Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu quyết định thành lập các đội nhóm CLB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Văn Minh Đức
Ngày gửi: 22h:13' 18-10-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD BUÔN ĐÔN
TRƯỜNG TH ………
Số: …./ QĐ-HT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………..
(V/v thành lập Đội (Hoặc nhóm)……………….).

HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

-Căn cứ vào ……………………
-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khả năng, năng lực học tập và công tác của học sinh và cán bộ giáo viên.
-Theo đề nghị của Liên đội trường Tiểu học …………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Đội (Hoặc nhóm)…………………năm học 2012 - 2013, gồm … giáo viên và …. em học sinh có tên sau: (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Đội (nhóm) có trách nhiệm:
Đưa phần nhiệm vụ của đội (Nhóm) đó vào.
Điều 3: Bộ phận Tài vụ, Liên đội, các GV và các em HS có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỜNG
Nơi nhận:
-Như điều 1,3
-Lưu VT, LĐ

………….. 
Gửi ý kiến