Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Công
Ngày gửi: 14h:16' 25-08-2012
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
ÁP DỤNG TỪ NĂM 2008-2009
LỚP 7
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (72 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần (68 tiết)

Cả năm: 140 tiết
Đại số: 70 tiết
Hình học: 70 tiết

Học kỳ I:
19 tuần: 72 tiết
40 tiết
14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết
4 tuần tiếp x 3 tiết = 12 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
32 tiết
14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết
4 tuần tiếp x 1 tiết = 4 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết

Học kỳ II:
18 tuần: 68 tiết
30 tiết
13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
4 tuần tiếp x 1 tiết = 4 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
38 tiết
13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
4 tuần tiếp x 3 tiết = 12 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết


ĐẠI SỐ (70 TIẾT)

Chương
HỌC KỲ I (40 tiết)
Tiết


$1.Tập hợp Q các số hữu tỉ
$2. Cộng ,trừ số hữu tỉ
$3.Nhân ,chia số hữu tỉ
Luyện tập cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
Thực hành: Sử dụng máy tính casio
$4.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cọng trừ nhân chia số thập phân- Luyện tập
$5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
$6. Lũy thừa của một số hữu tỉ(tiếp theo)
Luyện tập$5,6
$7. Tỉ lệ thức- Luyện tập
$8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập
$9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô han tuần hoàn
$10. Làm tròn số
Luyện tập $9,10
$11.Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
$12. Số thực
Thực hành: Sử dụng máy tính casio
Ôn tập chương 1
Kiểm tra chương 1
$1. Đại lượng tỉ lệ thuận
$2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thận- Luyện tập
$3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
$4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch- Luyện tập
$5. Hàm số
Luyện tập
$6. Mặt phẳng tọa độ
Luyện tập
$7. Đồ thị hàm số y=ax(a0)- Luyện tập
Kiểm tra chương 2
Ôn tập học kỳ 1
Kiểm tra học kỳ 1 (cả đại số và hình học)
Trả bài kiểm tra học ky 1( phần đại số)

1
2
3
4
5
6,7

8
9
10
11,12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24,25

26
27,28

29
30
31
32
33,34
35
36,37
38,39
40

 HỌC KỲ II (30 TIẾT)III) THỐNG KÊ (10TIẾT)


IV) BIỂU THỨC ĐẠI SỐ( 20 TIẾT)
$1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
$2. Bảng “ tần số” các giá trị của dấu hiệu
Luyện tập $1,2
$3. Biểu đồ
Luyện tập
$4. Số trung bình cộng - Luyện tập
Thực hành : Sử dụng máy tính casio
Ôn tập chương III
Kiểm tra chương III
$1. Khái niệm biểu thức đại số
$2. Giá trị của một biểu thức đại số
$3. Đơn thức
$4> Đơn thức đồng dạng
Luyện tập $1,2,3,4
$5. Đa thức
$6. Cộng trừ đa thức - Luyện tập
$7. Đa thức một biến
$8. Cộng trừ đa thức một biến- Luyện tập
$9. Nghiệm của đa thức một biến- Luyện tập
Ôn tập chương IV
Kiểm tra chương IV
Ôn tappj cuối năm
Kiểm tra học kỳ II(cả đại số và hình học)
Trả bài kiểm tra cuối năm

41
42
43
44
45
46,47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57,58
59
60,61
62,63
64,65
66
67
68,69
70


Ngày soạn: 23/
 
Gửi ý kiến