Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:37' 19-09-2011
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 392
Số lượt thích: 0 người


Tài liệu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

TRUNG HỌC CƠ SỞ


Môn: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Âm nhạc, Công nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Mĩ thuật, Ngữ văn, Sinh học, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học, Toán, Vật lý
27-11-2010
Phòn hu n m hu n c – PP n m h c 20 10-2011
MỤC LỤC

MỤC LỤC.......................................................................................................................................... 1
A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG........................................................................................................... 4
I. Về Khung phân phối chương trình ................................................................................................. 4
II. Về phân phối chương trình dạy học tự chọn ................................................................................. 4
III. Thực hiện các hoạt động giáo dục .................................................................................................... 4
IV. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ................................................................... 5
V. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (như hướn dẫn tại côn v n số 5977/ -GDTrH
n 07/7/2008)................................................................................................................................ 6
B. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ........................................................................................................... 6
I. ĐỐI VỚI HĐGDNGLL ................................................................................................................. 6
1. Tổ chức thực hiện hoạt động ..................................................................................................... 6
2. Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL ....................................................................................... 6
3. Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL ................................................................................. 7
4. Thiết bị, phương tiện HĐGDNGLL .......................................................................................... 7
5. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HĐGDNGLL CÁC LỚP 6, 7, 8, 9 .......................... 7
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC .................................................... 8
LỚP 6 ........................................................................................................................................... 8
LỚP 7 ........................................................................................................................................... 9
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 10
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 11
III. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN GDCD ....................................................... 12
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 12
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 12
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 13
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 13
IV. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HÓA HỌC ................................................. 14
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 14
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 14
V. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ ..................................................... 16
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 16
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 16
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 18
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 19
VI. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN MĨ THUẬT ................................................ 21
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 21
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 22
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 22
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 23
VII. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN NGỮ VĂN ............................................... 24
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 24
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 26
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 28
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 30
VIII. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN THỂ DỤC ............................................... 33
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 33
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 36
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 40

27-11-2010 1/91
Phòn hu n m hu n c – PP n m h c 20 10-2011

LỚP 9 ......................................................................................................................................... 45
IX. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIẾNG ANH .............................................. 50
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 50
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 51
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 52
X. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN VẬT LÍ ....................................................... 54
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 54
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 54
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 55
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 55
XI. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN ĐỊA LÝ...................................................... 57
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 57
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 58
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 59
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 60
XII. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN SINH HỌC ............................................... 62
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 62
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 63
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 66
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 67
XIII. PHÂN PHỐI TRÌNH MÔN TOÁN ...................................................................... 70
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 70
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 72
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 74
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 76
XIV. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN CÔNG NGHỆ ......................................... 79
LỚP 6 ......................................................................................................................................... 79
LỚP 7 ......................................................................................................................................... 79
LỚP 8 ......................................................................................................................................... 80
LỚP 9 ......................................................................................................................................... 81
XV. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN TIN HỌC ................................................................ 84
I. dẫn thực hiện PPCT: .................................................................................................... 84
LỚP 6 ..................................................................................................................................... 84
LỚP 7 ..................................................................................................................................... 84
LỚP 8 ..................................................................................................................................... 85
LỚP 9 ..................................................................................................................................... 86
II. KHUNG PHÂN PHỐI TRÌNH ............................................................................. 87
III. PHÂN PHỐI TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC ............................................... 88
LỚP 6 ..................................................................................................................................... 88
LỚP 7 ..................................................................................................................................... 89
LỚP 8 ..................................................................................................................................... 89
LỚP 9 .................................................................................................................................... 9027-11-2010 1/91
Phòn hu n m hu n c – PP n m h c 20 10-2011

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Khung phân phối trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2010-2011, gồm 2 phần: (A) dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT chi tiết (một số phần có sự điều chỉnh so với n m h c 2009-2010).
 
Gửi ý kiến