Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TRẦN AN HỮU
Người gửi: Trần An Hữu
Ngày gửi: 07h:00' 14-05-2011
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 4878
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mẫu 1-KNĐĐƠN XIN VÀO ĐẢNG


Kính gửi: -Chi bộ
Tôi tên :.
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc: kinh - Tôn giáo: không
Trình độ học vấn: 12/12
Nơi ở hiện nay: Nghề nghiệp :
Đơn vị công tác:
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…………………….,tại………………………..
Được xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng………năm …….tại chi bộ………………………………………..
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; được sự giáo dục,bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn,Công đoàn(nếu có) tôi đã nhận thức được:
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt Nam,làm đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân,nhân dân lao động và của cả dân tộc,mục đích của Đảng là xây dựng nước việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.Đảng lấy chủ nghĩa mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng ,kim chỉ nam cho mọi hành động đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn,phù hợp với nguyện vọng của nhân dân,Đảng là một tổ chức chặt chẻ,thống nhất ý chí và hành động,lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản,yêu thương đồng chí ,kỷ luật nghiêm minh,đoàn kết Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền,Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân,tôn trọng và phát huy quyền dân chủ,chịu sự giám sát của nhân dân,dựa vào dân để xây dựng Đảng,đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng,Đảng kểt hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc trong sáng của giai cấp công nhân,góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.
Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi bộ Trường tiểu học I và Đảng ủy Xã Hàng vịnh xét cho tôi được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam khi đứng vào hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa:
Tuyệt đối trung thành với mục đích ,lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng,Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng,pháp luật của nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
Luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ cũng như năng lực công tác và phẩm chất đạo đức cách mạng,có trách nhiệm trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực có sự liên hệ chặt chẻ với quần chúng nhân dân tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng,bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước ,thực hiện lối sống lành mạnh,giản dị,phát huy cao việc tự phê bình và phê bình,thực hện sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ.
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng,phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
…………, ngày 07 tháng 05 năm 2000
NGƯỜI LÀM ĐƠN
Avatar

????????????????

???????????????? 

 
Gửi ý kiến