Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO KIỂM ĐIÊM NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯỠNG 4 KHÓA XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Xuân Đông
Ngày gửi: 14h:04' 17-09-2012
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 3789
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ KIM HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: KHỐI ĐẢNG
* Kim Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2012


BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Theo tinh thần nghị quyết TW 04 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”

- Họ và tên: Huỳnh Xuân Đông
- Sinh ngày:26 tháng 10 năm 1982
- Vào Đảng ngày 25 tháng 5 năm 2008
- Chính thức ngày 25 tháng 5 năm 2009
- Chức vụ công tác hiện nay: cán bộ văn phòng Đảng ủy.
- Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ khối Đảng thuộc Đảng bộ xã Kim Hòa.
Căn cứ vào vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và Quy Định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của cơ quan và bản thân xin kiểm điểm, tự phê bình với những nội dung sau:
Về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên :
Về ưu điểm:
- Bản thân kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
- Kiên quyết bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
- Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của cơ quan.
- Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
- Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
Về tồn tại:
- Một số chủ trương, đơn vị, ngành giao cho bản thân thực hiện chưa mang lại hiệu quả cao như tham mưu cho Đảng ủy xây dựng báo cáo đôi lúc còn chậm trể, thiếu sót; bản thân còn thụ động, chưa mạnh dạng đóng góp ý kiến cho tập thể Chi bộ củng như cá nhân các đảng viên Chi bộ.
Nguyên nhân:
- Việc báo cáo của các ban ngành đôi lúc còn chậm trể, thiếu sót.
Qua học tập nghị quyết Trung ương 4, bản thân xin được đề ra một số hoạt động trong năm, đó là tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định về xây dựng Đảng, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau đây:
- Trước nhất, bản thân phải tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động trong công tác chuyên môn.
- Cùng với Chi bộ phối hợp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Thực hiện tốt phê bình và tự phê bình. Trong quá trình kiểm điểm cần liên hệ, gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế, quy định; việc giải quyết những vấn đề về tổ chức, cán bộ.
- Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Tham gia đầy đủ các buổi họp lệ chi bộ. Đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng Chi bộ , luôn trong sạch, vững mạnh.
- Bản thân thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản pháp luật..Thực hiện nghiêm luật lệ giao thông.
- Luôn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), tạo niềm tin trong Đảng ,trong nhân dân.
. - Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, việc làm sai trái với cương lĩnh, điều lệ đảng, nghị quyết, quy định, quy chế của đảng trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
- Bản thân luôn ý thức và việc làm cụ thể, đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân; tích cực đấu tranh các hoạt động tiêu cực như: lợi dụng danh nghĩa tập thể áp
No_avatar

Bản kiểm điểm của ông Huỳnh Xuân Đông này chất lượng không ổn tí nào! Có 3 nội dung cần phê bình mà ông này làm vậy sao chi bộ khối cơ quan ông lại không góp ý gì? Sửa lại hoàn toàn ông bạn Đông ơi....

 
Gửi ý kiến