dạy giỏi huyệnYên Mỹ
năm học 2008 - 2009
Kiểm tra bài cũ
? Những việc làm nào sau đây là mê tín dị đoan cần phải bài trừ? (Khoanh tròn vào những đáp án mà em cho là đúng).
A. Ngày rằm, Vân thường theo mẹ đi lễ chùa
B. Thấy cậu con trai hư hỏng, bà Tư xin bùa về yểm
C. Hà rủ Lan đi xem bói để biết bài thi có đạt điểm cao không
D. Các bạn học sinh rủ nhau đi lễ chùa Bà Đen
E. Bà Năm lấy bùa để trị bệnh cho con.
B
C
E
tiết 29. bài 17
nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam (t1)
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
I. Thông tin sự kiện (SGK - 54, 55)
1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
* Thảo luận nhóm:
Nhóm 1: Nước ta, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ra đời từ bao giờ và
khi đó ai là Chủ tịch nước?
Nhóm 2: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là thành quả của
cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo?
Nhóm 3: Nước ta đổi tên thành nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam vào năm nào? Tại sao nước ta lại đổi tên như vậy?
Nhóm 4: Nhà nước ta là Nhà nước của ai?
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
I. Thông tin sự kiện (SGK - 54, 55)
1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
Đáp án:
Nhóm 3: Ngày 02/07/1976, Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
- Nước ta đổi tên như vậy vì đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, tổ quốc hoàn toàn thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội
I. Thông tin sự kiện (SGK - 54, 55)
1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
Đáp án:
Điều 2 Hiến pháp 92: "Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, đội ngũ tri thức..."
Nhóm 4: Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
I. Thông tin sự kiện (SGK - 54, 55)
1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:"... Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy"
Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Trích Tuyên ngôn Độc lập)
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
I. Thông tin sự kiện (SGK - 54, 55)
1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước:
Quan sát Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước(I)
(II)
(III)
(IV)
Quan sát Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
(I)
(II)
(III)
(IV)
? Bộ máy nhà nước ta được phân thành mấy cấp? Tên gọi từng cấp?
Đáp án: Bộ máy nhà nước được phân chia thành 4 cấp: Cấp Trung ương; cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương); cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); cấp xã (phường, thị trấn)
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm những cơ quan nào?
Nhóm 2: Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) gồm những cơ quan nào?
Nhóm 3: Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) gồm những cơ quan nào?
Nhóm 4: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) gồm những cơ quan nào?
Quan sát Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
(I)
(II)
(III)
(IV)
Đáp án:
Nhóm 1: Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có: Quốc hội, Chính phủ, toà án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nhóm 2: Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) gồm: HĐND tỉnh (thành phố), UBND tỉnh (thành phố), toà án nhân dân tỉnh (thành phố), viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố).
Quan sát Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
(I)
(II)
(III)
(IV)
Đáp án:
Nhóm 3: Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) gồm: HĐND huyện (quận, thị xã); UBND huyện (quận, thị xã); Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã); Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã).
Nhóm 4: Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) gồm: HĐND xã (phường, thị trấn); UBND xã (phường, thị trấn).
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
I. Thông tin sự kiện (SGK - 54, 55)
1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước:
II. Nội dung bài học:
1. Bản chất của nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
? Em hãy cho biết bản chất của nhà nước ta là gì? Vì sao lại nói như vậy?
- Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân". Bởi vì nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.
2. Lực lượng lãnh đạo:
? Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do lực lượng nào lãnh đạo?
- Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
3. Bộ máy nhà nước
? Bộ máy nhà nước là gì?
- Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nuớc cấp trung ương và cấp địa phương.
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
* Bài tập
1) Bài tập 1: Ghi lại các sự kiện đáng nhớ của dân tộc ta qua các năm sau:
a) Ngày 3/2/1930:
b) Ngày 2/9/1945:
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Bác Hồ đọc "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
* Bài tập
1) Bài tập 1: Ghi lại các sự kiện đáng nhớ của dân tộc ta qua các năm sau:
c) Ngày 7/5/1954:Ngày chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
* Bài tập
1) Bài tập 1: Ghi lại các sự kiện đáng nhớ của dân tộc ta qua các năm sau:
d) Ngày 30/4/1975:Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
e) Ngày 2/7/1976:
Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
* Bài tập
2) Bài tập 2: Lựa chọn các đáp án đúng:
? Vì sao nói nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân?
A. Nhà nước ta là thành quả của cuộc cách mạng nhân dân
B. Nhà nước ta hoạt động vì lợi ích của giai cấp thống trị
C. Nhà nước ta do nhân dân lập ra, nhân dân xây dựng
D. Nhà nước ta hoạt động vì lợi ích của nhân dân.
A
C
D
3. Hoàn chỉnh sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
(I)
(II)
(III)
(IV)
HĐND tỉnh (thành phố)
UBND tỉnh (thành phố)
Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố)
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố)
tiết 29. bài 17: nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Bài học đến đây kết thúc
xin chân thành cảm ơn
quý thầy cô, các em học sinh
No_avatar

hay quá.thanks nhìuMỉm cười

 
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓