Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mẫu skkn mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Mận
Ngày gửi: 08h:06' 03-03-2012
Dung lượng: 175.5 KB
Số lượt tải: 628
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số : 171/TB-PGD&ĐT Mộ Đức, ngày 28 tháng 02 năm 2012


THÔNG BÁO
Thống nhất thực hiện Viết, chấm, xét chọn, lập hồ sơ về Đề tài nghiên cứu khoa học, Sáng kiến kinh nghiệm từ năm học 2011-2012


Kính gởi: Hiệu trưởng, CTCĐ cơ sở các trường MN, TH, THCS trong huyện.


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012 và thực hiện theo Văn bản kèm theo phụ lục đính kèm tại Công văn Số: 1692/GDĐT-HĐKH ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi V/v Hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, phòng Giáo dục và Đào tạo xin Thông báo Thống nhất thực hiện Viết, chấm, xét chọn, lập hồ sơ về Đề tài nghiên cứu khoa học, Sáng kiến kinh nghiệm từ năm học 2011- 2012 theo quy định của Sở GD&ĐT. Những nội dung hướng dẫn trước đây trái với Văn bản nầy đều bãi bỏ.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên.
- VP HĐND&UBND huyện (BC);
- Lãnh đạo phòng GD-ĐT;
- Chủ tịch CĐGD&ĐT huyện ( Phối hợp);
- Các tổ, các bộ phận công tác PGD&ĐT (Thực hiện);
- Lưu: VT. Trần Như Thế
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1692 /GDĐT-HĐKH
V/v Hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm
Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 11 năm 2011


Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.


Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sau đây được viết tắt là đề tài, sáng kiến kinh nghiệm (ĐT, SKKN) là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên; ĐT, SKKN có tác dụng thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ năm học 2011-2012, để phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT hướng dẫn cách viết, đánh giá, xếp loại ĐT, SKKN của cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, cụ thể như sau:
I. VỀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Cần tập trung vào những lĩnh vực như: đổi mới hoạt động quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo; thực hiện xã hội hóa giáo dục và thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa… Cụ thể một số vấn đề như sau:
- ĐT, SKKN về công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.
- ĐT, SKKN về hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; về việc triển khai, bồi dưỡng giáo viên thực hiện giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa mới ở đơn vị.
- ĐT, SKKN trong thực hiện tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thực hành, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; về xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, thư viện điện tử; xây dựng cơ sở thực hành, thực tập; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2011-2020.
- ĐT, SKKN trong tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường; về việc nâng cao chất lượng dạy các môn học tự chọn.
- ĐT, SKKN công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động đoàn thể và công tác xây dựng Đảng; về đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; về việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.
- ĐT, SKKN cải tiến nội dung bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá cho điểm học sinh
 
Gửi ý kiến