Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch xây dựng trường học thân thiện mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh
Ngày gửi: 17h:39' 17-04-2011
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 1978
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … /QĐ-MNHD SaĐéc, ngày 09 tháng 10 năm 2010


QUY ẾT Đ ỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
trường MN Hướng Dương năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013;
Thực hiện công văn số 1153/SGDĐT – GDMN V/v Hướng dẫn triển khai phong tráo thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bậc học mầm non ngày 10 tháng 121 năm 2008;
Căn cứ theo yêu cầu công việc, năng lực cá nhân;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường MN Hướng Dương năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013 ( Có danh sách kèm theo).

Điều 2:
Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch báo cáo Phòng GD&ĐT, phối hợp với Hội phụ huynh các cháu, triển khai tổ chức thực hiện, sơ kết đánh giá kết quả, báo cáo vào 25 tháng 5 năm 2011 và 25 tháng 5 năm 2013.
Điều 3:
Các ông, bà có tên trong danh sách và các ban, ngành có liên quan trong trường căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Phòng GD&ĐT TX;
BGH;
BCH CĐ, BCH ĐTN, Tổ CM;
BĐDCMHS;
Lưu: V
Lê Thị Thanh
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO
“Xây dựng trường học thân thiện, các cháu tích cực”
trường MN Hướng Dương năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013

( Kèm theo QĐ số.…/QĐ-HT của Hiệu trưởng trường MN Hướng Dương)


TT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú


Lê Thị Thanh
Hiệu trưởng
Trưởng ban


Lê Huỳng Lan Chi
CT.Công đoàn
Thành viên


Nguyễn Thị Lan Anh
BT CHI Đoàn
Thành viên


Trần Huyền Trang
Tổ Trưởng CM
Thành viên


Võ Thị Minh Ngọc
Tổ trưởng Văn phòng
Thành viên
( Danh sách có 05 người)PHÒNG GD - ĐT SAĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … /KH-MNHD Sa Đéc, ngày 09 tháng 10 năm 2010


KẾ HOẠCH
Triển khai phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
trường MN Hướng Dương năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013


Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013;
Hướng dẫn số 1153/SGD&ĐT-GDMN ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” bậc học mầm non,
Trường MN Hướng Dương xây dựng Kế hoạch triển khai phong tràoxây dựng “Trường học thân thiện- học sinh tích cực” năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013 như sau:
1. Mục đích:
a. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện phù hợp với đặc điểm hoạt động và tâm lý của trẻ.
b. Nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục.
c. Tuyên truyền với cộng đồng xã hội về ý nghĩa, vai trò của giáo dục mầm non đối với sự phát triển nhân cách trẻ em
II. Yêu cầu
      1. Tập trung các nguồn lực để khắc phục, bổ sung về cơ sở vật chất, thiết bị trường
 
Gửi ý kiến