Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản kiểm điểm công chức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Quang
Ngày gửi: 20h:46' 26-12-2010
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 633
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Gia Phù CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Năm 2010

Họ và tên : Lê Thị Mính.
Đơn vị công tác : Trường THPT Gia Phù.
Chức vụ : Giáo viên
Nhiệm vụ phân công : - Giảng dạy lớp 10B1, 10B2, 10C1
- Tổ phó tổ toán
- Chủ nhiệm lớp 10C1
Căn cứ kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, tôi tự kiểm điểm những ưu, khuyết điểm của bản thân như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH , NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO.
1. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về khối lượng công việc, với chất lượng bộ môn giảng dạy đạt được là:
Giỏi: 3.1% Khá: 11.8% Tb: 48,1% Yếu: 24,4% Kém: 12.6%.
2. Đối với tổ do mình lãnh đạo luôn đạt danh hiệu tổ Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc,tổ chuyên môn tiên tiến xuất sắc.
3. Lớp chủ nhiệm luôn là lớp dẫn đầu trong các phong trào thi đua về mọi mặt.
II.TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
1. Nhận thức đầy đủ kịp thời và cụ thể hoá đường lối, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước vào công tác.
2. Luôn nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, chính sách Pháp luật của Nhà nước trong việc giáo dục học sinh trên lớp và trong công tác giáo dục học sinh, luôn có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Luôn có ý thức đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
4. Luôn có ý thức tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lí luận chính trị,chuyên môn, nghiệp vụ.
III. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG.
1. Chấp hành tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức.
2. Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Thực hành tốt lời dạy của Bác về thực hành tiết kiệm. Có tinh thần đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, có ý thức tự làm và tự kiểm điểm trong giảng dạy cũng như trong công tác. Có kế hoach rèn luyện và phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là việc chấp hành các quy định phòng chống ma tuý, và thực hiện cam kết “4 không” về ma tuý.
3. Luôn có ý thức xây dựng, giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.
4. Không để chồng, con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để vun vén cá nhân.
IV. VỀ TỔ CHỨC KỶ LUẬT.
1. Có tinh thần phê và tự phê bình, có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, phục tùng mọi sự phân công, điều động của tổ chức.
2. Luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, của tổ chức Đảng và các đoàn thể.
V. TỰ PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ.
1. Cá nhân tự chấm điểm: 85 điểm.
2. Khen thưởng: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
3.Kỉ luật: Không
3. Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ: Hoàn thành tốt nhệm vụ
4. Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng phát triển.

Gia Phù, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Người tự nhận xét đánh giá.Lê Thị Mính


Kết quả đánh giá của cán bộ, công chức cơ quan.
- Số người tham gia biểu quyết chấm điểm: ……… người.
- Tổng cộng số điểm: ……….. điểm.
- Số điểm bình quân:…………..điểm.
- Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ:………………… ……../…….. phiếu.
- Chiều hướng và khả năng phát triển: …………….. ….../……phiếu.

T/M CƠ QUAN
Tóm tắt nhận xét, kết quả phân loại của tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị
- Ưu điểm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Khuyết điểm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ:………………… ……../…….. phiếu.
- Chiều hướng và khả năng phát triển: …………….. ….../……phiếu.

T/M TẬP
 
Gửi ý kiến