Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNGVEN BIỂN, BÃI NGANG.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Mại
Ngày gửi: 21h:19' 20-01-2011
Dung lượng: 224.5 KB
Số lượt tải: 353
Số lượt thích: 0 người
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phê duyệt danh sách các Xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hỗ trợ đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 157 xã của 21 tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo Quy định tại Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Điều 2. Cơ chế đầu tư và mức hỗ trợ Vốn đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được thực hiện theo cơ chế và mức hỗ trợ đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa quy định tại Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3.
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, Kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo đúng quy định hiện hành.
2. Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ kinh phí cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo để triển khai thực hiện.
3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ đạo lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án đầu tư đúng mục đích, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg
ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tỉnh Quảng Ninh
Huyện Vân Đồn
01. Xã Bản Sen


nt
02. Xã Đài Xuyên


nt
03. Xã Vạn Yên


nt
04. Xã Thắng Lợi

2. Tỉnh Ninh Bình
Huyện Kim Sơn
05. Xã Kim Hải


nt
06. Xã Kim Trung


nt
07. Xã Kim Đông

3. Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Tĩnh Gia
08. Xã Ninh Hải


nt
09. Xã Tĩnh Hải


nt
10. Xã Hải Lĩnh


nt
11. Xã Hải Ninh


nt
12. Xã Hải An


nt
13. Xã Hải Yến


Huyện Quảng Xương
14. Xã Quảng Thạch


nt
15. Xã Quảng Lợi


nt
16. Xã Quảng Thái


Huyện Hậu Lộc
17. Xã Ngư Lộc


nt
18. Xã Đa Lộc


Hoằng Hóa
19. Xã Hoằng Thanh


nt
20. Xã Hoằng Trường


nt
21. Xã Hoằng Tiến


Huyện Nga Sơn
22. Xã Nga Thiện


nt
23. Xã Nga Tân


nt
24. Xã Nga Điền


nt
25. Xã Nga Thái

4. Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Nghi Xuân
26. Xã Xuân Trường


nt
27. Xã Xuân Liên


nt
28. Xã Xuân Yến


nt
29. Xã Xuân Thành


nt
30. Xã Xuân Hải


nt
31. Xã Xuân Phổ


nt
32. Xã Xuân Hội


nt
33. Xã Xuân Đan


Huyện Cẩm Xuyên
34. Xã Cẩm Lĩnh


nt
35. Xã Cẩm Dương


Huyện Kỳ Anh
36. Xã
No_avatar

Hiên nay dã co dư thao nghị định 116/2010 về phụ cap ....Thay nen tham khao ơ cổng thông tin của Bộ nội vụ

 
Gửi ý kiến