Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

So sánh Cương lĩnh 2.1930 và Luân cương

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Khắc Thái
Ngày gửi: 19h:21' 26-02-2009
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 821
Số lượt thích: 0 người
Sở gd và dt nghệ an
Trường thpt Đặng thúc hứa
Tổ : Sử_ Địa_ GDCD

đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước tatừ 1930 đến 1975
những vấn đề về lí luận và thực tiễn


I. Đặt vấn đề.
Tai Hội nghị thành lập Đảng từ ngày 03.02.1930 đến ngày 07.03.1930 ở Hương Cảng – Trung Quốc, các đại biểu đã nhất trí thông qua “ Chính cương vắn tắt” và “ Sách lược vắn tắt” do Nguyễn Ai Quốc soạn thảo, hai văn kiện này được xem là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CS Việt Nam.
Không lâu sau, tại Hội nghị BCHTW Đảng tháng 10.1930 ở Hương Cảng- Trung Quốc đã thông qua ‘’ Luận cương chính trị’’ do đ/c Trần Phú soạn thảo.
Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị đã vạch ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta và được Đảng ta thực hiện từ 1930 đến 1975. Vấn đề đặt ra ở đây là có gì giống và khác nhau giữa hai văn kiện này? Từ 1930 đến 1975 cách mạng nước ta đã đi theo đường lối của văn kiện nào? và những vấn đề rút ra từ lí luận và thực tiễn. Đó là những nội dung chính của chuyên đề này.
II. Khái niệm.
1/- Cách mạng xã hội.
- Cách mạng xã hội là sự đảo lộn một trật tự xã cũ đã lối thời và lạc hậu bằng một trạt tự xã hội mới tiến bộ hơn thông qua cuộc đấu tranh giai cấp.
2/- Cách mạng DTDCND.
Là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo nhằm thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản, đó là đánh đuổi kẻ thù xâm lược dành độc lập dân tộc và đánh đổ các thế lực phong kiến tay sai giàng quyền dân chủ cho nhân dân.( trong đó ruộng đất cho nông dân là vấn đề quan trọng). CMDTDCND còn gọi là CMTSDQ.
3/- Cách mạng GPDT.
Không đơn thuần chỉ dừng lại ở nhiệm vụ giành độc lập dân tộc mà còn gạt bỏ và thanh toán tất cả những cản trở trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
4/- Cách mạng vô sản.
Là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo nhằm lật đổ gai cấp tư sản xác lập chính quyền của gíai cấp vô sản và tiến lên CNXH.
5/ - Cách mạng XHCN.
Là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản mà còn gạt bỏ tất cả những tàn dư của chế độ tư bản chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, xã hội...mục tiêu là tiến lên chủ nghĩa cộng sản.


III/ Lí luận và thực tiễn.
1/ Lí luận.
Như đã nói ở trên đường lối cách mạng DTDCND ở nước ta được thể hiện thông qua hai văn kiện Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính tri.Cả hai văn kiện nay ra đời cách nhau không lâu nhưng có nhiều vấn đề trái ngược nhau.
Về tính chất của cách mạng VN cả hai v
No_avatar

so sanh cho minh chg diem giong va khac nhau giua cuong linh chinh tri dau tien cuang dang va luan cuong nhuninh tri nam 1930

No_avatarf

Điểm giống nhau:

+ Về mâu thuẫn: CM VN có 2 mặt đối lập đó là 

   - Mâu thuẫn giữa nhân dân và địa chủ ( Phản phong)

   - Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và thực dân  Pháp (Phản đế)

+ Về phương hướng CM: CM Tư Sản Dân Quyền lên Chủ Nghĩa Xã Hội

+ Về lực lượng CM:  Chủ yếu là giai cấp công nhân

+ Về lãnh đạo CM: Giai cấp công nhân và Đảng Cộng Sản

+ Mối quan hệ VN - CM thế giới dân quyền 

Điểm khác nhau:

+ Cương lĩnh tháng 2/ 1930 do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Luận cương do Trần Phú soạn thảo

+ Cương lĩnh xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Còn luận cương cho rằng giải phóng giai cấp là nhiệm vụ hàng đầu

+Cương lĩnh đi từ tư sản dân quyền lên đến xây dựng chủ nghĩa xã hội. Còn luận cương đi từ CM tư sản dân quyền, bỏ qua giai đoạn Tư Bản Chủ Nghĩa, đi lên chủ nghĩa Cộng Sản.

+ Cương lĩnh xác định nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội (Bạn đọc tự phân tích). Còn luận cương thì không nêu rõ

+ Cương lĩnh xác định lực lượng CM là công nhân, nông dân. tiểu tư sản, thương nhân..). Ở luận cương không thấy vai trò khả năng cách mạng...

+ Ở luận cương: Lãnh đạo Đảng Cộng Sản theo chủ nghĩa Mác Lenin. Tổ chức kỷ luật, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Về phương pháp CM: Ở cương lĩnh không nêu. Ở luận cương nêu phương pháp CM là bạo lực CM

 

 

 

 
Gửi ý kiến