Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ban kiem diem dang vien theo nghi quyet TW 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Đào
Ngày gửi: 16h:20' 11-08-2012
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 1122
Số lượt thích: 0 người
HUYỆN ỦY ….
CHI BỘ ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………., ngày 29 tháng 7 năm 2012BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
“ Một só vấn đề cấp bách về xây dưng Đảng hiện nay ”

Họ và tên : sinh năm
Hiện đang sinh hoạt tại:
Đơn vị công tác :
Nhiệm vụ được phân công:
Vào Đảng ngày: , chính thức ngày:
Từ tháng …………– nay công tác tại………………………..;
Bản thân xin kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thời gian qua như sau:
1.Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, lấy tư tường Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của bản thân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.
- Nêu cao tinh thần đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, đường lối chủ trưởng chính sách đổi mới của Đảng và Nhà Nước, tích cự tham gia học tập nghị quyết các cấp.
- Luôn đấu tranh chống mọi hành vi về suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, lối sống xa hoa. Luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Thường xuyên truyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối nghị quyết,chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.
- Không ngừng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
- Trong công tác, bản thân luôn học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính cần cù, tận tụy, sáng tạo, vượt khó trong công tác.
- Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh , giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên. Ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Bản thân và gia đình luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng tiêu cực sách nhiễu, mưu lợi cá nhân, kiên quyết chống tham nhũng, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 47 QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.
- Luôn giữ gìn mối quan hệ gần gủi, mật thiết với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Tạo mối quan hệ thân thiện với tập thể, thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến với hưởng thụ.
- Luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Đóng góp ý kiến một cách trung thực, để khắc phục những khuyết điểm, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đóng chí, của đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.
2.Về xây dựng đội ngũ cạn bộ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:
Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cá nhân phụ trách. Bản thân luôn có nhiều cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm,và gương mẫu.
Có ý thức trách nhiệm trong công tác không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt công việc đã được Chi bộ và cơ quan giao.
Thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với chi bộ, cơ quan đang công tác và nơi cư trú Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Luôn tham gia các hoạt động do cơ quan, tổ chức đoàn thể và địa phương nơi cư trú tổ chức.
Thường xuyên sinh hoạt Đảng đúng định kỳ và đóng đảng phí đầy đủ.
Chấp hành nghị quyết,
 
Gửi ý kiến