Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm theo nghị quyết TW4 chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thế Hồng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:46' 02-11-2012
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 13452
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Động Quan, ngày 22 tháng 10 năm 2012


KIỂM ĐIỂM
Thực hiện nghị quyết trung ương 4( khóa XI)

Họ và tên:
Sinh ngày
Dân tộc:
Tôn giáo
Ngày vào Đảng
Sinh hoạt tại tai chi bộ trường THPT............
Xin kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết trương ương 4( khóa XI) như sau:
1- Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ.
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
- Kiên quyết bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
- Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục; không tính toán so bì hơn thua trong việc nhận nhiệm vụ;
- Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
- Trong cơ quan , bản thân luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại, luôn quan tâm, chia sẽ, gần gũi với đồng nghiệp;
- Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
2. Kết quả, hiệu quả công tác Đảng, công tác chuyên môn ( kiểm điểm theo chức trách được giao)
- Thành tích đã đạt: Trong năm học 2011-2012 đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- Kết quả chỉ đạo các lĩnh vực công tác được giao:
Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn, của nhà trường. thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt mọi công việc mà BGH giao phó.
+ Đối với công tác Đoàn: Là phó bí thư Đoàn trường tôi luôn gương mẫu và thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường và của Đoàn cấp trên. Cùng với BCH đoàn trường phấn đấu đưa Đoàn trường trở thành Đoàn vững mạnh.
+ Đối với công tác giảng dạy: Tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ hường xuyên. Không bỏ giờ bỏ tiết, bỏ buổi dạy...
Là một đảng viên tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi uỷ và gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
+ Tồn tại, hạn chế: ( là phần quan trọng quyết định đánh giá việc kiểm điểm nên cần phân tích và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân)
- Đôi khi còn chưa linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.
- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.
- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
3- Nguyên nhân, trách nhiệm của tồn tại hạn chế.
- Nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm còn hạn chế.
- Việc phê bình chưa nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng, bảo đảm thực chất; phân tích sâu sắc, làm rõ nguyên nhân những hạn chế.
5- Biện pháp sửa chữa, khắc phục tồn tại, hạn chế:
- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.
- Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
 
Gửi ý kiến