Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BTap toan lop3,Bchieu-ct SEQAP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Phước (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:43' 05-03-2012
Dung lượng: 15.3 MB
Số lượt tải: 1090
Số lượt thích: 0 người
Bộ giáo dục và đào tạo
Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (seqap)

Bài tập củng cố kiến THứC Và Kĩ NĂNG
TOáN 3
Tập một
(Tài liệu dùng cho học sinh)

Hà Nội, 2011Tổ chức biên soạn :
Ban quản lí Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Chịu trách nhiệm nội dung :
Giám đốc Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học
Trần đình thuận

Nhóm tác giả :
trần diên hiển ( đỗ trung hiệu ( nguyễn thị thanh hà

Lời nói đầuTuần 1
Tiết 1
Viết (theo mẫu) :

Đọc số
Viết số


Hai trăm ba mươi
Tám trăm bốn mươi lăm
Năm trăm linh năm
………………………………………………
………………………………………………
Một trăm tám mươi tám
………………………………………………
Một trăm mười bốn
Sáu trăm sáu mươi sáu
……………………........................................
Chín trăm năm mươi mốt
Hai trăm ba mươi ba

230
…..
…..
304
444
…..
700
…..
…..
415
…..
…..


Tính nhẩm :
a) 600 + 200 = ….. b) 300 + 80 = ….. c) 200 + 30 + 6 = …..
800 – 600 = ….. 380 – 80 = ….. 500 + 40 + 1 = …..
800 – 200 = ….. 380 – 300 = ….. 900 + 70 + 9 = …..
Đặt tính rồi tính :

a) 721 + 167 b) 557 – 342 c) 609 + 180 d) 164 – 33
…………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… ……………


505 ..… 550 567 ..… 500 + 60 + 7
728 ….. 827 40 + 200 ..… 241
109 ..… 110 830 – 30 ….. 800 + 1

Buổi sáng, mẹ Lan bán được 247 quả trứng. Buổi chiều, mẹ Lan bán được ít hơn 104 quả trứng. Hỏi buổi chiều, mẹ Lan bán được bao nhiêu quả trứng ?
Bài giải
…………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………….…………………


Tiết 2
Tính :

324 476 91 263
+ + + +
168 205 66 50
..…… ..…… ..…… ..……

Đặt tính rồi tính :

a) 216 + 167 b) 629 + 180
................... ...................
................... ...................
................... ...................
c) 448 + 342 d) 682 + 51
................... ...................
................... ...................
................... ...................

Tìm x :

a) x – 60 = 420 b) x + 130 = 330
..................... .......................
..................... .......................
..................... .......................
Tính nhẩm :
a) 270 + 30 = ……. b) 300 + 60 = ……. c) 200 – 150 = …….
430 + 120 =……. 105 + 75 = ……. 650 ( 50 = …….
220 – 120 =……. 845 – 45 = ……. 425 – 125 = …….

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 346kg cà chua, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được 429kg cà chua. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tuần 2
Tiết 1
Tính :

692 476 329 223
( ( ( (
458 268 173 50
..…… ..…… ..…… ..……

Đặt tính rồi tính :

a) 435 ( 107 b) 629 ( 274
 
Gửi ý kiến