Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch PBGDPL năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Sốp Cộp
Người gửi: Thiều Quang Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:35' 19-03-2012
Dung lượng: 92.0 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SỐP CỘP
TRƯỜNG THCS SỐP CỘP
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH – THCS
 Sốp Cộp, ngày 20 tháng 02 năm 2012


KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
Căn cứ Thông tư số 30/2010/TTLT-BGDDT-BTP ngày 26/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
Căn cứ Công văn số 6143/BGDDT-PC ngày 16/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-GD&ĐT ngày 12/02/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp.
Trường THCS Sốp Cộp xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trong toàn trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường trên địa bàn trường THCS Sốp Cộp. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.
- Triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Sơn La, UBND huyện, Phòng GD&ĐT Sốp Cộp về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.
- Làm chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh về ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật.
2. Yêu cầu
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường một cách thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Tăng cường phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL ở địa phương và các điều kiện tốt đảm bảo cho việc triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường.
- Thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo; vừa phổ biến, cung cấp kiến thức pháp luật vừa giáo dục và vận động chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường; kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PBGDPL trong thời gian qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010 - 2012 và những năm tiếp theo.
- Thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành; từng bước hoàn thiện công tác PBGDPL một cách đầy đủ, đầu tư hợp lý các điều kiện phục vụ cho công tác này. Lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với lứa tuổi, với điều kiện của từng khối lớp học theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành.
- Biện pháp tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo và phong phú về nội dung, hình thức.Cần kết hợp giữa giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá, tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn Giáo dục công dân ở đơn vị và một số môn học khác; bảo đảm sự liên thông về kiến thức giữa các khối lớp . Phối hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường; phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL trong và ngoài nhà trường.
- Các biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, sáng tạo, không phô trương, hình thức. Chú trọng tính hiệu quả, không chồng chéo.
II. NỘI DUNG.
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định pháp luật mới, các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung.
2.Tiếp tục tổ chức dạy và học các kiến thức pháp luật phù hợp với cấp học và trình độ học sinh: Cung cấp các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
3. Tiếp tục triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khoá, các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khoá; cập nhật các kiến thức pháp luật mới, tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho người học. Đổi mới hình thức tuyên truyền PBGDPL. Các hoạt động tuyên truyền PBGDPL cần đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng và được tổ chức thường xuyên, kết hợp với việc kỷ niệm các ngày lịch sử, dịp lễ tết, các cuộc vận động lớn trong ngành.
4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên (đặc biệt là giáo viên giảng dạy môn GDCD), báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL. Tổ chức thi HSG, GVG môn GDCD.
5. Rà soát, bổ sung các đầu sách, các tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đa dạng hoá nội dung và hình thức, phát huy tốt tủ sách pháp luật ở đơn vị.
6. Bổ sung những thiết bị cơ bản phục vụ giảng dạy môn Giáo dục công dân. Chú trọng sử dụng các phương tiện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình trực quan trong giảng dạy và tuyên truyền PBGDPL.
7. Ban quản trị Website trường thường xuyên cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trên Website trường để cán bộ, giáo viên, học sinh tiện học tập, nghiên cứu.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDCD.
- Đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD
+ Thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng, và nội dung giảm tải.
+ Khuyến khích tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo của học sinh.
+ Tổ chức dạy học theo hướng tích hợp, linh hoạt thông qua nhiều hình thức
+Tăng cường sử dụng các đồ dùng dạy học, sáng tạo trong việc làm đồ dùng dạy học.
+ Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc dạy học môn GDCD trong trường.
- Nâng cao nhận thức giáo dục pháp luật trong nhà trường.
+ Thường xuyên quán triệt và xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị , tư tưởng của nhà trường cho CBGV và HS.
+ Tất cả CBGV, HS toàn trường nghiêm túc học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật , nội quy, quy định của nhà trường.
+ Tổ chức cho cán bộ giáo viên và học sinh tham gia tìm hiểu công pháp luật.
2. Tổ chức dạy học lồng ghép nội dung PBGDPL với các bộ môn học khác: Tiếp tục dạy học lồng ghép trong các tiết học các môn học, tổ chức dạy và học các kiến thức pháp luật phù hợp với cấp học và trình độ học sinh. Cung cấp các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
3. Tổ chức các sân chơi, giờ học ngoại khóa: triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khoá, các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khoá; cập nhật các kiến thức pháp luật mới, tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho người học.
4. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không vi phạm quy định ATGT, nói không với bạo lực học đường...
4. Xây dựng tủ sách pháp luật trong thư viên và khuyến khích CBGV và HS tìm đọc coi đó là nguồn học liệu.
5. Kết thúc năm học, cuối năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kế quả đạt được, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2013.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Kiện toàn ban chỉ đạo công tác PBGDPL vào tháng 2 năm 2012
2. Xây dựng kế hoạch PBGDPL phù hợp với điều kiện trường, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo.
3. Tổ chức dạy học lồng ghép các nội dung PBTTGDPL trong các môn học: GDCD, HĐNGLL, ….
4. Ban giám hiệu phối hợp với các đoàn thể, giao trách nhiệm công tác tuyên truyền đối với HS cho Đoàn TN, Đội TN, GVCN...
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của Trường THCS Sốp Cộp. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực nhiện có thể bổ sung, điều chỉnh kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Ban giám hiệu;
- Thành viên BCĐ;
- Các đoàn thể quần chúng;
- Website trường;
- Lưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Thanh Xuân


 
Gửi ý kiến