Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Vào nhà tù ngục Quảng Đông - GV văn cùng trường

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Văn Điệp
Ngày gửi: 06h:12' 15-12-2010
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Các Thầy giáo, cô giáo
và Các em học sinh.
nhiệt liệt chào mừng
Môn: Ngữ văn 8
Kiểm tra bài cũ
Van bản: "Bài toán dân số" đã đem lại cho em nh?ng hiểu biết gỡ ?
Trả lời: Dất đai không sinh thêm, con người càng ngày càng nhiều lên gấp bội. Nếu không hạn chế sự gia tang dân số thi con người sẽ tự làm hại chính mỡnh. Từ câu chuyện một bài toán cổ về cấp số nhân, tác giả đã đưa ra các con số buộc người đọc phải liên tưởng và suy ngẫm về sự gia tang dân số đáng lo ngại của thế giới, nhất là ở nh?ng nước chậm phát triển.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
I D?C V TèM HI?U CHUNG
1. Tác giả:
- Phan Bội Châu (1867-1940)
- Quê ở : Nam Đàn - Nghệ An
Tên hiệu: Sào Nam.
Là nhà yêu nước, nhà cách mạng, nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.
- Bài thơ này được trích trong tác phẩm " Ngục trung thư " sáng tác năm 1914.
2. Tác phẩm.
a.Hoàn cảnh sáng tác

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
I D?C V TèM HI?U CHUNG
Yêu cầu: Đọc di?n cảm, giọng điệu hào hùng rắn rỏi.
- Câu 3 - 4 giọng trầm lắng.
Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
1. Tác giả:
2. Tác phẩm.
b. Dọc và tìm hiểu chú thích
*. Đọc
a. Hoàn cảnh sáng tác

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
I D?C V TèM HI?U CHUNG
1. Tác giả:
2. Tác phẩm.
b..đọc và tìm hiểu chú thích
*. Đọc
*.Chú thích
-Hào kiệt : Người có tài năng, chí khí hơn hẳn người bình thường
-Phong lưu : Người có dáng vẻ lịch sự trang nhã ; còn có nghĩa là mức sống khá giả. ở đây chỉ vẻ ung dung , đường hoàng.
-Kinh tế : Từ nói tắt của thành ngữ "kinh bang tế thế" , có nghĩa là trị nước cứu đồi . Cả câu ý nói con người này vẫn ôm ấp hoài bão trị nước cứu đời.
a. Hoàn cảnh sáng tác

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
I D?C V TèM HI?U CHUNG
1. Tác giả:
2. Tác phẩm.
b. Dọc và tìm hiểu chú thích
*. Đọc
*.Chú thích
c. Thể loại
d. Bố cục
Thất ngôn bát cú Đường luật
Gồm 4 phần
Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
Đề
thực
luận
kết
? Hãy thuyết minh ngắn gọn đặc điểm của thể thơ này trên các phương diện:
+ Van bản gồm 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng.
+ Vần hiệp ở các tiếng cuối của câu 1,2,4,6,8 (lưu- tù- châu- thù- đâu).
+ Hai cặp câu 3+4; 5+6 đối nhau.
a. Hoàn cảnh sáng tác

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
I D?C V TèM HI?U CHUNG
1. Tác giả:
2. Tác phẩm.
b. Dọc và tìm hiểu chú thích
*. Đọc
*.Chú thích
c. Thể loại
.d Bố cục
II. D?C V TèM VAN B?N
1. Hai câu đề.
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Hào kiệt
Phong lưu
Chỉ bậc anh hùng tài chí mang một phong thái ung dung đường hoàng, sang trọng.
Chạy mỏi chân
Hóy ? tự
Con đường cách mạng còn dài, nhà tù chỉ là nơi tạm nghỉ chân.
 Giäng ®iÖu võa cóng cái, võa mÒm m¹i : DiÔn t¶ néi t©m c©n b»ng, b×nh th¶n, kh«ng hÒ c¨ng th¼ng hoÆc u uÊt cho dï c¶nh ngé tï ngôc lµ bÊt b×nh th­êng.
a. Hoàn cảnh sáng tác
: Điệp từ "vẫn" khẳng định cách sống đàng hoàng, sang trọng, không thay đổi trong mọi hoàn cảnh.
 NghÖ thuËt
? Phong thái ung dung, đàng hoàng, tự chủ.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
I. D?C V TèM HI?U VAN B?N
1. Tác giả:
2. Tác phẩm.
b. Dọc và tìm hiểu chú thích
*. Đọc
*.Chú thích
c. Thể loại
d. B? c?c:
II. D?C V HI?U VAN B?N
1, Hai câu đề.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Người có tội
Khách không nhà
Trong bốn biển
Người tự do trong thế gian
 NghÖ thuËt : Sö dông phÐp ®èi lµm næi bËt khÝ ph¸ch hiªn ngang của ng­êi c¸ch m¹ng trong c¶nh tï ngôc.
? Vẻ đẹp lạc quan, kiên cường chấp nhận nguy nan trên con đường đấu tranh cách mạng.
2, Hai câu thực.
a. Hoàn cảnh sáng tác:
 T­ thÕ ung dung, l¹c quan, yªu ®êi
Người yêu nước nhưng có tội với thực dân Pháp

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
I . D?C V TèM HI?U VAN B?N
1. Tác giả:
2. Tác phẩm.
b. Dọc và tìm hiểu chú thích
*. Đọc
* .Chú thích
c Thể loại
d. Bố cục
II. D?C V HI?U VAN B?N
1, Hai câu đề.
2, Hai câu thực.
3,Hai câu luận
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Kinh tế :
Hoài bão trị nước cứu đời
Cười tan oán thù :
Tiếng cười của người yêu nước trong cảnh tù ngục có sức mạnh chiến thắng, mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.
- NT: phép đối, nói quá. Giọng điệu cứng ỏi hùng hồn .
 Khí phách hiên ngang, ôm ấp hoài bão trị nước, cứu đời, thái độ ngạo nghễ trước kẻ thù.
a. Hoàn cảnh sáng tác

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm.
1, Hai câu đề.
2, Hai câu thực.
3,Hai câu luận
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiễm sợ gì đâu.
"Thân ấy" là thân nào?
"Sự nghiệp" là sự nghiệp gì?
Thân ấy :
Con người Phan Bội Châu
Sự nghiệp :
Sự nghiệp cách mạng cứu dân cứu nước
 NT: §iÖp tõ “cßn”, giäng ®iÖu trÇm t­ ,s©u l¾ng nh­ng røt kho¸t, ®anh thÐp, ch¾c nÞch.
 Kh¼ng ®Þnh ý chÝ gang thÐp: cßn sèng lµ cßn chiÕn ®Êu ®Ó gi¶i phãng d©n téc.
4.Hai câu kết
I D?C V TèM HI?U CHUNG
II. D?C V HI?U VAN B?N

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 - Văn bản:
I TáC giả tác phẩm
1. Tác giả:
2. Tác phẩm.
1, Hai câu đề.
2, Hai câu thực.
3,Hai câu luận
4.Hai câu kết
III. T?NG K?T
1, Nghệ thuật
“Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” đã thể hiện phong thái ung dung, đường hoàng và khí phách kiên cường, bất khuất vượt lên trên cảnh tù ngục khốc liệt của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu.
2, Nội dung
V?n d?ng nhu?n nhu?n th? tho th?t ngụn bỏt cỳ Du?ng lu?t,v?i ph?p d?i ch?t ch?, gi?ng tho ho s?ng,ham h?, d?y khớ th? ng?o ngh?,dớ d?m.
II. D?C V HI?U VAN B?N
* Ghi nhớ : SGK.
12
6
9
3
11
10
8
7
5
4
2
1
THẢO LUẬN NHÓM
Qua văn bản” Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” giúp em hiểu gì về chân dung tinh thần của Phan Bội Châu,cũng như như người yêu nước Việt Nam những năm đầu thế kỉ xx ?
Hiểu được cuộc đời đầy gian truân của người chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu,cũng như nh?ng người yêu nước Việt Nam nh?ng nam đầu thế kỷ XX với phong thái ung dung, khí phách hiên ngang bất khuất, bất chấp mọi gian nguy, thử thách.
Một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và khát vọng lớn lao về giải phóng dân tộc
"Lấy máu nóng rửa vết nhơ nô lệ
Dem thân mỡnh gánh vát cựu giang sơn"
Nội dung thảo luận
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc lòng bài thơ
Học ghi nhớ trong sgk
Soạn: “Đập đá ở Côn Lôn”
Các Thầy giáo, cô giáo
và Các em học sinh.
xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓