Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phiếu học tập bài thực hành số 11,lớp 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thanh Bình
Ngày gửi: 14h:38' 01-03-2011
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU HỌC TẬP BÀI THỰC HÀNH SỐ 11

Bài 1:
Hoạt động 1:Một cửa hàng bán buôn hàng điện tử thường xuyên nhận hàng từ một số công ti và bán lại cho các khách hàng. Hàng nhập và xuất trực tiếp từ kho của cửa hàng(để đơn giản bài toán, hạn chế chỉ có một thủ kho kiêm người giao hàng). Cửa hàng này đã xây dựng một CSDL BAN_HANG(bán hàng) gồm các bảng sau:
Bảng MAT_HANG(mặt hàng – quản lí các mặt hàng)
MaHang
TenHang
DonVi
GiaMua
HangSX
GiaBan

(Mã hàng)
(Tên hàng)
(Đơn vị tính)
(Giá mua 1đơn vị)
(Hãng sản xuất)
(Giá bán 1 đơn vị)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 Bảng KHACH_HANG(khách hàng – quản lí khách hàng)
Makhach
HoTen
DiachiKh
DienthoaiKh
TaikhoanKh

(Mã khách hàng)
(Họ và tên)
(Địa chỉ)
(Số điện thoại)
(Tài Khoản)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

 Bảng CONG_TI(công ti – quản lí các công ti cung cấp hàng)
MaCT
TenCT
DiachiCT
DienthoaiCT
TaikhoanCT

(Mã công ti)
(Tên công ti)
(Địa chỉ Công ti)
(Số điện thoại công ti)
(Tài Khoản Công ti)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bảng PHIEU_NHAP(phiếu nhập – quản lí phiếu nhập hàng)
SoPhieuNhaph
MaCT
MaHang
SoLuong
NgayNhap

(Số phiếu nhập)
(Mã Công ti)
(Mã Hàng)
(Số lượng)
(Ngày nhập)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bảng PHIEU_XUAT(phiếu xuất – quản lí phiếu xuất hàng)
SoPhieuXuat
NgayXuat
MaKhach
MaHang
SoLuong
GiaBan

(Số phiếu xuất)
Ngày Xuất
(Mã khách hàng)
(Mã Hàng)
(Số lượng)
(Giá bán 1 đơn vị)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Các đối tượng sử dụng chương trình quản Lí CSDL BAN_HANG
1/ Khách hàng yêu cầu chương trình có những chức năng gì?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2/ Thủ kho kiêm người giao hàng yêu cầu chương trình có những chức năng gì?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3/ Kế toán yêu cầu chương trình có những chức năng gì?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4/ Người quản lí cửa hàng yêu cầu chương trình có những chức năng gì?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Hoạt động 2:
Giả sử chức năng bảo mật CSDL BAN_HANG được thể hiện bằng bảng phân quyền sau:

MAT_HANG
KHACH_HANG
CONG_TI
PHIEU_NHAP
PHIEU_XUAT

Khách hàng
Đ(K4)
K
K
K
K

Công ti
K
K
K
K
K

Thủ kho+Giao hàng
Đ(K4)

Kế toánĐ,B,S,X
Đ,B,S,X

Quản lí
Đ,B,S,X
Đ,B,S,X
Đ,B,S,X-Dựa vào bảng phân quyền hãy diễn giải các quyền của các đối tượng để khai thác CSDL:
Khách hàng
được truy cập những thông tin nào?:
……………………………………………………………………………………………….
O không được phép truy cập những thông tin nào?:
……………………………………………………………………………………………….
Thủ kho + người giao hàng
được truy cập những thông tin nào?:
……………………………………………………………………………………………….
O không được phép truy cập những thông tin nào?:
……………………………………………………………………………………………….
Kế toán
được truy cập những thông tin nào?:
……………………………………………………………………………………………….
Ngoài ra, kế toán được phép cập nhật(sửa chửa,bổ sung, xóa) những thông tin nào?:
……………………………………………………………………………………………….
Người quản lí
được truy cập những thông tin nào?:
……………………………………………………………………………………………….
Ngoài ra, người quản lí được phép cập nhật(sửa chửa,bổ sung, xóa) những thông tin nào?:
……………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Một CSDL của một cửa hàng bán Quà lưu niệm.
Giả sử chức năng bảo mật của CSDL trên được thể hiện bằng bảng phân quyền sau:

TEN_HANG
GIA_BAN
GIA_MUA
SO_LUONG
NOI_SXUAT

Khách hàng


KThủ
 
Gửi ý kiến