Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập: Mảng 1 chiều

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Công Hoạch (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:46' 15-04-2011
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 27/12/2009
Ngày giảng: 29/12/2009
Tiết theo PPCT: 20
BÀI TẬP
I - Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức bài Mảng một chiều
2. Kỹ năng
- Học sinh biết vận dụng lí thuyết vào bài tập cụ thế
III - Tiến trình bài học
1. Ổn định tổ chức lớp
- Lớp:
- Sĩ số:
- Lí do vắng:
2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
Trình bày cú pháp khai báo mảng 1 chiều? Cách tham chiếu đến các phần tử mảng 1 chiều?
Khai báo một mảng 1 chiều gồm tối đa 100 phần tử có kiểu dữ liệu là kiểu nguyên.
3. Nội dung bài mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Câu 1: Thế nào là mảng 1 chiều? Tại sao nói mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc? Có mấy cách để khai báo mảng một chiều? Cách tham chiếu đến phần tử mảng một chiều?
Câu 2:Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?Câu 3: Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?Câu 4:Cách tham chiếu đến phần tử mảng một chiều? Hãy khai báo một mảng một chiều có thể chứa tối đa 50 phần tử có kiểu nguyên, tham chiếu đến phần tử mảng.


Bài tập1: Nhập vào một mảng số nguyên. Đếm xem trong mảng vừa nhập có bao nhiêu số chẵn, Tính tổng các số chẵn đó.
Gợiý:
- Các biến cần khai báo
- Nhập vào 1 mảng
- khởi tạo đếm và tổng
- Duyệt qua từng phần tử mảng, kiểm tra nếu nó là số chẵn thì đếm và cộng vào tổng ban đầu đã khởi tạo.

Bài tập 2: Nhập vào một mảng số nguyên, đưa mảng vừa nhập ra màn hình. Nhập một số nguyên x từ bàn phím, đếm xem trong mảng vừa nhập có bao nhiêu số bằng x.
Gợiý:
- Các biến cần khai báo
- Nhập vào 1 mảng
- Đưa mảng vừa nhập ra màn hình
- Nhập số nguyên x
- Khởi tạo biến đếm
- Kiểm tra số tham chiếu đến có bằng x không? Nếu bằng thì đếm.

Trả lời:
- Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu, các phần tử trong mảng có chung một tên gọi và phân biệt nhau bởi chỉ số.
- Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc vì nó được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp.
* Khai báo trực tiếp
Var : array [kiểu chỉ số] of ;
* Khai báo gi án tiếp
Type = array[kiểu chỉ số] of ;
Var :;
Trong đó:
- Kiểu chỉ số: thường là 1 đoạn số nguyên liên tục có dạng n1..n2, với n1 là chỉ số đầu, n2 là chỉ số cuối.
- Kiểu phần tử: là kiểu của các phần tử mảng.
*Tham chiếu đến các phần tử của mảng
[chỉ số]
VD1:Type mmc=array[1..100] of integer;


Trả lời:
Khai báo số ô nhớ tối đa để có thể lưu trữ số lượng phần tử mảng, không làm tốn bộ nhớ.

Trả lời:
Các phần tử của mảng có thể có các kiểu dữ liệu:
+ Số nguyên (integer, byte, word, longint)
+ Số thực (real, extended)
+ Logic (boolean)
+ Kí tự (char)Trả lời:
*Tham chiếu đến các phần tử của mảng
[chỉ số]
VD:Type mmc=array[1..100] of integer;
Var A : mmc;

5
4
9
14
25
8
6
A[5] = 25
A[7] = 6…

Program bt1;
Uses crt;
Var a : array[1..20] of integer;
i,n,
 
Gửi ý kiến