Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án trọn bộ lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Gạch
Ngày gửi: 23h:50' 17-05-2012
Dung lượng: 653.7 KB
Số lượt tải: 180
Số lượt thích: 0 người
TuÇn 1 + 2
Bµi 1: KÝnh yªu B¸c Hå
I. Mơc tiªu:
HS biÕt:
- B¸c Hå lµ vÞ l·nh tơ vÜ ®¹i, cã c«ng lao to lín ®èi víi ®Êt n­íc, víi d©n téc.
- T×nh c¶m của Bác Hồ đối với thiÕu nhi và ngược lại.
- ThiÕu nhi cÇn lµm g× ®Ĩ tá lßng kÝnh yªu B¸c Hå.
- Thực hiện N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
- HS khá biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Vë bµi tËp §¹o ®øc.
C¸c bµi th¬, bµi h¸t, truyƯn, tranh ¶nh, b¨ng h×nh vỊ B¸c Hå, vỊ t×nh c¶m gi÷a B¸c Hå víi thiÕu nhi.
Ph« t« c¸c bøc ¶nh dïng cho ho¹t ®éng 1, tiÕt 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu.
TiÕt 1
Néi dung d¹y häc

Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS

* Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm
- GV chia HS thµnh c¸c nhãm, mỗi nhóm quan sát một bức tranh và đặt tên cho từng ảnh.
- Làm việc cả líp:
+ Em cßn biÕt g× thªm vỊ B¸c Hå? Bác hồ sinh ngày tháng năm nào? Quê bác ở đâu?
+ B¸c Hå cßn cã nh÷ng tªn gäi nµo kh¸c?
+ T×nh c¶m gi÷a thiÕu nhi víi B¸c Hå như thế nào?
+ Bác có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước?
- B¸c Hå lµ vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước.
* Ho¹t ®éng 2: KĨ chuyƯn C¸c ch¸u vµo ®©y víi B¸c.
- GV kĨ chuyƯn: C¸c ch¸u vµo ®©y víi B¸c.

+ Qua câu chuyện, em thấy tình cảm giữa bác hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào?

+ Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?
- C¸c ch¸u thiÕu nhi rÊt yªu quý B¸c Hå vµ B¸c Hå cịng rÊt yªu quý, quan t©m ®Õn c¸c ch¸u thiÕu nhi
*Ho¹t ®éng 3: T×m hiĨu vỊ N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
- Cho hs đọc Năm điều Bác Hồ dạy.
- Cho hs làm việc theo nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một số biểu hiện cụ thể của một trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
- GV cđng cè l¹i néi dung N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
- DỈn dß: ghi nhí vµ thùc hiƯn tèt N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång. Sưu tầm một số bài thơ tranh ảnh về Bác Ho.à

- C¸c nhãm th¶o luËn.
- §¹i diƯn mçi nhãm lªn giíi thiƯu vỊ mét ¶nh.

+ HS nêu.- HS kể chuyện.
+ Bác rất yêu quý và quan tâm đến các cháu thiếu nhi và các cháu thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác.
+ Thiếu nhi cần ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy.
- HS đọc.
- C¸c nhãm th¶o luËn.
- Đại diện nhóm trình bày.

- HS ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy.TiÕt 2
Néi dung d¹y häc

Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS

* Ho¹t ®éng 1:
- GV giĩp HS tù ®¸nh gi¸ viƯc thùc hiƯn N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång.
- GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ trao ®ỉi víi b¹n ngåi bªn c¹nh. Một bạn hỏi một bạn trả lời.
- GV khen nh÷ng HS ®· thùc hiƯn tèt N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn, nhi ®ång vµ nh¾c nhë c¶ líp häc tËp c¸c b¹n.
* Ho¹t ®éng 2:
- GV khen nh÷ng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓